eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311060783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętojańska 20D

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zdp.konin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26c1e20b-9d6d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041626/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku - Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060908

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-02/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku - Etap I.
2. Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) oznakowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
2) pionowe obcięcie (diamentowymi piłami tarczowymi) uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt figury geometrycznej np. prostokąta lub przy użyciu frezarki drogowej umożliwiającej frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość,
3) usunięcie luźnych okruchów nawierzchni wraz z wywozem rumoszu na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
4) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego,
5) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu przy użyciu sprężarki lub zamiatarek,
6) spryskanie dna i krawędzi naprawianego miejsca emulsją asfaltową,
7) rozłożenie mieszanki betonu asfaltowego przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych do 10m2. Naprawę miejsc uszkodzonych powyżej 10m2 należy wykonać poprzez układarkę mechaniczną do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
8) wykonanie zagęszczenia rozłożonej masy mineralno-bitumicznej walcem,
9) po rozłożeniu mieszanki oraz zagęszczeniu krawędzie naprawianego miejsca należy uszczelnić emulsja asfaltową w ilości 0,8-1,0 kg/m2 i zasypanie drobnym kruszywem o wielkości ziarna do 4mm w kolorze taki samym, jak kruszywo, z którego wykonano naprawianą nawierzchnię.
Zamawiający będzie określał lokalizację, zakres oraz termin wykonania remontu. Przewidywany (szacunkowy) zakres remontu ogółem to ok. 3.570,0 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu rzeczowego planowanych remontów określonego w niniejszej SWZ, w zależności od faktycznych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowego nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację robót o wartości nie mniejszej niż 75% wartości szacunkowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 410585,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 491803,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 410585,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano-Usługowa "EKO-BUD" s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7891523802

7.3.4) Miejscowość: Lisewo 2B

7.3.5) Kod pocztowy: 62-310

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 410585,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.