eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguOgłoszenie z dnia 2022-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaltbg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22480991-c529-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033842/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie
telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png,.jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml,.msg
12. Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzeg Adres: ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg telefon 15 812 30 01 faks: 15 812 32 63 e-mail: sekretariat@szpitaltbg.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest Pani Wioletta Rudnicka, tel. 15 812 32 10, e-mail:
w.rudnicka@szpitaltbg.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
6. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
7. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSz-II.4.291.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) prace projektowe, w tym:
A) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów z dnia 19.03.2021 r.
B) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót i odbioru robót (STWRiO);
C) wykonanie przedmiaru robót i na ich podstawie kosztorysów inwestorskich;
D) uzyskanie opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń;
E) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych;
F) sprawowanie nadzoru autorskiego.

2) roboty budowlane, w tym:
A) demontaż istniejącego układu pomiarowego;
B) dostawa urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 1 lit A;
C) prace montażowe układów pomiarowych na podstawie dokumentacji techniczną, o której mowa w pkt 1 lit A a uzgodnionej w PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oraz u Zamawiającego;
D) prace malarsko-remontowe pomieszczenia;
E) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
F) wykonanie wymaganych przepisami badań odbiorowych i prac kontrolno- pomiarowych oraz sporządzenie protokołów z tych prac;
G) parametryzacja liczników,
H) przeprowadzenie rozruchu i doprowadzenie do odbioru układów pomiarowo – rozliczeniowych przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej;
I) uruchomienie nowego układu pomiarowego.

3) Demontaż i utylizację zdemontowanych urządzeń.
2. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia określa: Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, a w zakresie organizacji robót – wizja lokalna Wykonawcy, który uwzględni istniejący stan i związane z tym roboty koniecznych zabezpieczeń i prawidłowej technologii robót oraz transport materiałów.
4. Materiały na wykonanie robót zabezpiecza wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.
5. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, Polskimi Normami oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia.
6. Podane w przedmiarze i dokumentacji projektowej nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.
7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 10 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
10. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacją projektową i z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych.
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31230000-7 - Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa;
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia o wartości co najmniej 95 000,00 PLN.
2) Zdolności techniczne lub zawodowe;
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca:
A) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z minimum 2 letnim doświadczeniem projektowym w zakresie projektowania odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
c) osobą/ami pełniącą/e dozór posiadającą/e uprawnienia dla dozoru SEP – D grupa 1;
d) osobą/ami wykonującą/e roboty budowlane – Elektryk posiadającą/e uprawnienia SEP – E grupa 1;
B) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w lit. A, w szczególności za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
C) przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, tj.: że osoby, wymienione w/w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Ustawy.

3). Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w pkt 2.2) lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, określoną przez zamawiającego powyżej.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający żąda:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ – według opisu określonego powyżej
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ – według opisu określonego powyżej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wypełnione i podpisane Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej – załącznik nr 4 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.16 w Części C SWZ – załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy.
7) Potwierdzenie złożenia wadium.
8) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma pełnomocnictwa została określona w pkt IX.6 Części B SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 PLN.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 11 1130 1105 0005 2040 2520 0010. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: WSz-II.4.291.22.2022.
6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy,
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
8. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 98 ust. 1 -5 Ustawy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy.
3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców);
4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
5. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
7. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych powyżej w warunki te mogą spełniać Wykonawcy łącznie.
11. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych powyżej muszą być spełnione przynajmniej przez jednego z wykonawców, wchodzących w skład konsorcjum.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
13. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt IV.1.3) w Części C SWZ obowiązują.
14. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolności tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
16. W przypadku o którym mowa w pkt 15 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załączniki nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, o której mowa w § 5 ust. 18 Projektu umowy;
2) Zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
d) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
f) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
g) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
3) Wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w niniejszej umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a) wprowadzenie podwykonawców;
b) wskazanie innych podwykonawców;
c) rezygnację z podwykonawców.
4) Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SWZ dla pełnienia danej funkcji.
2. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Pozostały zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis kryteriów oceny ofert:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w pkt 2.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto 60%
Termin wykonania zamówienia 20 %
Gwarancja na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym 20 %
Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
P cn = C min / C n x 60pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;

b) dla kryterium – Termin wykonania zamówienia
termin wykonania zamówienia do 5 m-cy od daty udzielenia zamówienia – 0 pkt (warunek minimalny)
termin wykonania zamówienia do 4 m-cy od daty udzielenia zamówienia – 20 pkt
termin wykonania zamówienia do 3 m-cy od daty udzielenia zamówienia – 40 pkt

T n = T b / T max x 20 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt
(T n) – ilość punktów za termin wykonania zamówienia dla ocenianego Wykonawcy;
(D b) – punkty badanej oferty;
(D max) – punkty za termin wykonania zamówienia najwyższej oferty spośród ocenianych ofert.

c) dla kryterium – gwarancja na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym gwarancja na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym min. 2 lata – 0 pkt (warunek minimalny)
gwarancja na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym 3 lata – 20 pkt


GU n = GU b / GU m x 20 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt
(GU n) – ilość punktów za gwarancję na urządzenia wraz z ich przeglądem technicznym dla ocenianego Wykonawcy;
(GU b) – punkty badanej oferty;
(GU max) – punkty za gwarancję na urządzenia wraz z ich przeglądem technicznym najwyższej oferty spośród ocenianych ofert.

Zamawiający wymaga wpisania okresu gwarancji w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy, wg ściśle określonych powyżej wymagań tzn. 2 lata lub 3 lata.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
P cn + T n + GU n
3. W przypadku nie wskazania w pkt 5 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, okresu gwarancji na wyposażenie (dostarczone urządzenia) wraz z ich przeglądem technicznym, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata jako warunek minimalny wskazany w pkt 2 lit. c.
4. W przypadku nie wskazania w pkt 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, termin wykonania zamówienia, przyjmuje się, że wynosi on 5 m-cy jako warunek minimalny wskazany w pkt 2 lit. b.
5. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w kryterium określonym w pkt 2 wynosi 100 pkt.
6. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.