eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomościOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411102917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4B

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 529-68-34

1.5.8.) Numer faksu: 65 529-68-09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-868235b6-be43-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062099/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 podziały geodezyjne nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na platformazakupowa.pl 4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków i in. dokumentów przyjmuje się datę ich przesłania poprzez platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej poprzez platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej poprzez platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dn. 30.12. 2020 r. w spr. sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia pub.: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, zwłaszcza za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 10. Oferta, wniosek, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 11. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące zwłaszcza logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leszczyński, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno;2) w sprawach
związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lesznie - kontakt iod@powiat-leszczynski.pl, 65 529-68-36;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Starostwie Powiatowym w Lesznie jako jednostce
sektora finansów publicznych;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pan/Pani zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.VI.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych w niżej wymienionym zakresie:
1) wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych polegających na wydzieleniu z jednej nieruchomości przed podziałem:
a) dwóch działek,
b) trzech i więcej działek;
2) wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną – powiatową, w trybie Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną z jednej nieruchomości przed podziałem:
a) na dwie działki gruntu,
b) na trzy i więcej działek;
Podziały nieruchomości nabytych w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998r . Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) zostaną zatwierdzone decyzjami Wojewody zgodnie z art. 96 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) – w przypadku wydzielenia nieruchomości, które zostały nabyte z mocy prawa nie wydaje się decyzji odrębnej, zatwierdzającej projekt podziału.
3) ustalanie przebiegu granic nieruchomości:
a) do czterech punktów granicznych,
b) do pięciu i więcej punktów granicznych.
4) ustalanie stanu prawnego nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998r. i sporządzenie dokumentacji określającej stan księgi wieczystej ze wskazaniem jakim aktualnym działkom odpowiadają ujawnione w księdze wieczystej parcele oraz właścicieli nieruchomości na dany dzień.
Przewidywana ilość usług geodezyjnych- 33 (łącznie wszystkie rodzaje usług). Ilość poszczególnych rodzajów prac nie jest ustalona i będzie uzależniona od ilości wpływających wniosków i spraw realizowanych w 2023 r.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia we wskazanej wielkości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą przez przyznanie punktów. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. Oceny punktowe uzyskane w kryteriach wskazanych w SWZ sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie ocenę punktową oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres składania wyjaśnień i nieodpłatnego sporządzania uzupełnień i poprawek do dokumentacji geodezyjnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)
b) w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych powyżej. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: 1) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których wymaga Zamawiający:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej:
a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp), 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, 4) oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie - w przypadku oferty składanej wspólnie przez
Wykonawców, 5)pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2) Wszelka korespondencja związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego kierowana będzie do pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy dotyczących:
1) zmiany ceny na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujący sposób:
a) zmiana jest możliwa maksymalnie jeden raz podczas trwania umowy,
b) z wnioskiem o zmianę ceny Wykonawca może zwrócić się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) zmiana może dotyczyć wynagrodzenia jeszcze niewypłaconego;
d) zmiana ceny zostanie dokonana w oparciu o sumę kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (z I i II kwartału 2023 r.), ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
e) zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu;
f) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem, że suma kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (z I i II kwartału 2023) wyniesie co najmniej 5%;
g) zmiana wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego, w przypadku wzrostu ceny lub złożenia wniosku przez Zamawiającego do Wykonawcy, w sytuacji obniżenia ceny;
h) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie niniejszego ustępu wynosi 10 % wartości umowy.
2) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
3) zmianę osób reprezentujących strony umowy;
4) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
5) zmianę postanowień niniejszej umowy, w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej umowie;
b) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej umowie.
2. Warunki dokonania zmian:
1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi jednocześnie do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i którzy otrzymali najwyższą punktację wg kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ (§14. wzoru umowy) znajdują się ważne zapisy dla Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie publiczne:
1. Art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 ze zm.), dalej: ustawa o elektromobilności, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
2. Wykonawca, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., ma obowiązek wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy.
3. Udział pojazdów, o którym mowa powyżej oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę. Jeżeli zatem łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym pojazdów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego wykazu pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem, które z nich stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym oraz podaniem tytułu prawnego do dysponowania pojazdami.
5. Jeżeli łączna flota pojazdów użytkowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotowego zadania publicznego będzie większa niż 4 pojazdy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby co najmniej 10% floty pojazdów używanych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy stanowiły pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 niezłożenie wykazu, lub złożenie wykazu, z którego nie będzie wynikało, że co najmniej 10% floty pojazdów używanych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcy do jego prawidłowego złożenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszącego 7 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.