eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno - StrącznoOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno - Strączno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wałecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Dąbrowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 250 84 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@powiatwalecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno - Strączno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d6586ca-a2fd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019752/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno-Strączno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078895

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno - Strączno.
W ramach zadania planuje się przebudować drogę na długości 4,5 km: na odcinku ok. 4,3 km planuje się poszerzyć drogę do szerokości 5,5 m; na odcinku ok. 0,2 km planuje się wymienić nawierzchnię na istniejącej szerokości 4,0 m; na długości ok. 4,1 km planuje się wybudować ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m; na długości ok. 0,14 km planuje się wybudować chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
Poszerzenie jezdni do 5,5 m (z obecnych 4,0 m) na odc. 4,3 km, wzmocnienie konstrukcji jezdni, wbudowanie 2 warstw bitumicznych na poszerzonej jezdni, przebudowa/budowa zjazdów, budowa ścieżki rowerowej z masy bitumicznej, budowa brakującego chodnika w m. Nakielno, budowa odgięcia toru jazdy, wycinka kolidujących drzew i krzaków, remont przepustu drogowego.
Wykonawca na swój koszt wprowadzi tymczasową organizację ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych.
Wykonawca prowadził będzie dokumentację audiowizualną z postępu robót budowlanych w odstępach dwutygodniowych w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty (14 227 500,00 zł brutto) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 500 000,00 zł brutto). Jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie zaś z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14227500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16556352,27 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.