eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielska PodlaskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielska Podlaskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielska Podlaskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d171f19a-c249-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielska Podlaskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl; 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:
1) Wykonanie nasadzeń roślin w stojących donicach kwiatowych:
a) powierzchnia nasadzeń – ok. 25 m²,
b) zalecana ilość sadzonek 25 szt./ m2,
I nasadzenie:
termin nasadzenia – w kwietniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
gatunek roślin – bratek (Viola), kolory kwiatów: biały, żółty, niebieski, bordowy, pomarańczowy
II nasadzenie:
termin nasadzenia – do dnia 20 czerwca,
gatunek roślin – aksamitka (Tagetes) o kwiatach żółtych, begonia stale kwitnąca (Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych, pelargonia bluszczolistna (Pelargonium) o kwiatach czerwonych i białych, pelargonia rabatowa itp.
2) Wykonanie nasadzeń roślin na rabatach kwiatowych:
Wykaz rabat kwiatowych:
a) Park Aleksandra Jagiellończyka – 63 m²
b) przy ul. Kazimierzowskiej – 50 m²
c) przy ul. Kopernika – 22 m²
d) skwer im. Izabeli Branickiej – 325 m²
e) plac im. Jana Pawła II – 14 m2
f) mogiła wrześniowców – 5 m²
- powierzchnia nasadzeń ogółem – ok. 479 m²
- zalecana ilość sadzonek 25 szt./m²
- termin nasadzeń: w drugiej połowie maja, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
- zalecane gatunki roślin: aksamitka (Tagetes), Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflores), starzec (Senecio), paciorecznik (Canna), dalia(Dahlia) itp.
Nasadzenia należy wykonać według koncepcji nasadzeń przygotowanej przez Wykonawcę i przedłożonej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem nasadzeń, po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
3) Konserwacja systemów nawadniania oraz sprawowanie kontroli nad ich prawidłową eksploatacją: na terenie skweru im. Izabeli Branickiej.
Uwagi do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Do nasadzeń należy stosować materiał roślinny najwyższej jakości, wolny od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu.
2) Nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej.
3) Rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia. Kwietniki należy obsadzać taką ilością roślin, aby uzyskać efekt wypełnienia całości kwietnika roślinami.
4) Obsadzenie donic stojących obejmuje przygotowanie podłoża do obsadzenia z dodaniem nawozów i hydroabsorbentu oraz ewentualne uzupełnienie podłoża w donicach.
5) Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi obejmuje przygotowanie terenu pod nasadzenia, tj. przekopanie gleby, zasilenie nawozami, zastosowanie hydroabsorbentu, ewentualne uzupełnienie podłoża do poziomu terenu przyległego, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem powierzchni.
6) Podać cenę jednostkową wykonania nasadzeń (łącznie z roślinami kwietnikowymi) na rabatach kwiatowych oraz w donicach kwiatowych stojących (oddzielnie w odniesieniu do pierwszego nasadzenia bratkami oraz drugiego nasadzenia).
7) Kompleksową pielęgnację kwietników należy wykonywać od chwili wykonania nasadzeń do zakończenia wegetacji roślin. Likwidację nasadzeń należy wykonać po zakończeniu okresu wegetacyjnego roślin, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
8) Kompleksowa pielęgnacja kwietników obejmuje:
a) regularne podlewanie roślin z częstotliwością zapewniającą ich właściwy wzrost i rozwój oraz zapobiegającą zwiędnięciu lub uschnięciu roślin,
b) nawożenie roślin w zależności od potrzeb, gwarantujące dobrą kondycję roślin i ich maksymalne kwitnienie,
c) stałą ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami,
d) regularne odchwaszczanie kwietników gwarantujące stały efekt wysokiej dekoracyjności kwietników (z uprzątnięciem chwastów),
e) wymianę uschniętych i chorych roślin na nowe, w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju,
f) uzupełnienie brakujących sadzonek w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju,
g) regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów kwiatów letnich,
h) usuwanie zanieczyszczeń z kwietników i terenu w najbliższym ich sąsiedztwie,
i) utrzymanie pożądanego efektu dekoracyjnego kwietników,
j) likwidację nasadzeń bratków przed przystąpieniem do nasadzenia kwiatów letnich oraz likwidację nasadzeń po zakończeniu okresu wegetacyjnego.
9) Do zakresu prac związanych z konserwacją systemów nawadniania należy m. in.:
a) wiosenne uruchomienie systemów nawadniania (po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego),
b) ustawienie czasów nawadniania itp.,
c) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemów oraz niezwłoczne usuwanie ewentualnych awarii,
d) przygotowanie systemów nawadniania do okresu zimowego (z odwodnieniem instalacji).
10) Termin realizacji robót związanych z konserwacją systemów nawadniania – do dnia 15 listopada.
11) Koszty zakupu wody zasilającej systemy nawadniające ponosi Zamawiający, natomiast koszty zakupu wody służącej do podlewania za pomocą beczkowozu leżą po stronie Wykonawcy.
12) Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru Zamawiającemu natychmiast po ich zakończeniu, w celu potwierdzenia ich wykonania.
13) Należność za pielęgnację kwietników będzie rozliczana w oparciu o oferowane ceny ryczałtowe w następujący sposób:
a) pielęgnacja I nasadzenia (bratków) w donicach stojących – należność płatna w 2 równych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych w terminach do dnia 10 maja i do dnia 10 czerwca,
b) pielęgnacja nasadzeń roślin kwietnikowych w stojących donicach kwiatowych (II nasadzenie kwiatów letnich) oraz na rabatach kwiatowych będzie płatna w 5 równych miesięcznych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych do końca każdego miesiąca w okresie czerwiec-wrzesień oraz po likwidacji nasadzeń.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający na podstawie z art. 95 ustawy PZP, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacji kwietników objęte zamówieniem (o ile czynności te nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG).
2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, albo
c) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w pkt 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 100 %
Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie, liczonych jak niżej:
cena – 100% (100pkt), liczone wg wzoru:
najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych / cena oferty badanej x 100
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 7 na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługi polegające na wykonaniu co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacji kwietników o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg Załącznika nr 2B do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 2B do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg Załącznika nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2A do SWZ),
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ).
Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2. kosztorys ofertowy - wg Załącznika nr 6 do SWZ;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
4. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 2A do SWZ)
5. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 SWZ – wg Załącznika nr 2C do SWZ (jeżeli dotyczy),
6. dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.1 SWZ (wg Załącznika nr 2A do SWZ)
2) dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.2 SWZ
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 2C do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 1 SWZ (wg Załącznika nr 2B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4. dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.455 ustawy PZP.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę; każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych komunikatów Prezesa GUS w sprawie zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikać będzie, że wzrost/obniżenie cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikający z kolejnych kwartalnych komunikatów wyniesie łącznie (suma) co najmniej 10% (suma procentowych wskaźników zmiany cen wynikająca z kolejnych kwartalnych komunikatów). W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany organu, który urzędowo go ustala mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi ww. wskaźnik lub organ.
2) Początkowym terminem ustalenia przesłanki zmiany cen, o której mowa w ust.1, jest komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału następnego po kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę.
3) Wartość zmiany wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług.
4) Wartość zmiany wynagrodzenia obowiązywać będzie począwszy od dnia podpisania aneksu do umowy ze skutkiem od dnia złożenia wniosku.
5) Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia netto.
6) W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało zmienione w trybie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub innych kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o ile łącznie spełnione zostały następujące warunki:
a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, usługi lub dostawy,
b) okres umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.