eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i皻och這wice › Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie 安i皻och這wiceOg這szenie z dnia 2023-03-15


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie 安i皻och這wice

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名I邛OCHΜWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255499

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 54

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i皻och這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.swietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie 安i皻och這wice

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8f6eeb1e-c270-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00136352

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-15

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00035024/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Rewitalizacja oraz remont czterech kamienic w Gminie 安i皻och這wice.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/732793

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowiceWcelu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Oferta oraz przedmiotowe 鈔odki dowodowe (je瞠li by造 wymagane)sk豉dane elektronicznie musz zosta podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sk豉dania oferty, w tym przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca sk豉da bezpo鈔ednio na dokumencie, kt鏎y nast瘼nie przesy豉 do systemu (opcja rekomendowanaprzezplatformazakupowa.pl).Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wykonawc闚 powinny by zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADYMINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych.1) Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf2)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: a) .zip b) .7Z3) W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers. pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.4) Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 z p騧niejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuj, 瞠: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta 安i皻och這wice, ul. Katowicka 54, 41- 600 安i皻och這wice. 2)Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl.3) W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania post瘼owania czy realizacji umowy Pani/Pana danych osobowych, przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych.4) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.5) Pani/Pan dane mog by przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy; 8) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li zobowi您ania wskazane w ofercie i umowie przekrocz w/w przedzia czasowy okres przechowywania obejmuje ten termin; 9) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy;10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 11) Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚); 3) na podstawie art. 18RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego); 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;12) Nie przys逝guje Pani/Panu:1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art.20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob鏒 budowlanych w zakresie rewitalizacji oraz remontu kamienic znajduj帷ych si w zasobach komunalnych Gminy 安i皻och這wice, celem odnowy zdegradowanego terenu miejskiego oraz rewitalizacji dzielnicy Lipiny.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45233250-6 - Roboty wzakresie nawierzchni, zwyj徠kiem dr鏬

45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych

45261320-3 - K豉dzenie rynien

45261900-3 - Naprawa ikonserwacja dach闚

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowa

45262690-4 - Remont starych budynk闚

45324000-4 - Roboty wzakresie ok豉dziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

45442000-7 - Nak豉danie powierzchni kryj帷ych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

71245000-7 - Plany zatwierdzaj帷e, rysunki robocze ispecyfikacje

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i r瘯ojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca musi wykaza, 瞠:
1) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie:
a) jedn robot budowlan polegaj帷 na renowacji elewacji ceglanej budynku o powierzchni nie mniejszej ni 700 m2
b) jedn robot budowlan polegaj帷 na wymianie pokrycia dachowego na nowe z dach闚ki ceramicznej, o powierzchni wymiany nie mniejszej ni 500 m2

Poj璚ie renowacji elewacji z ceg造 nale篡 rozumie jako proces obejmuj帷y co najmniej jej czyszczenie chemiczne lub niskoci郾ieniowe piaskowanie, wyci璚ie lub wykucie starych spoiny, wymian uszkodzonych cegie, fugowanie oraz impregnacj (hydrofobizacj).
Budynek nale篡 definiowa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p騧n. zm.).

Zamawiaj帷y dopuszcza spe軟ienie powy窺zego warunku w ramach jednego zrealizowanego zam闚ienia.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.:
a) 1 osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj projektanta, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i architektonicznej,
b) 1 osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, oraz kt鏎a posiada co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu rob鏒 budowlanych w tej specjalno軼i,
c) 1 osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika rob鏒 w bran篡 elektrycznej, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:
a) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
b) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w lit. a), za鈍iadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, o kt鏎ych mowa w lit. b), sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e 瞠 nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
Dokumenty, o kt鏎ych mowa powy瞠j, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.
Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 przedstawienia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w lit. a) i b), dotycz帷ych tych podmiot闚, potwierdzaj帷ych, 瞠 nie zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania.
Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy przedstawienia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w lit. a) i b), dotycz帷ych podwykonawc闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 nie zachodz wobec tych podwykonawc闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania.
Do podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 oraz podwykonawc闚, maj帷ych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy stosuje si odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) w celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy:
a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, (wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 7 do specyfikacji), z za陰czeniem
b) dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;
Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz o kt鏎ym mowa w lit a) powinien wykazywa tylko te roboty budowlane, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy;
c) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 8 do specyfikacji,

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) wype軟iony i podpisany formularz ofertowy (tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 2),
2) zbiorcze zestawienie koszt闚 stanowi帷e za陰cznik do formularza ofertowego (tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 3),
3) o鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych przez Zamawiaj帷ego w Rozdziale 5 specyfikacji (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 4 do specyfikacji),
4) o鈍iadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 5 do specyfikacji),
5) o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉dane wraz z ofert na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 6 do specyfikacji) (je瞠li dotyczy)
6) o鈍iadczenie o cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie, wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani (w tre軼i formularza ofertowego),
7) pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 58 ustawy (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej),
8) pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokument闚 sk豉daj帷ych si na ofert nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S康owego lub Wykonawca w przypadku os鏏 fizycznych,
9) dokument wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni篹na,
10) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni篹nej, zalecane jest do陰czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i 20 000 z (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych),

