eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych ( 2 pakiety)Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych
( 2 pakiety)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 22

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych
( 2 pakiety)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7973548d-c171-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami rozdziału II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/03/US/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pakiet nr 1
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z tematyką określoną w pkt. 2 :
- na terenie szpitala, w wyznaczonej sali wykładowej,
- w grupach liczących od 10 do 50 osób,
- w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę a zatwierdzony przez Zamawiającego program szkolenia dla poszczególnych stanowisk zgodnie z tematyką szkolenia określoną w pkt. 2
- w zakresie stosownym do posiadanych kwalifikacji
- dokumentując przebieg szkolenia w dzienniku zajęć
2) Przeprowadzanie testowych egzaminów sprawdzających przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności bezpiecznej i higienicznej pracy dla uczestników szkolenia, którzy uczestniczyli w min 75% organizowanych zajęć:
a) w terminie ostatniego dnia szkolenia,
b) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę a zatwierdzone przez Zamawiającego pytania egzaminacyjne,
c) przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Zamawiającego w skład, której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego,
d) dokumentując przeprowadzenie egzaminu:
- protokołem egzaminacyjnym,
- wydanymi zaświadczeniami (na podstawie upoważnienia przez Zamawiającego) dla tych uczestników szkolenia, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym,
- rejestrem wydanych zaświadczeń
Tematyka szkoleń:
1) stanowiska robotnicze wykonujące prace niebezpieczne i pozostałe:
- zagrożenia i metody ochrony,
2) stanowiska medyczne zabiegowe i pozostałe:
- zagrożenia i metody ochrony,
- organizacja medycznych stanowisk pracy,
3) stanowiska administracyjne:
- zagrożenia i metody ochrony,
- organizacja biurowych stanowisk pracy,
4) stanowiska kierownicze:
- zagrożenia i ocena ryzyka,
- kształtowanie bezpiecznych warunków pracy,
- organizacja i metodyka szkoleń.

2. Wykonawca będzie wykonywał zadania określone w umowie maksymalnie 40 godzin miesięcznie.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić personel Zamawiającego, na podstawie wykazu osób wymagających przeszkolenia okresowego otrzymanego od Zamawiającego, o terminie szkolenia z min. miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Zamawiający ma prawo zarządzać zaktualizowania programu szkolenia oraz pytań egzaminacyjnych w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie następującego wyliczenia:
1) kwota brutto za przeszkolenie i przeegzaminowanie jednej osoby w zakresie BHP dla kadry kierowniczej,
2) kwota brutto za przeszkolenie i przeegzaminowanie jednej osoby w zakresie BHP dla pozostałego personelu,
6. Termin wykonywania czynności: realizowanie zadań określonych w pkt 1 w sposób utrzymujący ciągłość szkoleń BHP dla poszczególnych pracowników Zamawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych oraz według potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych.
Pakiet nr 2
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z tematyką określoną w pkt. 2 :
- na terenie szpitala, w wyznaczonej sali wykładowej,
- w grupach liczących od 10 do 50 osób,
- w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez Zamawiającego program szkolenia dla poszczególnych stanowisk zgodnie z tematyką szkolenia określoną
w pkt. 2
- w zakresie stosownym do posiadanych kwalifikacji
- dokumentując przebieg szkolenia w dzienniku zajęć
2) Przeprowadzanie testowych egzaminów sprawdzających przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności bezpiecznej i higienicznej pracy dla uczestników szkolenia, którzy uczestniczyli w min 75% organizowanych zajęć:
a) w terminie ostatniego dnia szkolenia,
b) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego pytania egzaminacyjne,
c) przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Zamawiającego w skład, której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego,
d) dokumentując przeprowadzenie egzaminu protokołem egzaminacyjnym
2. Tematyka szkoleń:
1) stanowiska robotnicze:
- regulacje prawne w zakresie BHP,
- analiza okoliczności i przyczyn wypadków
- postępowanie w sytuacji zagrożenia i wypadku.
2) stanowiska medyczne:
- regulacje prawne w zakresie BHP,
- postępowanie w sytuacji zagrożenia i wypadku,
3) stanowiska administracyjne:
- regulacje prawne w zakresie BHP,
- postępowanie w sytuacji zagrożenia i wypadku,
4) stanowiska kierownicze:
- regulacje prawne w zakresie BHP,
- analiza okoliczności i przyczyn wypadków,
- postępowanie w sytuacji zagrożenia i wypadku,
- skutki niewłaściwych warunków pracy,
- ochrona p/pożarowa i środowiska

4.2.6.) Główny kod CPV: 80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiadała :
Pakiet nr 1
• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
• aktualne, okresowe szkolenie BHP dla służb BHP ,
• przygotowanie dydaktyczne, rozumiane jako ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze min. 70 godzin lekcyjnych,
• udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy
• co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP dla personelu podmiotu leczniczego.
Pakiet nr 2
• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
• aktualne, okresowe szkolenie BHP dla służb BHP ,
• aktualne okresowe szkolenie dla inspektora ochrony p/pożarowej,
• przygotowanie dydaktyczne, rozumiane jako ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze min. 70 godzin lekcyjnych,
• udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy
• co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP dla personelu podmiotu leczniczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wymagane
od wykonawcy obejmują:
Pakiet nr 1
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub studiów podyplomowych o specjalności w
zakresie BHP, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie potwierdzające aktualne okresowe szkolenie BHP dla służb BHP,
- zaświadczenie potwierdzające przegotowanie dydaktyczne określone w rozdz. IV,
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu udzielania 1-szej pomocy,
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 10letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń BHP dla personelu podmiotu leczniczego.
Pakiet nr 2
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub studiów podyplomowych o specjalności w
zakresie BHP, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie potwierdzające aktualne okresowe szkolenie BHP dla służb BHP,
- zaświadczenie potwierdzające okresowe szkolenie dla inspektora ochrony p/pożarowej,
- zaświadczenie potwierdzające przegotowanie dydaktyczne określone w rozdz. IV,
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu udzielania 1-szej pomocy,
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń BHP dla personelu podmiotu leczniczego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe dotyczą kryteriów oceny ofert:
Udział w szkoleniach lub konferencjach o tematyce pomocnej w przeprowadzaniu szkoleń BHP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W myśl przepisu art. 117 ust. 4 ustawy pzp, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust.3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Powyższe odnosi się również do wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony
w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Umowa każdorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
1) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, zmiany wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zlecenia przez Wykonawcę.
2) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
5) Umowa może ulec zmianie o procentową wysokość wynagrodzenia w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku to roku poprzedniego, obowiązująca od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego trwania umowy.
6) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą maksymalnej ilości godzin, o której mowa w § 4 ust.2.
7) zmiana wynagrodzenia spowodowana analizą cen za szkolenia na rynku szkoleń BHP.
8) zmiany wynagrodzenia adekwatnie do zmiany wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach u Zamawiającego. ( w przypadku osoby fizycznej)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.