eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja 4 budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznejOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja 4 budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsulecinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja 4 budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbacf3dc-bdad-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012513/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien
zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba
nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
4. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. Posiadanie urządzenia (zalecane korzystanie z komputerów klasy PC), które pozwala na dostęp do sieci Internet – zalecana
minimalna przepustowości łącza internetowego to co najmniej 512 kb/s
b. wskazane jest używanie wiodących przeglądarek internetowych w możliwie najnowszych wersjach,
c. włączona obsługa JavaScript,
d. zainstalowany program odczytujący pliki pdf (sugerowany program to Adobe Reader),
e. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
f. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin tel. +48 95
755 52 43, fax +48 95 755 55 57 , e-mail: iod@powiatsulecinski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiatsulecinski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
niniejszym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.272.2.2023.KGry

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres dokumentacji projektowej i robót budowlanych umowy obejmuje:

1) BUDYNEK SZPITALA POWIATOWEGO, ul. Witosa 4, segment A+B nr. ewid. bud. 372/2

Uwaga: prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby nie zakłócić ciągłości pracy szpitala (adres: ul. Witosa 4, 69-200 Sulęcin, działki nr ewid. 372/2 obręb 0048 Sulęcin III, jedn. ewid. Sulęcin – miasto, powiat sulęciński, woj. lubuskie), prowadzenie robót o wysokim natężeniu hałasu (np. bruzdowanie, wykłuwanie, wiercenie, cięcie itp. ) w budynku Szpitala (adres: ul. Witosa 4, 69-200 Sulęcin, działki nr ewid. 372/2 obręb 0048 Sulęcin III, jedn. ewid. Sulęcin – miasto, powiat sulęciński, woj. lubuskie) w godzinach od 8:00 do 18:00, lub w innych godzinach każdorazowo pisemne uzgadnianych z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie,

2) BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - DYREKCJA, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud. 431;1
- termomodernizacja dachu ,
- termomodernizacja elewacji wraz z częścią fundamenu powyżej powierzchni gruntu (wykończenie cokołu tynkiem na bazie żywicy) ,
- wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą podokienniów wew. I zew. ,
- wymiana stolarki drzwiowej zew. ,
- wymiana orynnowania ,
- obudowa konstrukcji dachu przegrodą EI30 na poddaszu ,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej ,
- wymiana opraw oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na energooszczędne,
- wykonanie opasek i odtworzeń utwardzeń wokół budynku ,
- wentylacja piwnicy ,
- remont ścian po robotach budowlanych i instalacyjnych

3) BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud. 431;1

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 20 kwp budynek II - ewid. bud 431;2
- wykonanie instalacji odgromowej
- przygotowanie dachu pod fotowoltaikę - budynek II - ewid. bud 431;2

4) BUDYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Dudka 13, nr. ewid. bud. 362;1
(prawa strona budynku, na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego)

- wymiana stolarki drzwiowej zew.
- wymiana stolarki okiennej zew wraz z wymianą podokienników wew. i zew.
- termoizolacja stropu nad piwnicą i parterem
- wykonanie sufitów podwieszanych na parterze
- wymiana okładzin podłogowych (wykładzina PVC)
- remont pomieszczeń parteru
- wymiana stolarki drzwiowej wew. O podwyższonej akustyce
- remont pomieszczeń piwnicy
- wymiana orynnowania w całym budynku
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
- zamurowanie drzwi do pomieszczenia nr 16, wykonanie drzwi w pomieszczeniu nr 29
- zabudowa klatki schodowej
- montaż pomp ciepła z węzłami
- wymiana ciepłociągu
- wentylacja piwnicy
- modernizacja instalacji odgromowej
- remont instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 18 kwp,


5) BUDYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Dudka15, nr. ewid. bud. 362;2
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej- 6 kwp,
- modernizacja instalacji odgromowej,

