eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrodyOgłoszenie z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00133058 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPKWZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321261746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starzyńskiego 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-160

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 17 120

1.5.8.) Numer faksu: 91 48 17 121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af331ceb-f142-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00056840/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prace ochrony czynnej w rezerwatach - wycinka, likwidacja pomostów, wsiedlanie, koszenie, nasadzenie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr RPZP.04.04.00-32-A001/16-00, pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490007

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490007
- dalej zwanej „Platformą”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności: 1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub;
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Każdy dokument składający się na ofertę powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
1) być utrwalony w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do Platformy.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych, składane są:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem);
3) w formie pisemnej lub w formie dokumentowej;
- w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.7530.1.2016

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Bórbagno Miałka
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Bórbagno Miałka w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie
z zarządzeniem Nr. 15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2206) zmieniony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1512) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dolina Pięciu Jezior
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Dolina Pięciu Jezior w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody dla rezerwatu przyrody „Dolina Pięciu Jezior” zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Czesława Czyżewskiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Czesława Czyżewskiego w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10.08.2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Czesława Czyżewskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62, poz. 1661), zmieniony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 3944) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – Kanał Kwiatowy
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Kanał Kwiatowy w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie z rozporządzeniem nr 81/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy” (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2157) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem w roku 2021, z należytą starannością, zgodnie z rozporządzeniem Nr 12/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 52, poz. 1125) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – Dąbrowa Krzymowska
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Dąbrowa Krzymowska w roku 2021, z należytą starannością, zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Krzymowska” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz.1269, zm. z 2017 r. poz. 1513), w tym: zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Krzymowska” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1513) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 – Słoneczne Wzgórza
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Słoneczne Wzgórza w roku 2021, z należyta starannością, zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Słoneczne Wzgórza” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1542, zm. z 2016 r. poz. 1530), w tym: zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Słoneczne Wzgórza (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1530) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 – Bielinek
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Bielinek w roku 2021, z należyta starannością, zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bielinek” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6735) zgodnie z opisem zawartym w SOPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu prac agrotechnicznych lub leśnych lub rekultywacyjnych w obszarach chronionych takich jak parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 lub rezerwaty przyrody - o wartości nie mniejszej (wartość jednej usługi brutto) – odpowiednio dla każdej z Części zamówienia:
Część 1 – 20.000,00 zł brutto;
Część 2 – 20.000,00 zł brutto;
Część 3 – 60.000,00 zł brutto;
Część 4 – 15.000,00 zł brutto;
Część 5 – 10.000,00 zł brutto;
Część 6 – 40.000,00 zł brutto;
Część 7 – 50.000,00 zł brutto;
Część 8 – 80.000,00 zł brutto.

UWAGA:
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym wartości najwyższej spośród części na którą składa ofertę przy czym Zamawiający wymaga co najmniej 2 usług podobnych; Wykonawca może przedstawiać określone doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego w stosunku do wszystkich części zamówienia na które składa ofertę, przykładowo:
- legitymowanie się doświadczeniem w postaci 2 usług podobnych o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto oznacza doświadczenie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w stosunku do każdej z części zamówienia;
– legitymowanie się doświadczeniem w postaci 1 usługi podobnej o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto oraz 1 usługi podobnej o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto oznaczać będzie doświadczenie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego jedynie w stosunku do części 5;
– legitymowanie się doświadczeniem w postaci 1 usługi podobnej o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto oraz 1 usługi podobnej o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto oznaczać będzie doświadczenie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego jedynie w stosunku do części 4 oraz 5.
UWAGA:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena warunku zostanie dokonana w formule spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonych podmiotowego środka dowodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;2) zobowiązanie oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);4) dowód wniesienia wadium;5) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 2; 6) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3(jeżeli dotyczy).2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, w formie wskazanej w Rozdziale XIII ust. 13 pkt 2 oraz ust. 14 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości (odpowiednio do części na którą składa ofertę):
1) Część 1 – 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych);
2) Część 2 – 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych);
3) Część 3 – 1400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta 00/100 złotych);
4) Część 4 – 300,00 (słownie: trzysta 00/100 złotych);
5) Część 5 – 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych);
6) Część 6 – 900,00 (słownie: dziewięćset 00/100 złotych);
7) Część 7 – 1000,00 (słownie: tysiąc 00/100 złotych);
8) Część 8 – 1400,00 (słownie: tysiąc czterysta 00/100 złotych).
UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca musi wnieść wadium na kwotę odpowiadającą sumie kwot wymaganych dla części zamówienia, na które składana jest oferta.
W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca powinien dowodzie wniesienia wadium wskazać na jakie części zamówienia wnoszona jest dana kwota.
2. Szczegółowe informacje nt wadium określa Rozdział XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490007

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09

2021-07-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.