eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastków Kościelny › Modernizacja dróg gminnych etap IIOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Miastków Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miastkowkoscieny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21494d98-c308-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022618/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja dróg gminnych II etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Zgodnie z zapisami SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Zgodnie z zapisami SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3494839,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych etap II na terenie gminy Miastków Kościelny polegająca na wykonaniu prac drogowych na następujących odcinkach dróg:

1. Droga Nr 13 0848W w km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi
2. Droga Nr 130810W w km 1+120-1+420 i Nr 130844W w km 1+160-2+030 w miejscowości Brzegi, Glinki, Miastków Kościelny
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 130819W w miejscowości Stary Miastków na odcinku od km 0+000 do km 0+130
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 130805W w miejscowości Stary Miastków na odcinku od km 0+004,00 do km 1+169,00
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 130826W w miejscowości Zabruzdy na odcinku od km 0+660,24 do km 1+310,24
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 130827W w miejscowości Zabruzdy na odcinku od km 0+006,89 do km 1+056,89
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 130869W w miejscowości Zabruzdy Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+100

Modernizacja polegać będzie na zmianie nawierzchni (głównie szutrowej) na bitumiczną na drogach prowadzących do zamieszkałych posesji, modernizacji istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych. Drogi zostaną oznakowane. Przy drogach zostanie wykonane czyszczenie rowów, w części dróg rów wyłożony płytami eko.
W miejscowości Stary Miastków planuje się wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego wzdłuż drogi gminnej chodnika oraz ponowne jego ułożenie z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki.
Inwestycja dotyczy: 4 650 mb nawierzchni dróg.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 10.
Zgodnie ze SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.
2) Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda (Zamawiający dopuszcza aby na kwotę 1 000 000 zł składały się prace polegającą na budowie lub przebudowie dróg publicznych składające się z mniejszych kwot dających w sumie 1 000 000 zł w danym roku budżetowym).
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Zamawiający wymaga zatrudnienia:
a) kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji podobnych robót.
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego.
b) Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych co najmniej 3 osoby były, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym; oraz aby pracodawca posiadał prawo do dysponowania tymi osobami.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia i dokumenty, odpowiednio na dzień składania ofert, składane wraz z ofertą przez wykonawców w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu;
1) Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ. Nie wymaga się załączenia do oferty wypełnionych kosztorysów ofertowych. Kosztorysy zostaną przedłożone przez wybranego Wykonawcę w ramach wezwania do uzupełnienia oferty.
2) Wykaz dowodów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
2) Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 ppkt 1), oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Oświadczenie Wykonawców - wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 9 do SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – składanych na wezwanie Zamawiającego;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorysy zostaną przedłożone przez wybranego Wykonawcę w ramach wezwania do uzupełnienia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
i utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości:
40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
Zgodnie z zapisami SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;
1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie
Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowym Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:
W przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy warunek wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawia się następująco:
- zaliczka przekazywana Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji.
- zaliczkę przekazuje się na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy:
1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) Klęski żywiołowe;
b) Skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
b) Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.
3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) O charakterze niezależnym od Stron,
b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
c) Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) Której nie można przypisać drugiej Stronie.
4) Zmiany będące następstwem innych okoliczności:
a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Inne zmiany:
1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ;
2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
4) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy Wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Zgodnie z zapisami SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.