6) BUDYNEK ARCHIWUM, ul. Poznańska 17A, nr. ewid. bud. 155/4;1
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 36 kwp
- wykonanie instalacji odgromowej
- wymiana stolarki okiennej z wymianą podokienników zew i usunięciem wewnętrznych
- wymiana stolarki drzwiowej zew. wymiana stolarki drzwiowej wew.
- likwidacja stolarki okiennej od strony północnej, wschodniej i zachodniej
- likwidacja pomieszczenia sanitarnego i utworzenia pomieszczenia archiwum,
- rozbiórka wszystkich elementów mogących rozprzestrzeniać ogień ,
- remont pomieszczeń (prace naprawcze po likwidacji stolarki drzwiowej wew. I pomieszczenia
sanitarnego) ,
- wymiana wykładziny PCV – korytarz,
- modernizacja c.o - grzejniki elektryczne,
- instalacja systemu alarmowego ,
- modernizacja systemu wentylacji, przywrócenie wentylacji stropu,
- wymiana instalacji elektrycznej ,
- wykonanie obudowy sufitu do wymagań NRO w jednym z pomieszczeń,
- dostosowanie ściany zachodniej do wymagań ściany oddzielenia ppoż.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316230-6 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45451000-3 - Dekorowanie

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł;

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. W zakresie doświadczenia:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów-inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca, wykaże, że: Wykonawca wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym prowadzonym w obiektach Kategorii XI według ustawy Prawo Budowlane o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) w zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy.

b. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami i do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie:
- robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- robotami sanitarnymi bez ograniczeń
- robotami elektrycznymi

w/w osoby powinny:
- posiadać wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień,
- co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 ustawy pzp, załącznik nr 6 do SWZ
2) W celu potwierdzenia warunku dysponowania osób, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, przewidzianych do wykonania zamówienia,
(PO WEZWANIU). - załącznik 5 do SWZ ;
3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. (PO WEZWANIU).
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi (PO WEZWANIU).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IX ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

omyłki pisarskiej lub rachunkowej; siła wyższa, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa;powstania
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,;dopuszcza się możliwość zmiany terminu, zakresu lub
wynagrodzenia umownego realizacji robót budowlanych:wystąpienia wykopalisk archeologicznych,wstrzymanie przez
Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,wystąpienia
konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych,wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu
umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
,wystąpieniaproblemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii,zawieszenia robót przez
organy nadzoru
budowlanego,działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiany regulacji prawnych,zmiany
terminu dokonania odbiorów częściowych lub końcowych wniosków o dokonanie odbiorów dodatkowych nieobjętych
umową, ,wystąpienia okoliczności które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana osób
odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia
losowego,pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków,nie wywiązywania się osób z obowiązków
wynikających z umowy;Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy;pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy,urzędowa zmiana obowiązującej stawki
VAT;zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych przez
Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy;zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,realizacja robót wynikających z
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,zmiana
wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,zmiana technologii wykonywania robót,konieczność
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych,pojawienie się nowszej
technologii wykonania robót,wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo,konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urządzeń, technologii robót,kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót,zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców,konieczność prowadzenia uzgodnień z
właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, zmiana podwykonawców, zmiana osób odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, efekty wojny na Ukrainie. Szczegółowy Rodzaj i zakres zmian umowy opisany jest w
zał. 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga: Obowiązkowa Wizja Lokalna
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem co najmniej jednej wizji lokalnej.
2. Zamawiający wymaga dokonania wcześniejszej wizji lokalnej obiektu celem samodzielnej weryfikacji prac koniecznych do wykonania oraz w celu prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia. Brak udziału w wizji lokalnej skutkował będzie odrzuceniem oferty. Zaleca się także dokonania subiektywnego określenia na potrzeby wykonania wyceny i projektu oszacowania poziomu trudności prac i ilości koniecznych do zastosowania materiałów.
3. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
4. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.
5. Wizja lokalna odbędzie się w miejscu prowadzenia przedmiotowej inwestycji tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Witosa 7 w Sulęcinie w dniu 20.03.2023r. o godz. 10.00 i 27.03.2023r. o godz. 10.00 (miejsce spotkania budynek administracji ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin –sekretariat)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.