eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów na Wyspie Słodowej i Bielarskiej oraz kabin sanitarnych na terenach zieleni w terminie 10.03.2023-31.10.2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów na Wyspie Słodowej i Bielarskiej oraz kabin sanitarnych na terenach zieleni w terminie 10.03.2023-31.10.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Śląska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 323 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów na Wyspie Słodowej i Bielarskiej oraz kabin sanitarnych na terenach zieleni w terminie 10.03.2023-31.10.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8e1bbbb-a3b3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012106/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów na Wyspie słodowej i Bielarskiej oraz kabin sanitarnych na terench zieleni w terminie 10.03.2023-31.10.2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080376

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/220/9/2023/DO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1
Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem, kontenera portiernia oraz kontenera sanitarnego damsko-męskiego ze zbiornikiem na fekalia i zbiornikiem na wodę na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:
a) 2 kontenerów sanitarnych damsko-męskich z wyposażeniem:
• Część damska: min. 4 toalety, 2 umywalki, 1 suszarka do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody, dozownik na mydło, kosz na odpady w każdej toalecie i pod umywalkami.
• Część męska: min. 3 pisuary, 2 toalety, min. 1 umywalka, min. 1 suszarka do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody, dozownik na mydło, kosz na odpady w każdej toalecie i pod umywalkami .
b) 1 kontenera dla matki z dzieckiem wyposażonego w przewijak dla niemowląt, 1 toaletę, 1 umywalkę, 1 suszarkę do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody, dozownik na mydło, podajnik ręczników papierowych, kosz na odpady, drzwi o szerokości umożliwiającej wjazd wózków, podjazd dla wózków, poręcze dla osób niepełnosprawnych,
c) 1 kontenera portiernia wyposażonego (zalecane) w okno z roletą zewnętrzną, 1 grzejnik elektryczny, wentylację oraz niezbędne meble,
d) 1 kontenera sanitarnego damsko-męskiego ze zbiornikiem na fekalia poj. ok. 7m3 l i zbiornikiem na wodę poj. ok. 4000 l z pompą. Wyposażenie kontenera sanitarnego jak w lit. a. Wymiary kontenera z osprzętem wyznacza pole wewnątrz stojącej drewnianej zabudowy.
2) Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym wzór umowy wraz z OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

90910000-9 - Usługi sprzątania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 627042,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Wynajem, transport, montaż, demontaż i serwis zestawów przenośnych kabin sanitarnych na terenach parkowych:
1) Przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu, serwisie pośrednim i zabraniu wymienionych poniżej zestawów przenośnych kabin sanitarnych składających się z jednej, dwóch, bądź czterech kabin sanitarnych oraz umywalki wolnostojącej i kosza na śmieci.
2) Minimalne wyposażenie:
Kabiny powinny być wyposażone co najmniej w pisuar, podajnik na papier toaletowy, antypoślizgową podłogę, przepuszczający światło dach, zamek wolne/ zajęte, a kabiny dla niepełnosprawnych dodatkowo w przewijak dla małych dzieci. Umywalka wolnostojąca winna być wyposażona w dwie pompki nożne do podawania wody, pojemnik na wodę czystą i brudną, dwa dozowniki mydła w płynie, podajnik na ręczniki papierowe.
3) Kabiny winny być w kolorze grafitowym, ciemnozielonym lub niebieskim.
4) Zestawy przenośnych kabin sanitarnych należy dostarczać na teren określony w SWZ.
5) Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera SWZ wraz z załącznikami w tym Wzorem umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

90910000-9 - Usługi sprzątania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 241097,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 720698,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 720698,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 720698,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOI TOI POLSKA Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1180042784

7.3.3) Ulica: ul. Płochocińska 29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-044

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 720698,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214899,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214899,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214899,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOI TOI POLSKA Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1180042784

7.3.3) Ulica: ul. Płochocińska 29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-044

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214899,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji zamówienia (art. 436 pkt 1 ustawy Pzp):
Zadanie 1:
1. Termin realizacji zamówienia:10.03.2023r. - dostarczenie i podłączenie mediów do kontenerów, od dnia 15.03.2023r. - rozpoczęcie kompleksowej obsługi kontenerów umożliwiającej ich normalne użytkowanie do dnia
31.10.2023r.
2. Czas trwania świadczenia usługi rozpoczyna się w dniu przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołem
zdawczo-odbiorczym kontenerów, a kończy w dniu odebrania od Zamawiającego i przekazania Wykonawcy protokołem
zdawczo-odbiorczym.
3. W terminie od dnia 12.03.2023r. do dnia 14.03.2023r. Zamawiający wykona drewnianą obudowę wokół dostarczonych przez Wykonawcę kontenerów.
Zadanie 2:
Termin realizacji zamówienia:
1) Lokalizacje określone w Rozdziale III pkt. 3 Zadanie 2 a tam pkt. 4 ppkt 1)-11) opisu przedmiotu zamówienia: 6-7.05.2023, 13-14.05.2023, 20-21.05.2023, 27-28.05.2023, 3-4.06.2023, 10-11.06.2023, 17-18.06.2023, 24-25.06.2023, 1-2.07.2023, 8-9.07.2023, 15-16.07.2023, 22-23.07.2023, 29-30.07.2023, 5-6.08.2023, 12-13.08.2023, 19-20.08.2023, 26-27.08.2023, 2-3.09.2023, 9-10.09.2023, 16-17.09.2023, 23-24.09.2023, 30.09-01.10.2023
2) Lokalizacje określone Rozdziale III pkt. 3 Zadanie 2 a tam pkt. 4 ppkt 12)-19) opisu przedmiotu zamówienia: od 29.04.2023r. do 01.10.2023r.
3) Lokalizacja określona Rozdziale III pkt. 3 Zadanie 2 a tam pkt. 4 ppkt 20) opisu przedmiotu zamówienia: od 15.04.2023r. do 31.10.2023r.
4) Lokalizacja określona Rozdziale III pkt. 3 Zadanie 2 a tam pkt. 4 ppkt 21)-22) opisu przedmiotu zamówienia: od 15.03.2023r. do 31.10.2023r.
5) Lokalizacja określona w Rozdziale III pkt. 3 Zadanie 2 a tam pkt. 4 ppkt 23) opisu przedmiotu zamówienia : 2 kabiny w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb (termin nie przekroczy 31.10.2023r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.