eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie podłogi sportowej oraz wentylacji podłogi w hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie podłogi sportowej
oraz wentylacji podłogi w hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biecka 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatgorlicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorlicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie podłogi sportowej
oraz wentylacji podłogi w hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98b864f9-9009-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej: Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki/proceedings
2. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Zamawiający wskazuje na następujące formaty danych przesyłanych plików: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, oraz plik archiwum danych .zip.
3. Ofertę, a także oświadczenie wstępne składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Instrukcje korzystania z Platformy w zakresie czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorlicki, mający siedzibę przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, tel. 0 18 353 75 69, e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl, zwany dalej administratorem lub zamawiającym.
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych lub na czas nieobecności Inspektora – z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem prawnie ciążącego obowiązku Administratora w zakresie stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Wykonanie podłogi sportowej

Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest wykonanie robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego zgodnie z wyrokiem z dnia 26.02.2021 r. Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny w Krakowie – sygn. akt I AGa 275/19, obejmujących działania mające na celu doprowadzenie podłogi w hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 w Bieczu do stanu zgodnego z świadectwem Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Nr 733-BDZ-067/2010 poprzez:
- wymianę całego rusztu i wykonanie go z materiałów właściwych gatunkowo-drewna iglastego konstrukcyjnego odpowiedniej klasy z zamontowaniem rusztu krzyżowego drewnianego,
- impregnację rusztu,
- wymianę wszystkich desek podłogowych na deski z drewna dębowego,
- zakonserwowanie i pomalowanie podłogi z zaznaczeniem granic boisk sportowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Wykonanie instalacji wentylacji nadmuchowej podłogi sportowej

Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest wykonanie instalacji wentylacji nadmuchowej podposadzkowej podłogi sportowej określonej w pkt.1) niniejszego działu, mającego na celu prawidłową wentylacje przestrzeni pod podłogą sportową na hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11 w Bieczu. Nadmuch realizowany będzie za pomocą 4 wentylatorów, a wywiew będzie następował w wyfrezowanych szczelinach wykonanych w listwach przypodłogowych wokół podłogi. W ramach zadania przewidziane jest również wykonanie instalacji elektrycznej, służącej zasilaniu wentylatorów oraz prac budowlanych towarzyszących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane dla części 1:

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna;
Określenie warunków:
- za spełnienie warunku zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zdolność techniczna lub zawodowa;
Określenie warunków:

a) za spełnienie warunku zamawiający uzna wykonanie jednego zamówienia obejmującego swym zakresem co najmniej: roboty remontowo-budowlane polegające na budowie/montażu podłogi sportowej powierzchniowo elastycznej na ruszcie, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, w budynku lub budynkach (jeden obiekt budowlany, kompleks) stanowiących całość pod względem techniczno-użytkowym,

b) za spełnienie warunku, zamawiający uzna dysponowanie potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającym aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane, tj.
1 osoba: pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wymagane dla części 2:
Zamawiający nie stawia wymogów w ramach części II zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymagane dla obydwóch części zamówienia:

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dla części 1:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagane dla części 1:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium określone zostały w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć
przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium lub (w przypadku wadium
wnoszonego w formie niepieniężnej) wystąpienia odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, bez
dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy pzp,

Dotyczy części 2:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy. Szczegółowe zapisy w tym zakresie określono w „projektowanych postanowieniach umowy” - załącznik nr 2 do SWZ, które stanowią integralną część SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki/proceedings nr ID 738184

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.