eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego w ZUOK "Orli Staw"Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa
zaplecza techniczno-administracyjnego w ZUOK "Orli Staw"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250810478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa
zaplecza techniczno-administracyjnego w ZUOK "Orli Staw"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00793a03-c181-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045037/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego w ZUOK "Orli Staw"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto.
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez klik-nięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
b) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące w szczególności odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
c) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformie zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
d) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy zakupowej, zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w ramach niniejszego postępowania mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy zakupowej.
e) Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicz-nych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów ope-racyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w załączniku nr 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UA.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji (zamówienia) pod nazwą: „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG – rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) Orli Staw”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w szczególności:
1) rozbudowy budynku administracyjnego – etap I,
2) rozbudowy budynku portierni/wagi – etap I,
3) budowy garaży i warsztatu wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii – etap I,
4) budowy zadaszenia części magazynowej – etap I,
5) budowy zbiornika biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym – szczytowym i stacją przygotowania biogazu – etap II,
6) budowy placu magazynowo - parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. budynkiem socjalno-technicznym, szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe, szczelnym zbiornikiem na odcieki, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz drogą p.poż. i drogą utwardzoną płytami betonowymi) – etap II,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym sieciami i instalacjami) zarówno dla etapu I, jak i etapu II, określoną w dokumentacji projektowej,
7) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

43124100-9 - Drenaże

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

44112100-9 - Wiaty

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45000000-7 - Roboty budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45251140-4 - Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, czyli roboty budowlane i wykonane w ich ramach dostawy i usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu o powierzchni z asfaltobetonu o powierzchni minimum 1000 m2,
2) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 1000000 zł, polegającą na realizacji budynku lub budynków wraz z sieciami: wod- kan, elektryczną, ogrzewania, wentylacji,
3) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zbiornika na biogaz w konstrukcji mieszanej, tzn. na monolitycznym, żelbetowym zbiorniku cylindrycznym usytuowany był dwupowłokowy, membranowy zbiornik sferyczny, o minimalnej pojemności części żelbetowej zbiornika 1 000 m3 i części tworzywowej sferycznej również minimum 1 000 m3,
4) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów trzecich (podmiotów udostępniających zasoby) , jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami , zobowiązany będzie przedłożyć wykaz robót budowlanych l w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz rozwiązań równoważnych, o którym mowa w pkt II.2. SWZ – jeżeli dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz rozwiązań równoważnych, o którym mowa w pkt II.2. SWZ - jeżeli dotyczy.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego ww. Wykazu albo złożony dokument będzie niekompletny, zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie określonym przez zamawiającego, chyba że oferta będzie podlegać odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty, o której stanowi sekcja IX niniejszego ogłoszenia, wykonawca załącza również:
a) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego/podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy- jeżeli dotyczy;
d) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. V.5.10) niniejszego ogłoszenia;
e) Wadium – dowód wniesienia;
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;
g) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);
h) b) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia
z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ) – jeżeli dotyczy
- w przypadkach i formach wskazanych w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w pkt III.3 SWZ.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
- zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisane zostały w § 13 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta rozumiana jako wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ oraz Kosztorys ofertowy (wyceniony Przedmiar robót) zawierający cenę dla każdej z pozycji Przedmiaru robót, składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzory Kosztorysów ofertowych, zarówno dla etapu I i etapu II, stanowią część załącznika nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
Miejsce odbycia wizji lokalnej: teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Termin odbycia wizji lokalnej: od 16 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku w godzinach 8:00-14:00.
Wykonawcy w celu odbycia wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić, za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez przesłanie wiadomości do zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chęć odbycia wizji lokalnej.
3. Zamówienie współfinansowane będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.