eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku - 3 częściOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku - 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁOBUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 6

1.5.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 310 01 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaklobuck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku - 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001472/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Na wskazany adres e-mail Zamawiającego Wykonawca będzie mógł przesyłać wyłącznie dokumenty zamówienia opatrzone stosownym podpisem elektronicznym.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Dariusz Suchański , tel. 34 310 01 e - mail: dsuchanski@gminaklobuck.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aae6ad31be8
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aae6ad31be8
Więcej informacji w rozdziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

Więcej informacji w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą ul. 11
Listopada 6, 42-100 Kłobuck, tel. (34) 31 00 150, e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl
Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gminaklobuck.pl lub pisemnie pod adresem: 42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 6. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu wynikających z przepisów prawa tj.: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa Prawo zamówień publicznych, - ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, - ustawa o zmianie imienia i nazwiska, - ustawa o ewidencji ludności, - ustawa o dowodach osobistych, - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawa o po-datku leśnym, - ustawa o podatku rolnym, - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, -ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - ustawa o gospodarce nieruchomościami, - ustawa prawo budowlane, -ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - ustawa Kodeks cywilny, - ustawa o pracownikach samorządowych, -ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), - ustawa o ochronie przyrody, - usta-wa o ochronie środowiska, - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, - ustawa Prawo wodne, - ustawa o dostępie do informacji publicznej, -ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, - ustawa o rachunkowości, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa Ordynacja podatkowa, - ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, - ustawa Prawo oświatowe, - ustawa o usługach turystycznych, - ustawa o systemie informacji oświatowej, - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - ustawa o praktykach absolwenckich, -ustawa Prawo o ustroju sądów, - ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, - ustawa o statystyce publicznej, - ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, - ustawa o ochronie praw lokatorów, - ustawa o drogach publicznych, - ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, - ustawa o petycjach, - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: - art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), - art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego naAdministratorze), - art.6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na podstawie przepisów prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług.
1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które-go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XXXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XXXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.009.2023.SD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza - "Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku"
Roboty polegać będą w szczególności na:
- wykonaniu termomodernizacji oraz nowej elewacji,
- wymianie konstrukcji dachowej wraz z warstwami ocieplenia nad halą sportową
- wymianie pokrycia dachu nad pomieszczeniami związanymi z halą (pomieszczenia
zaplecza sanitarno – szatniowego oraz pomieszczenia biurowe)
- realizacji robót wykończeniowych wewnętrznych,
- realizacji instalacji wewnętrznych (grzewczej, elektrycznej, odgromowej,
wentylacji, p.poż),
- zamontowaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa – 60%
2) gwarancja jakości – 40%
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
Cn
K(c) = ----- x 100
Cb
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K(c) – liczba punktów,
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
b) gwarancja jakości – K(g)
Zamawiający w ramach kryterium „gwarancji jakości” będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad minimalny, wymagany przez Zamawiającego 60 miesięczny okres gwarancji. W celu uzyskania dodatkowych punktów, Wykonawca w Formularzu ofertowym może zadeklarować dłuższy niż wymagany 5 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 84 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Z każde zadeklarowane, dodatkowe 12 miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (powyżej minimalnego 60 miesięcznego
okresu gwarancji) Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
• za zaoferowanie 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 50 punktów
• za zaoferowanie 84 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów
3. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób:
KIP = K(c) x 60% + K(g) x 40%
Gdzie symbol KIP oznacza końcową ilość punktów
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma
najwyższą punktację.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.1. niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa
Wykonawców, który złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część druga - "Przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w
Kłobucku"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy bieżni wraz z takimi elementami
lekkoatletycznymi jak skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą, a także robót budowlanych przebudowy
trybuny z zadaszeniem.
2. Ogólny opis przewidywanych robót
Roboty polegać będą w szczególności na:
- przebudowie istniejącej bieżni okrężnej na bieżnię czterotorową o dł. 400 m oraz bieżni prostej o dł. 130 m,
- wykonanie odwodnienia bieżni, w tym drenażu wzdłuż dwóch równoległych prostych odcinków bieżni ,
- wykonaniu skocznia do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą,
- dostarczeniu wyposażenia elementów lekkoatletycznych,
- rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych trybun wraz z zadaszeniem,
- wykonaniu odwodnienia trybun,
- budowę oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia trybun,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- odtworzeniu naruszonych przy prowadzeniu robót, urządzeń infrastruktury technicznej boiska.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa – 60%
2) gwarancja jakości – 40%
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
Cn
K(c) = ----- x 100
Cb
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K(c) – liczba punktów,
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
b) gwarancja jakości – K(g)
Zamawiający w ramach kryterium „gwarancji jakości” będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad minimalny, wymagany przez Zamawiającego 60 miesięczny okres gwarancji. W celu uzyskania dodatkowych punktów, Wykonawca w Formularzu ofertowym może zadeklarować dłuższy niż wymagany 5 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 84 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Z każde zadeklarowane, dodatkowe 12 miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (powyżej minimalnego 60 miesięcznego
okresu gwarancji) Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
• za zaoferowanie 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 50 punktów
• za zaoferowanie 84 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów
3. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób:
KIP = K(c) x 60% + K(g) x 40%
Gdzie symbol KIP oznacza końcową ilość punktów
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma
najwyższą punktację.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.1. niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa
Wykonawców, który złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część trzecia - „ Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnia
syntetyczną wraz z siłownią napowietrzną, oświetleniem terenu oraz ciągami komunikacyjnymi i małą architekturą.
2. Ogólny opis przewidywanych robót
Roboty polegać będą w szczególności na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną i piłkochwytami,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- wykonaniu elementów małej architektury,
- wykonaniu oświetlenia terenu,
- wykonaniu siłowni napowietrznej.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa – 60%
2) gwarancja jakości – 40%
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
Cn
K(c) = ----- x 100
Cb
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K(c) – liczba punktów,
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
b) gwarancja jakości – K(g)
Zamawiający w ramach kryterium „gwarancji jakości” będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad minimalny, wymagany przez Zamawiającego 60 miesięczny okres gwarancji. W celu uzyskania dodatkowych punktów, Wykonawca w Formularzu ofertowym może zadeklarować dłuższy niż wymagany 5 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 84 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Z każde zadeklarowane, dodatkowe 12 miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (powyżej minimalnego 60 miesięcznego
okresu gwarancji) Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
• za zaoferowanie 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 50 punktów
• za zaoferowanie 84 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów
3. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób:
KIP = K(c) x 60% + K(g) x 40%
Gdzie symbol KIP oznacza końcową ilość punktów
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma
najwyższą punktację.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.1. niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa
Wykonawców, który złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez
Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg. średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa.
A. Dla części pierwszej
1) za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego
a) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
b) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie wystarczającym dla realizacji zamówienia, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
c) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych w zakresie wystarczającym dla realizacji zamówienia, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 rudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
2) W zakresie spełnienia warunku posiadania doświadczenia zawodowego Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego (budynku) wraz z instalacjami: grzewczą i elektryczną, o wartości wszystkich robót nie mniejszej niż 800 000 zł brutto.
B. Dla części drugiej
1) za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie wystarczającym dla realizacji zamówienia, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
2) W zakresie spełnienia warunku posiadania doświadczenia zawodowego Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie jednej trybuny stadionowej o długości co najmniej 15 m.
C. Dla części trzeciej
1) za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający będzie
uznawał wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego
a) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie wystarczającym dla realizacji zamówienia, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
b) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.)
2) W zakresie spełnienia warunku posiadania doświadczenia zawodowego Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu obejmującego obszar o powierzchni co najmniej 2 tys. m2 i jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie linii energetycznej (w tym oświetlenia) o długości nie mniejszej niż 100 m

