eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720334

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b830f11-9d59-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.2611.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych A3 na okres 36 miesięcy. Wykonawca w ramach czasu trwania umowy świadczyć będzie usługi serwisowe wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych. Papier ksero/do druku nie stanowi materiału eksploatacyjnego. Jego dostawa spoczywa na Zamawiającym.
Zamawiający wymaga by dostarczone urządzenia były zgodne z posiadanym przez Zamawiającego systemem druku podążającego opartego o system MyQ, urządzenie musi realizować funkcje systemu tj. Logowanie poprzez PIN, drukowanie oraz skanowanie dokumentów na e-mail. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne licencje do systemu MyQ.

Zamawiający przewiduje, iż wydrukuje na każdym z urządzeń ok. 1500 stron A4/miesiąc (3000 stron na dwóch urządzeniach) - szacunek uśredniony.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń posiadających parametry:
Stan urządzenia urządzenie fabrycznie nowe, nieużytkowane wcześniej
Panel operacyjny: 9” cali, kolorowy ekran dotykowy, panel dotykowy powinien
znajdować się na wysokości co najmniej 90 cm max. 120cm, zapewniając wygodne korzystanie z urządzenia użytkownikom, wysokość ta musi być realizowana poprzez dołożenie odpowiedniej ilości szafek (podajników) do urządzenia, stanowiących jednolitą całość,
Prędkość drukowania: min.32 str. A4 na min., drukowanie dwustronne min. 29 str. na min. A4, Interfejsy: Gigabit Ethernet
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Podajnik papieru 1000 arkuszy
Skaner skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe min. 150 obrazów na minutę (300 dpi, A4, dwustronnie)
Wymogi dotyczące obsługi i serwisu:
- czas podjęcia interwencji w przypadku uszkodzenia sprzętu - max. 12h,
- dojazd specjalisty serwisu w razie awarii urządzenia,
- realizowanie przeglądów i konserwacji w miejscu instalacji wg zaleceń producenta dostarczanego urządzenia,
- zapewnianie części zamiennych i ich wymiana,
- zapewnianie materiałów eksploatacyjnych,
- zapewnienie urządzenia zastępczego o parametrach nie niższych niż objęte zamówieniem, w przypadku awarii lub braku możliwości naprawy urządzenia do max. 3 dni roboczych,
- odbiór zużytych części i materiałów eksploatacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31734,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44226,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44226,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DKS sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5832790417

7.3.3) Ulica: Energetyczna 15

7.3.4) Miejscowość: Kowale

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44226,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała najwięcej punktów w łącznej ocenie ofert. Cena wybranej oferty, nie przewyższa wartości, którą Zamawiający może przeznaczyć sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.