eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 722 74 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afecdbc9-c249-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059921/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afecdbc9-c249-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Informacje ogólne
1.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/,
1.2 Zamawiający wyznacza do kontaktu: Małgorzata Wójcik, Marzena Kurek - tel. 62 722 74 54/34, e-mail: zp@um.krotoszyn.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz zakładka „Centrum Pomocy”.
1.4 Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, xml. Zaleca się format .pdf.
1.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.20 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.20 r. w spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
1.6 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.93 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
2.1 Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Umożliwiają one również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości („dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
2.2 Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
2.3 Wszystkie wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
2.4 Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.5 Min. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2.6 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego udostępnionego na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem” lub pod nr tel.
22 458 77 99.
2.7 Komunikacja Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację stron, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: zp@um.krotoszyn.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail:
um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail:
iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze
zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I. Inwestycja będzie
realizowana w oparciu o dokumentację projektową pn. „Budowa przedszkola i żłóbka w Krotoszynie”.
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia :
- realizacja I etapu budowy przedszkola i żłobka w Krotoszynie o powierzchni użytkowej 2363,73 m2 w tzw. stanie
„deweloperskim” wraz z budową przyłączy do wszystkich niezbędnych mediów. Przewiduje się wykonanie stanu surowego
zamkniętego, elewacji, części instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz częściowo prac
wykończeniowych. Obiekt docelowo będzie zapewniał 270 miejsc dla dzieci w przedszkolu (11 oddziałów w tym 1 oddział
integracyjny) oraz 40 miejsc dla dzieci w żłobku (2 oddziały). Projektowane postanowienia umowy stanowią cz. II SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III SWZ.
1.2. Miejsce realizacji zamówienia: działki o numerze ewidencyjnym: 2127/3, 2182/3 i 2182/6, pomiędzy ulicami Staszica
oraz Łąkową, m. Krotoszyn, Wielkopolska.
1.3. Całość robót związana z wykonaniem w/w zamówienia zostanie wykonana zgodnie z Projektem budowlanym,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, niniejszą Specyfikacją, przepisami Prawa budowlanego, przepisami
BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC zawartymi w
części II do SWZ Projektowane postanowienia umowy - Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno –
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1
wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
1.4. Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji
Strategicznych Edycja 2.
Wstępna promesa dofinansowania inwestycji stanowi załącznik A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, a całkowita wartość zamówienia (podobnego) została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 :
1) Wszczęcie postępowania nastąpi poprzez przekazanie Wykonawcy zamówienia podstawowego zaproszenia do negocjacji. Zaproszenie do negocjacji zawierać będzie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania – w tym zakres zamówienia, opis zamówienia, proponowany termin realizacji. Zaproszenie zawierać będzie także projektowane postanowienia przyszłej umowy.
Zamawiający umieści w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
2) Zamawiający– nie później niż wraz z zawarciem umowy żądać będzie od Wykonawcy - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w zakresie wykluczenia analogicznie jak w przedmiotowym postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych.
3) Zamawiający będzie prowadził z Wykonawcą negocjacje w zakresie treści przyszłej umowy, zwłaszcza w kwestii dotyczącej wynagrodzenia. Wykonawca wyceni roboty budowlane w oparciu o otrzymane informacje i na podstawie stawek Sekocenbudu obowiązujących w danym okresie dla województwa wielkopolskiego. Zamawiający sprawdzi wycenę i zaakceptuje ją albo wniesie uwagi. Pozostałe kwestie uzgadniane będą analogicznie.
4) Po negocjacjach Strony zawrą umowę, a Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania.
Przewidywany zakres zamówienia podobnego obejmować będzie:
o Roboty wykończeniowe
o Tynki
o Ścianki działowe
o Dach
o Elewacja
o Klatka schodowa i szyb windowy
o Instalacje sanitarne
o Instalacje elektryczne
o Instalacje teletechniczne

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dot. ofert niepodlegających odrzuceniu):
1. Cena oferty brutto (C) – waga kryterium 60 %;
C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
2. Doświadczenie Kierownika Budowy (DK) – waga kryterium 20%
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna maksymalnie - 20 pkt.
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika budowy, kierownika robót przy realizacji zadań z zakresu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każde zadanie.
Ilość zrealizowanych zadań oraz punktacja za doświadczenie Kierownika Budowy (DK):
Realizacja 1 zadania - 10 pkt.
Realizacja 2 zadań - 15 pkt.
Realizacja 3 lub więcej zadań - 20 pkt.
3. Okres gwarancji
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna maksymalnie - 20 pkt.
3 lata - 10 pkt.
4 lata - 20 pkt.
II. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60.00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 20.00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20.00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże że :
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 4 000 000 PLN.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1/. zrealizował (zakończył) z należytą starannością, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane) obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub obiektu budownictwa mieszkaniowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto, wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy.
