eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Dostawa warzyw, owoców i wyrobów garmażeryjnych mrożonychOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa warzyw, owoców i wyrobów garmażeryjnych mrożonych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48943548802

1.5.8.) Numer faksu: +48943522516

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5669ff18-9ca4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa warzyw, owoców i wyrobów garmażeryjnych mrożonych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5669ff18-9ca4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033864/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa owoców, warzyw i wyrobów garmażeryjnych mrożonych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058007

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPZ.271.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 228000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, owoców i wyrobów garmażeryjnych mrożonych do punktów żywienia w obiektach „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dostarczane artykuły powinny być wysokiej jakości, w odpowiednim okresie przydatności do spożycia oraz zgodne z zamówioną ilością, ceną oferty i terminem dostawy. Towar powinien być zapakowany w specjalne opakowania przeznaczone do transportu żywności, adekwatne do rodzaju produktu, bez uszkodzeń, odpowiednich z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i zamkniętych. Oferowane artykuły mają być w pierwszym gatunku.
3. Każda dostarczana partia produktów będzie identyfikowalna. W zakresie identyfikowalności zamawiający wymagał będzie dołączenia do każdej dostawy, według partii produkcji, atestu produktu. Opakowanie z dostarczanymi produktami powinno posiadać oznakowania, o których mowa a art. 48 i 49 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225), przynajmniej:
- nazwą produktu,
- nazwą producenta,
- masą zawartości opakowania,
- terminem przydatności do spożycia lub okresem przechowywania,
- warunkami przechowywania,
- identyfikacją partii produktu.
4. Z dostawą łączy się usługa transportowa oraz rozładunek u zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
5. Dostawa towaru w ciągu maksymalnie 12 godzin od złożenia zamówienia, najpóźniej do godziny 10.00.
6. Dostawy 6 razy w tygodniu (również w sobotę), samochodem przeznaczonym do przewożenia mrożonek , przez osobę w czystym stroju ochronnym. Postępowanie zgodnie z zasadami higieny żywności określonymi w odpowiednich przepisach (ustawa).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295117,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295117,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295117,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. BAMBINO S.C. M. Lewandowski, D. Lewandowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642509068

7.3.3) Ulica: Jodłowa 6

7.3.4) Miejscowość: Łobżenica

7.3.5) Kod pocztowy: 89-310

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295117,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-17 do 2024-02-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.