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 8
do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie ust. 5.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych w ust. 2 pkt 2.1 oraz 2.2 (zał. nr 5 do SWZ). W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w zakresie pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych albo
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o
którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych w ust.
2 pkt 2.1 oraz 2.2 (zał. nr 5a do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji finansowej i ekonomicznej, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, zostanie wezwany do złożenia podmiotowego środka
dowodowego (aktualnego na dzień jego złożenia) w postaci polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.4. pkt. 2 ppkt. 2 (dla części pierwszej, drugiej i trzeciej) wykazu robót budowlanych
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że te roboty zostały wykonane
należycie(zał. nr 7 do SWZ).
2) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.4. pkt. 2. ppkt. 1 (dla części pierwszej, drugiej i trzeciej) wykazu osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy do
przedmiotowego zamówienia, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu
oferty, stanowiącym załączniki nr 1a, nr 1b, nr 1c do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert:
1) w wysokości 10.000,00 zł, dotyczące części pierwszej
2) w wysokości 15.000,00 zł, dotyczące części drugiej
3) w wysokości 10.000,00 zł, dotyczące części trzeciej
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 ustawy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
nr konta 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 z dopiskiem odpowiednio:
- „wadium – IR.271.009.2023.SD część pierwsza OSiR Kłobuck”
- „wadium – IR.271.009.2023.SD część druga OSiR Kłobuck”
- „wadium - IR.271.009.2023.SD część trzecia Szkoła Kamyk”
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego Zamawiającego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie ar.
226 ust.1 pkt. 14 ustawy
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, to powinno być ono dołączone w formie oryginału do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
7. Zwrot wadium – zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy.
8. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) zaliczka - płatna ze środków własnych Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; możliwa jest płatność zaliczki o wartość procentowej wyższej niż określona powyżej, jeżeli wynika to z ustaleń zawartych w udzielonej Zamawiającemu promesie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; płatność zaliczki będzie możliwa po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki, przy czym wniosek o zaliczkę Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy, załączając do wniosku fakturę zaliczkową
z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni; w przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba że strony przeznaczą ją na rozliczenie wykonanej części przedmiotu umowy;

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, wskazany w § 4 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu
których brak jest możliwości prawidłowego prowadzenia prac, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z uwagi na technologię realizacji prac określoną: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
(UWAGA: Wykonawcy powinni jednak pamiętać, że w tej szerokości geograficznej, astronomiczna zima trwa od 22 grudnia do 21 marca. Dlatego, w tym okresie, należy się liczyć z faktem wystąpienia warunków atmosferycznych mogących uniemożliwić wykonywanie robót budowlanych. Jest zatem oczywiste, że w wymienionym okresie nie będzie miała
zastosowania, ta przesłanka zmiany terminu realizacji zamówienia)
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, o ile nie będzie to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
5) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to spowoduje przekroczenie, przewidzianego w przepisach prawa terminu, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
6) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
7) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
8) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy.
Pozostałe zapisy zgodnie z załącznikami 4a, b, c do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.