2/. dysponuje min. następującymi osobami :
1. Przedstawicielem Wykonawcy, posiadającym :
- doświadczenie, jako Przedstawiciel Wykonawcy / Kierownik Zespołu / Koordynator / Kierownik Projektu przy koordynacji/zarządzaniu prac związanych z realizacją min. jednej minimum budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane) obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto zrealizowanej w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne. Przez warunki równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane np.:warunki kontraktowe UAV;, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JTC lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
2. Kierownikiem budowy, posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem), upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy i należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
3. Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem), upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych i należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
Uwaga : Zamawiający nie wymaga zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /zał. Nr 8/ dołączony do SWZ.
2/. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
w zakresie art.109 ust. 1 pkt. 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3/. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4/. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, ze zm.) /zał. nr 9/ dołączony do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2/. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. Nr 6/ dołączony do SWZ.
3/. Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty).
4/. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. Nr 7/ dołączony do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty z zał. nr 1, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;
2. Kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru.
3. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. Nr 2/ dołączony do SWZ - oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z
Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /zał. nr 3/ dołączony do SWZ - jeśli dotyczy.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP /zał. nr 4/ dołączony do SWZ- jeśli dotyczy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawia oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 5/ dołączony do SWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
8. W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenie aktualizacyjne, o którym mowa w pkt 6.
9. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty
równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2022 r., poz. 2080, ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest
załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art.
125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim
zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie aktualizacyjne, o którym mowa w pkt IX.B.4 SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy
PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 4 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 454 i 455 Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy oraz
określa warunki takiej zmiany:
(i) zmiany dokonane wg zasad określ. w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych
(ii) zmiana dokonana na podst. art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
(iii) zmiana dokonana na podst. art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
(iv) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 w/w ustawy, spełniając zapisy art. 57 ust. 2;
(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej
należnego podatku VAT;
(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Wejścia Kontraktu w życie, wywołujących
potrzebę jego zmiany;
(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
(viii) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
(ix) zmiany Czasu na Ukończenie ze względu na zmiany terminów w promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład
Programu Inwestycji Strategicznych.
(x) zmiana Czasu na Ukończenie według zasad określ. w Klauzuli 8.4 Warunków Kontraktowych;
(xi) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności, w przypadkach określ. w Klauzuli: 2.1, 2.5, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4,
8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.7,11.8,17.4,19.4.
(xii) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji określ. w Klauzuli 13.8 Warunków Kontraktu
Jednak nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowień Kontraktu na podstawie ppkt (viii)
oraz zmiany, które nie powodują podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie, chyba że
warunki realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych stanowią inaczej.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także w przypadku zaistnienia jednej z
nast. okoliczności i na warunkach określ. poniżej:
I. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pozyskania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;
b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Kontrakcie warunków geologicznych, archeologicznych bądź występujących
niemożliwych do zidentyfikowania przed Datą Odniesienia innych przeszkód fizycznych, skutkujących niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalezy składać przy użyciu platformy E-zamówienia, która jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Czas na ukończenie robót liczony będzie od Daty Rozpoczęcia.
2. Pozostałe okoliczności zmiany umowy c.d. (pkt II - V):
II. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych
zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych. Konieczność wykonania Robót przypada zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem w warunkach jw., co
mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem tych Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania.
Dotyczy to w szczególn.:
(i) niskich temperatur powietrza (tzn. < -15 ˚ C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych);
(ii) wysokich temperatur powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
(iii) krótkotrwałych intensywnych (nawalnych) opadów deszczu o natężeniu co najmniej 40mm/m2 w czasie 1 godziny,
podczas dnia roboczego;
(iv) silnego (huraganowego) wiatru o prędkości w porywach powyżej 100km/h, uniemożliwiającego pracę maszyn
budowlanych, podczas dnia roboczego.
Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne oraz
ewentualnie o okres usuwania ich skutków;
III. Zmiany, odnoszące się do określenia Przedmiotu Zamówienia, w szczególności konieczności wykonania robót
dodatkowych wpływających bezpośrednio lub pośrednio na realizację robót podstawowych;
Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych niezbędnych do realizacji
Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem następujących zasad:
a) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Zestawieniu kosztów, jest możliwe ustalenie nowej ceny poprzez interpolację
danej pozycji z Zestawienia kosztów,
b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) powyżej, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Inżyniera kalkulację Ceny tych robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek publikowanych w
wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD krajowych, za kwartał poprzedzający wystąpienie okoliczności uprawniających
wykonawcę do zmiany w robotach.
IV. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do
organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów niezbędnych pod inwestycję, w
szczególności: przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez
właściwe organy, jeżeli okres ten będzie dłuższy niż jeden miesiąc w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących prawem terminów, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót;
V. Zmiany odnoszące się formy i treści Rozliczeń oraz Minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności będące
następstwem zmiany przepisów / wytycznych w zakresie finansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak też wytycznych / zasad rozliczania otrzymanego dofinansowania.
3.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. V.5.7).ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.