eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec, w ramach inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec".Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec, w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 70

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757721411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec, w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b51dd5-c1ac-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022265/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa instalacji fotowoltaicznych na ternie obiektów Gminy Zgorzelec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740036

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod linkiem https://platformazakupowa.pl/, zwanej dalej Platformą.
Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/740036

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem, oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców", pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy, „Złóż ofertę” oraz „Wyślij wiadomość”.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do SPAMu.
W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@gmina.zgorzelec.pl (nie dotyczy składania ofert).We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania WO.271.2.2023
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy, tj.:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Włączona obsługa JavaScript, Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75 77 214 11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75 77 214 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Gmina Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec”, dla której przewiduje się :
1.1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Gozdanin dz. nr 178, składającej się z 48 paneli 415W, posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 20kW
1.2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Gronowie 13 dz. nr 167/3, składającej się z 32 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym blachodachówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
1.3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na szkole podstawowej w Jerzmankach 43A dz. nr 252, składającej się z 94 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachów skośnych pokrytych dachówką karpiówką oraz dwóch inwerterów 3-faz. 30 i 10 kW
1.4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na stadionie w Jędrzychowicach dz. nr 301/2 i 656, składającej się z 72 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 30 kW.
1.5. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Koźminie 22 dz. nr 130/5, składającej się z 40 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
1.6. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Przesieczanach 33 dz. nr 91/2, składającej się z 40 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW
1.7. Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku CRT w Radomierzycach 76 dz. nr 200/11, składającej się z 88 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 40 kW.
1.8. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku GOK w Radomierzycach 40 dz. nr 16/2, składającej się z 44 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na dachu skośnym oraz jednego inwertera 3-faz. 20 kW.
1.9. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Radomierzycach 14a dz. nr 86/7, składającej się z 74 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na dachu skośnym oraz jednego inwertera 3-faz. 30 kW.
1.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Ręczynie 29a dz. nr 146, 148, składającej się z 40 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
1.11. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Spytkowie 24a dz. nr 3/5, składającej się z 40 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
1.12. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Trójcy 19a dz. nr 1096/2, składającej z 32 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym blachodachówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
1.13. Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej w Trójcy 77 dz. nr 813/1, 814, 815, składającej z 2x36 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na dachu skośnym oraz dwóch inwerterów 3-faz. 15 kW.
1.14. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Tylicach dz. nr 47/6, fotowoltaiczną składającej z 44 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 20 kW.
1.15. Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku urzędu w Zgorzelcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 70 dz. nr 3/2, składającej z 96 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu płaskiego zgrzewane oraz jednego inwertera 3-faz. 40 kW
1.16. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy szkole podstawowej w Żarskiej Wsi dz. nr 116/9-10 i 116/20-21, składającej z 2x36 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelażach posadowionych na gruncie oraz dwóch inwerterów 3-faz. 15 kW.
1.17. Montaż instalacji fotowoltaicznej świetlicy wiejskiej w Żarskiej Wsi dz. nr 277/9, składającej z 36 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu skośnym pokrytym blachodachówką oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych
2.2. montaż inwerterów
2.3. instalację prądu stałego DC,
2.4. instalację prądu zmiennego AC,
2.5. zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przepięciowe
2.6. instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
2.7. wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
2.8. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
2.9. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączeń instalacji do sieci dystrybucyjnej właściwego Operatora Sieci Dystrybucji (OSD), na podstawie wytycznych dostępnych u OSD.
2.10. zapewnienie zdalnego dostępu do wszystkich instalacji
Powyższy zakres przedmiotowy zamówienia dotyczy wszystkich punktów instalacji wymienionych w ust. 1 ust. 1.1 – 1.17 niniejszego rozdziału.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej załączonej do dokumentacji postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

51112200-2 - Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
1) Cena (C):
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ.
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość ryczałtową brutto podaną w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

Punkty będą liczone według wzoru:
C = Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.

2) Okres gwarancji (G):
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Uwaga!
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w 3 wariantach tj. 60 miesięcy, 96 miesięcy lub 120 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji jakości odnosi się do całego przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne oraz inwertery, dla których Zamawiający wymaga minimum 8 lat gwarancji.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z zasadą:
60 miesięcy – 20 pkt.,
96 miesięcy – 30 pkt.,
120 miesięcy – 40 pkt.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania punktów, który bez wątpliwości zaoferował Wykonawca.
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy lub nie wskazanie okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru:
P = C + G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, o łącznej wartości minimum 800.000zł brutto, z podaniem dat i miejsca ich wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, wg poniższego:

1) wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Sposób sporządzenia i przekazania podmiotowych środków dowodowych został opisany w Rozdziale X, ust. 3 SWZ.
Podmiotowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia następuje na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3A do SWZ
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, (jeżeli dotyczy), Wykonawca składa także:
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4B do SWZ
c. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ
1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) Wykonawca wraz z oświadczeniami z art. 125 ust 1 ustawy Pzp, przedstawia także:
a. UWAGA! Oświadczenia z art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców jako oświadczenie własne. Oświadczenia te potwierdzają odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
b. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają ci poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
1.5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (o ile dotyczy), składane obligatoryjnie, w sytuacjach:
a. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
b. w przypadku podpisania oferty w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika.
1.6. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, wraz Tabelą Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR) sporządzoną wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1A do SWZ.
Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów został opisany szczegółowo w Rozdziale X, ust. 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania oferty w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu – jedynie w formie przelewu; b. gwarancjach bankowych; c. gwarancjach ubezpieczeniowych; d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w: Bank Millennium S.A. nr 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448, z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WO.271.2.2023”
UWAGA: Termin wniesienia wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp
b. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Zgorzelec
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni) licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami Rozdziału X SWZ.
2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik Nr 3 i 3A do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale VII SWZ.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa taka nie zostanie załączona do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie w przedmiotowy postępowaniu współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środków Gminy Wiejskiej Zgorzelec.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozliczenie należności za realizacje zamówienia nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zaliczka będzie możliwa w kwocie nie mniejszej niż 10% wartości wynagrodzenia płatnego ze środków Gminy (wiejskiej) Zgorzelec i nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zaliczka. Faktura winna zostać wystawiona w ciągu 14 dni od dnia wykonania i odebrania pierwszych 3 instalacji.
Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i płatna będzie przelewem w terminie do 35 dni od daty odbioru.
Szczegółowe warunki rozliczenia zostały opisane w projekcie umowy (zał. 2 do SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp, oraz na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) - zał. 2 do SWZ.
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/740036

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w Oddziale IX ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.