eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych Powiatu NowotomyskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych Powiatu Nowotomyskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: +48614423589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych Powiatu Nowotomyskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7efca47-c252-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033114/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Koszenie traw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/739292

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739292

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatnowotomyskiWymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w zakładce „Instrukcje”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez
Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:.zip ; .7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES; Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Marlena Galas e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl tel. 61 44 26 705;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw, chwastów, samosiewów na poboczach wskazanych dróg przy średniej szerokości 2,0 m wraz z obkoszeniem punktów stałych tj. znaki drogowe, poręcze, drzewa przydrożne itp., w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na całej szerokości pasa drogowego – do 8,0 m. Zakres prac obejmuje drogi powiatowe Powiatu Nowotomyskiego. Prognozowana powierzchnia wykaszania 1 800 000 m2.
• Realizacja zamówienia polega na koszeniu poszczególnych odcinków poboczy dróg powiatowych.
• Pierwsze koszenie należy wykonać do 20 czerwcu 2023r., drugie należy wykonać na zlecenie Zamawiającego (sierpień, wrzesień w zależności od zlecenia Zamawiającego). Rozpoczęcie każdego koszenia będzie odbywało się maksymalnie w czasie 5 dni od zgłoszenia Zamawiającego ( czas przystąpienia do realizacji zlecenia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
• Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami mechanicznymi traw na poboczach dróg powiatowych oraz kosiarkami ręcznymi obkoszeniu miejsc niedostępnych takich jak: drzewa, ogrodzenia, znaki drogowe , pachołki, bariery ochronne, oraz inne urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym.
• Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego powinien być m.in. wyposażony w lampę błyskową zespoloną, znakami A-14 i C-9, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Sprzęt powinien spełniać wymogi do wykonywania zadań i być dopuszczony do pracy na drogach publicznych.
• Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny
w użytkowaniu zaopatrzony w osłony.
• Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu drogowym.
• Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z tytułu prowadzonych robót i bierze za to całkowitą odpowiedzialność.
• Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania robót do posiadania polisy ubezpieczeniowej, (w tym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń mienia itp.).
• Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót.
• W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi w celu uzyskania optymalnej widoczności oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
• Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.
• Wycięcie traw, chwastów w miejscach niedostępnych wykonuje się np. kosiarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem.
• Robotnicy obsługujący sprzęt muszą przestrzegać zasad BHP. Koszenie kosiarką należy wykonywać przy zastosowaniu szczegółowej ostrożności ze względu na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego (noże) i uderzenie w pojazd lub osobę.
• W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola :
• poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów w tym w szczególności: - usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsca pracy kosiarek,
• terminów koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów.
Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest 1 m² koszenia pasa drogowego.
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie wynikające z przemnożenia ceny jednostkowej z oferty wykonawcy i ilości faktycznie wykonanych robót wynikających z protokołu odbioru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zostały określone w SWZ, zał. nr 6 – projektowane postanowienia umowy, zał. nr 7 – specyfikacja techniczna, zał. nr 8 - mapa sieci dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku wyczerpania kwoty szacunkowego wynagrodzenia umowy i zaistnienia sytuacji konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający po zabezpieczeniu środków finansowych, zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do zwiększenia ilości zakresu przedmiotu zamówienia do 30% wartości umowy ( z zastrzeżeniem zachowania cen jednostkowych z oferty).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę musi spełniać wymogi SWZ. Musi być ofertą ważną w postępowaniu (nie podlegać odrzuceniu). Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji (czas przystąpienia do realizacji zlecenia )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia (tj. polegające na wykaszaniu traw, chwastów z poboczy dróg,) o wartości minimum 120.000,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę rozumie się wykonanie usług w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (zestawem sprzętowym) niezbędnym do realizacji zamówienia w skład którego wchodzą:
- minimum 2 ciągniki z kosiarkami bijakowymi,
- minimum 1 ciągnik z wysięgnikiem i głowicą do wycinki traw i krzaków,
- minimum 4 kosy mechaniczne (ręczne),
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony w pkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres 3 lat o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania należy dołączyć odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
UWAGA: Oświadczenie składają odrębnie:
 wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa.
W przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie Wykonawców - (zgodnie z art. 117 ust. 4), z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniami tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739292

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.