eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuczno › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości TucznoOgłoszenie z dnia 2022-04-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 6

1.5.2.) Miejscowość: Tuczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-640

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@tuczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0e619f7-c271-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055565/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Tuczno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PDE.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 – Zaprojektowanie i budowa ulicy Tulipanowej wraz z włączeniem do ulicy Wolności.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy i modernizacji czterech dróg gminnych na terenie miejscowości Tuczno w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
1) Przedmiotem zamówienia jest :
 opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
 wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wybranego wykonawcę robót.
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych są Programy funkcjonalno–użytkowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.
Dla każdej części zamówienia i każdego zadania został opracowany odrębny Program Funkcjonalno – Użytkowy.
Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych w następującej kolejności:
- programu funkcjonalno-użytkowego,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w załączeniu ),
- pozyskanych przez wykonawcę decyzji i uzgodnień.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować dla każdego zadania :
 projekt budowlany,
 opinię geotechniczną,
 projekty wykonawcze branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,
 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,
 projekt stałej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu,
 przedmiar robót,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ),
 operat wodnoprawny,
 informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
oraz uzyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 – Zaprojektowanie i budowa ulic Wrzosowej, Makowej i Fiołkowej wraz z włączeniem do ulicy Wolności.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy i modernizacji czterech dróg gminnych na terenie miejscowości Tuczno w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
1) Przedmiotem zamówienia jest :
 opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
 wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wybranego wykonawcę robót.
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych są Programy funkcjonalno–użytkowe będące załącznikami do niniejszej SWZ.
Dla każdej części zamówienia i każdego zadania został opracowany odrębny Program Funkcjonalno – Użytkowy.
Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych w następującej kolejności:
- programu funkcjonalno-użytkowego,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w załączeniu ),
- pozyskanych przez wykonawcę decyzji i uzgodnień.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować dla każdego zadania :
 projekt budowlany,
 opinię geotechniczną,
 projekty wykonawcze branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,
 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,
 projekt stałej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu,
 przedmiar robót,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ),
 operat wodnoprawny,
 informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
oraz uzyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej :
a) dla części Nr 1 – 470.000,00 zł
b) dla części Nr 2 – 500.000,00 zł
co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości sumy kwot przewidzianych dla tych części.
Składając ofertę na wszystkie części wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 970.000,00 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej ( niezależnie od części zamówienia ) tj. :
a) W zakresie usług projektowych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
 jedną usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy D i kategorii KR3 o nawierzchni jezdni bitumicznej o pow. min. 4.000 m² wraz z oświetleniem i odwodnieniem, o wartości robót budowlanych min. 1.000.000 zł brutto,
co potwierdzą w wykazie wykonanych usług projektowych i referencjami;
b) W zakresie robót budowlanych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy D i kategorii KR3 o nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o pow. min. 4.000 m² wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem, o wartości robót budowlanych min. 1.000.000 zł brutto,
co potwierdzą w wykazie wykonanych robót budowlanych i referencjami.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.

c) Dysponują :
 projektantem branży drogowej – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach,
 projektantem branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach,
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót.
co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji po warunkiem posiadania przez osobę wymaganych uprawnień, jak dla funkcji łączonych.
Jeżeli wykonawca składać będzie ofertę na jedną lub dwie części powinien dysponować co najmniej jednym zespołem projektowym i co najmniej jednym zespołem wykonawczym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 dla części Nr 1 – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ),
 dla części Nr 2 – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ),
z dopiskiem:
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno
Część Nr ……………………

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14.06.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Wieleniu Oddział w Tucznie
Nr 25 8960 0003 2600 0648 2000 0020
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w załączniku nr 6 Projekt umowy do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert - na skrzynce podawczej e-PUAP za pośrednictwem Platformy miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.