eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › "Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu."Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280562301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakusa 13-16

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a768477c-c24e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038363/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a768477c-c24e-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy eZamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu z siedzibą przy ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg, reprezentowany przez: Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: tel. 55 234 10 75, e-mail: iod@zzm.elblag.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego NK.2501.1.1.2023.KD „Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NK.2501.1.1.2023.KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu. tj. łącznie 296 koszy o pojemności 60l – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Pojemniki w Parku Planty wraz ze Skwerem Sawica – 31 sztuk planowany odbiór od października 2023r. zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.
3. Zakładanie worków do pojemników 60l podczas ich opróżniania.
4. Transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów
w Elblągu, ul. Mazurska 42.
5. Opróżnianie koszy w okresie od kwietnia do września będzie realizowany 3 (trzy ) razy w tygodniu , a w okresie od października do grudnia będzie realizowany 2 (dwa) razy w tygodniu.
6. Podstawienie i obsługa kontenera 10m3 – zamkniętego, ustawienie na terenie siedziby Zamawiającego tj. ul. Krakusa 13-16 – odbiór odpadów na zgłoszenie Zamawiającego.
7. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
8. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca musi posiadać:
wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Miasto Elbląg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151), prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów.

9. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę 100 000,00 zł.

10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiotowe zamówienie zapewniając, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania co najmniej 10%.
Oświadczenie dotyczące spełnienia przedmiotowego obowiązku Wykonawca złoży najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:
X(1) x 60% + X(2) x 40%

gdzie:
X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)
X(2) – liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie pracowników ochrony

(1) Sposób obliczenia X(1):
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:


X(1) = cena (brutto) najniższa x 100 pkt
cena (brutto) badanej oferty
(2) Sposób obliczenia X(2):
Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:
X(1) x 60% + X(2) x 40%
gdzie:
X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena
X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium klauzule fakultatywne

(1) Sposób obliczenia X(1):
- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:


X(1) = cena najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty

(2) Sposób obliczenia X(2):

Z uwagi na ograniczenie niskiej emisji Zamawiający wprowadza kryterium aspektu środowiskowego, dla którego będzie przyznawał punkty jak niżej:
Liczba przyznanych punktów będzie przemnożona przez wagę kryterium.
1) Wykonywanie zamówienia 2 pojazdami spełniającymi wymagania Euro VI – 100 pkt
2) Wykonywanie zamówienia 1 pojazdem spełniającym wymagania Euro VI i jednym pojazdem spełniającym wymagania Euro V – 50 pkt
3) Wykonywanie zamówienia co najmniej 1 pojazdem niespełniającym wymagania Euro VI i V – 0 pkt


Punkty będą przyznawane na podstawie informacji zawartych w złożonym wraz z Ofertą WYKAZIE SPRZĘTU – załącznik nr 6 do wykonywania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE SPRZĘTU do wykonywania przedmiotu zamówienia pojazdy do oceny w kryterium.
Wykonawca w kryterium może dostać maksymalnie 100 punktów.

W przypadku nie podania w WYKAZIE SPRZĘTU do wykonywania przedmiotu zamówienia informacji dotyczącej rodzaju paliwa Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca będzie posiadać lub dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w prawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w ilości, co najmniej:
- jeden pojazd o masie całkowitej do 3,5t przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w workach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w prawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w ilości, co najmniej:
- jeden pojazd o masie całkowitej do 3,5t przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w workach.
Oświadczenie należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
Uwaga:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga:
a) Oświadczenie należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.
b) Oświadczenie składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian zawiera projekt umowy tj. zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.