eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Prace remontowe w przestrzeni Galerii polskiej sztuki nowoczesnejOgłoszenie z dnia 2021-07-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00133054 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace remontowe w przestrzeni Galerii polskiej sztuki nowoczesnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Dobrowolskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-205

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 779 93 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe w przestrzeni Galerii polskiej sztuki nowoczesnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb001ad8-f13e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000458/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa ścian, malowanie, prace wykończeniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: platformazakupowa.pl. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
2. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings w zakładce „Postępowania”. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść do zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania.
3. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP-DKB-261-5/21.
4. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie drogą elektroniczną wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Uwaga. Formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” nie służy do składania oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami w rozdziale XII SWZ.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
6. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa powyżej (w rozdz. IX ust. 14 SWZ);
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa powyżej (w rozdz. IX ust. 13 SWZ).
11. Szczegóły: SWZ rozdz. IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie „Pani/Pana”;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego po udzieleniu zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 10 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DKB-261-5/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano–remontowe w przestrzeni wystaw stałych na poziomie P-2 w Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach obejmujące w szczególności budowę nowych ścianek ekspozycyjnych, tapetowanie oraz malowanie ścian.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 37 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ (dalej „Istotne postanowienia umowy”).
4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, które zostały określone w ust. 1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4 do OPZ, czyli tzw. pracowników fizycznych, które to czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) - dalej zwanych łącznie „Pracownikami”. Powyższy wymóg nie dotyczy kierownika robót o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 4) lit b) SWZ.
Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale VII ust. 5 SWZ będą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów, kierownika robót budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy istotnych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212311-9 - Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IV SWZ, oraz spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (słownie: trzy) roboty budowlane, z których każda swoim zakresem obejmowała co najmniej wykonanie ścian z systemów modułowych (w tym płyt gipsowo-kartonowych), tapetowanie oraz malowanie ścian, o wartości 100 000,00 PLN brutto każde świadczenie.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit a) SWZ, które wykonywał wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał jedynie te roboty budowlane, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku gdy Wykonawca zrealizował świadczenie, za które otrzymał wynagrodzenie w innej walucie niż PLN, w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy dokonać przeliczenia tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W razie gdy na ten dzień Narodowy Bank Polski nie opublikuje średnich kursów walut, to do przeliczenia należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs Narodowego Banku Polskiego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.nbp.pl.
b) dysponuje co najmniej następującą osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi:
kierownika robót posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wymieniony w rozdział V ust. 1 pkt 4) lit b) SWZ skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te biegle posługiwały się językiem polskim oraz spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz pozostałych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, których opis został zamieszczony w rozdziale V ust. 1 pkt 4) SWZ, wykazują łącznie, z wyjątkiem warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ, dla którego zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby żądane trzy roboty budowalne zostały wykonane przez Wykonawców wspólnie ubiegających o się o udzielenie zamówienia (np. dwóch lub więcej tych samych członków konsorcjum) lub jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę (np. jednego z członków konsorcjum). Powyższe oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniem rozdziału V ust. 3 i 4 SWZ.
Poleganie na zasobach innych podmiotów
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu zapisy dotyczące braku możliwości sumowania doświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 3 SWZ, stosuje się odpowiednio do podmiotu(-ów) udostępniającego(-ych) swoje zasoby Wykonawcy.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
 wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (rozdziale VI ust. 2 SWZ), złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w w ust. 1 pkt 1 powyżej (rozdz. VI ust. 2 pkt 1) SWZ), które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SWZ).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ (z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (rozdziale VI ust. 2 SWZ) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej (rozdziale VI ust. 2 pkt 1) SWZ) potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej (rozdziale VI ust. 2 pkt 1) SWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument lub dokumenty, o którym mowa w ust. 7 powyżej (rozdziale VI ust. 14 SWZ), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Forma składanych dokumentów: SWZ rozdz. VI ust.15-17.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe postanowienia dotyczą także potwierdzenia umocowania do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. W przypadku, gdy spełnienie warunków opisanych w rozdziale V ust. 1 pkt 4) SWZ:
1) wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5. Forma składanych dokumentów i oświadczeń: SWZ rozdz. VI ust. 15-17.
6. Szczegóły dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy zawiera rozdz. VI SWZ.
7. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, których opis został zamieszczony w rozdziale V ust. 1 pkt 4) SWZ, wykazują łącznie, z wyjątkiem warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ, dla którego zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby żądane trzy roboty budowalne zostały wykonane przez Wykonawców wspólnie ubiegających o się o udzielenie zamówienia (np. dwóch lub więcej tych samych członków konsorcjum) lub jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę (np. jednego z członków konsorcjum). Powyższe oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych Wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniem rozdziału V ust. 3 i 4 SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
5. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć w niniejszym postępowaniu zawarto w sekcji V pkt 5.5-5.6 oraz 5.11 niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy - zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w § 13 oraz § 14 Istotnych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-14

2021-07-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.