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa art. 125 ustawy, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia s zobowi您ani do陰cza do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 6 do specyfikacji). W przypadku Wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert, do oferty nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (wystawione zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy). Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie wskazywa czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych pe軟omocnik jest upowa積iony (zakres umocowania).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie:
1) wprowadzania rozwi您a zamiennych do przewidzianych w programie funkcjonalno-u篡tkowym, rozumianych jako prace, kt鏎e by造 przewidziane w umowie, ale strony umowy w trakcie realizacji rob鏒 uzgodni造 ich wykonanie w spos鏏 inny ni opisany w programie funkcjonalno-u篡tkowym;
2) zmiany os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia na podstawie 6 ust. 5 umowy;
3) ewentualnej zmiany (przed逝瞠nia) terminu realizacji umowy, co najwy瞠j o czas niezb璠ny do usuni璚ia przeszkody w przypadku, gdy zaistniej poni窺ze zdarzenia, obiektywnie uniemo磧iwiaj帷e terminow realizacj przedmiotu umowy:
a) dzia豉nia si造 wy窺zej, pod poj璚iem kt鏎ej rozumie si ka盥 okoliczno嗆, kt鏎a zachodzi po podpisaniu umowy i jest niezale積a od woli Stron, uniemo磧iwia wykonywanie zobowi您a umownych oraz skutk闚, kt鏎ej nie mo積a unikn望 albo te, kt鏎ej dzia豉nie zapocz徠kowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, kt鏎e nie mog by przewidziane, a je郵i mog by przewidziane - to s nieuniknione. Za wypadki si造 wy窺zej strony uznaj w szczeg鏊no軼i: po瘸ry, powodzie i inne kl瘰ki 篡wio這we, strajki oraz wojny. Wyst徙ienie okoliczno軼i si造 wy窺zej nale篡 stosownie udokumentowa,
b) przerw wynikaj帷ych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wy陰czeniem przypadk闚, wstrzymania budowy z przyczyn le膨cych wy陰cznie po stronie Wykonawcy), op騧nie wywo豉nych przez epidemie, dzia豉nia organ闚 pa雟twa (w tym og這szenie stanu wyj徠kowego, stanu kl瘰ki 篡wio這wej), bezpo鈔ednio wp造waj帷ych na mo磧iwo嗆 realizacji Umowy,
c) zmian przepis闚 prawa, powoduj帷ych konieczno嗆 dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepis闚, kt鏎e nast徙i造 w trakcie realizacji Umowy,
d) konieczno軼i uwzgl璠nienia wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy zalece w豉軼iwych s逝瘺 i inspekcji, je瞠li powoduj one wyd逝瞠nie czasu realizacji umowy i nie wynikaj z przyczyn, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆,
e) na skutek okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego;
f) wyst徙ienia szk鏚 oraz nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 dotycz帷ych pracownik闚 i os鏏 trzecich, a powsta造ch w zwi您ku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym tak瞠 ruchem pojazd闚 mechanicznych na terenie budowy;
4) zmiany terminu realizacji umowy oraz zwi瘯szenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostan powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczaj帷e poza zakres przedmiotu umowy zam闚ienia,
5) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, ka盥orazowo w przypadku wyst徙ienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
a) zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g,
b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepis闚 o minimalnym wynagrodzeniu za prac,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych,
- je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania Umowy przez Wykonawc.
6) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wska幡ik cen produkcji budowlano-monta穎wej rob鏒 budowlanych specjalistycznych og豉szany w komunikacie Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego za ostatni miesi帷 poprzedzaj帷y wniosek o waloryzacj wzro郾ie lub spadnie o co najmniej 7 % w stosunku do wysoko軼i tego wska幡ika w miesi帷u zawarcia Umowy, a je瞠li zawarcie Umowy nast徙i這 po 180 dniach od up造wu terminu sk豉dania ofert, w stosunku do wysoko軼i wska幡ika w miesi帷u sk豉dania ofert.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert dodatkow, kt鏎a zawiera nowe propozycje w zakresie tre軼i oferty, podlegaj帷e ocenie w ramach kryteri闚 oceny ofert wskazanych przez Zamawiaj帷ego w Zaproszeniu do negocjacji

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustaw OSR” z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si:
1) Wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;
2) Wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;
3) Wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
Wykluczenie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych powy瞠j.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okre郵onej powy瞠j, Zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty wst瘼nej, oferty podlegaj帷ej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a tak瞠 nie prowadzi z takim Wykonawc negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w konkursie, nie zaprasza do z這瞠nia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz
etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.