eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kępiński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 78 28 900

1.5.8.) Numer faksu: 62 78 28 901

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkepno.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkepno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-295569d5-c257-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048126/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie (Ład Polski)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.powiatkepno.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 p.z.p podmiotowe środki dowodowe ,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych o formatach danych. Ofertę a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Wykonawcy przekazują:
Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego (od godz.7:30 do 15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządza-nia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elek-tronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego
• jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 78 28 982, 501 646 476 *
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7”
• prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy pzp. ”,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeże-niem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, pozostałe informacje określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AB.272.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje Przebudowę Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7
Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku „D” wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie wymaga dostoso-wanie się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do przepisów sanitarno-higienicznych, pożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych tj.
przebudowa ścianek wewnętrznych ,
rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych,
malowanie ścian i stropów
nowe węzły sanitarne
ułożenie nowych posadzek
remont instalacji: wodno- kanalizacyjnej,, centralnego ogrzewania, elektrycznej , gazów medycznych, wody lodowej, instalacji nisko prądowych,
wymiana stolarki drzwiowej ,
wymiana stolarki okiennej,
montażu osprzętu sanitarnego i elektrycznego,
wymiana grzejników,
remontu punktów sanitarnych,
wyposażenia Oddziału w nowy sprzęt i meble.
Szczegółowy opis Wyposażenia Oddziału w nowy sprzęt i meble został określony w Załączniku Nr 1A do specyfikacji stanowiąca integralną jej cześć 4. Dokumentacja techniczna na powyższe zamówienie została wykonana przez: Stanisławski - Pracownia we Wrocławiu
ul. Ciepła 15 a/27
5. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załączanych do SWZ:
1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9 do SWZ),
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SWZ)
3) Przedmiary robót (pomocniczy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego), będące załącznikiem do swz (załącznik nr 11 do SWZ),
4) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane w następujący sposób:

1) cena oferty (brutto) 60 %

A
C = *100 pkt x 60%
X

gdzie:
C – liczba punktów oferty
A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert
X – cena ocenianej oferty brutto

2) Okres gwarancji jakości 40%. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów i tak:

Za okres gwarancji obejmujący 36 – miesięcy - 0 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 42 – miesięcy - 10 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 48 – miesięcy - 20 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 54 – miesięcy - 30 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 60 – miesięcy – 40 pkt
Liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem: P= C+G
gdzie:
P- suma punktów wg przyjętych kryteriów
C- liczba punków za kryterium cena
G- liczba punktów za kryterium okres gwarancji


Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniania warunki dotyczące:
1) zdolności do występowaniu w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;…
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej od 1-2 robót budowlanych polegające na: Budowie i/lub przebudowie szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł brutto ( słownie zło-tych: dwa miliony 00/100 ), które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w tym 1-na robota budowlana (o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł) powinna być wykonana na czynnym obiekcie szpitalnym lub innym zakładzie opieki medycznej (Załącznik Nr 4 do SWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie.
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej SWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej:
kierownik budowy pełniący funkcję koordynatora wszystkich prac z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy/ kierownik robót budowlanych.
kierownik robót sanitarnych – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyj-nej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych,
kierownik robót branży teletechnicznej – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakre-sie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami jako kierownik budowy, kierownik robót w zakresie robót teletechnicznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
kierownik robót elektrycznych – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy, kierownik robót zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedna osobę, jeżeli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020r. poz.1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności oraz informacja podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą ;
1). Aktualnych certyfikatów i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyboru medycznego norm i dyrektyw uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE.
2). Dokumenty w jeżyku polskim, dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w ochronie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
3). Dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia w jeżyku polskim ,który umożliwi potwierdzenie spełnienia przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego podkreślonych w załączniku nr 1A do SWZ parametrów w postaci folderów, opisów, katalogów , ulotek informatycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą . Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania/ cechy/kryteria. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 3 SWZ
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca, nie podlega wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Szczegółowy opis Wyposażenie oddziału w nowy sprzęt i meble(zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych- załącznik nr 1A do SWZ który powinien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w celu potwierdzenia ze oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. załącznik nr 1A do SWZ nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego wzglę-du niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Arkusz asortymentowo- cenowy - załącznik nr 1B do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A.O/ Kępno nr rachunku 24 1020 2212 0000 5702 0372 5900. z dopiskiem „Wadium na„ Przebudowę Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno .
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprze-rwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia o których mowa w pkt. X SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak postaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej,
b) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp.
c) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
d) udzielenie w trakcie realizacji umowy robót / zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy( powodujących konieczność jego wydłużenia),
2)Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robót:
a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego,
c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji warunków zamówienia.
b) zmiana osób na stanowisku inspektora nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy
4) Zmiany podwykonawców:
a) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
pozostale informacje zawarte w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Szczegółowy opis wyposażenia oddziału w nowy sprzęt i meble (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) załącznik Nr 1A, arkusz asortymentowo- cenowy zał. Nr 1B ,w których mowa w Rozdziale X ust. 3,4 SWZ.
3)zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium( jeżeli wymaga wniesienia)
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą ;
1). Aktualnych certyfikatów i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyboru medycznego norm i dyrektyw uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE.
2). Dokumenty w jeżyku polskim, dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w ochronie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
3).Dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia w jeżyku polskim ,który umożliwi potwierdzenie spełnienia przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego podkreślonych w załączniku nr 1A do SWZ parametrów w postaci folderów, opisów, katalogów , ulotek informatycznych
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepnoPrzedmiotowe zamówienie publiczne będzie finansowane na ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3422/Polski Ład .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.