eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnejOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa punktów świetlnych w m. Szadki – oświetlenie drogi gminnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://serock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa punktów świetlnych w m. Szadki – oświetlenie drogi gminnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1649be1c-9cad-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057981

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 57028,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego oraz wymiana sodowych opraw oświetleniowych na LED w miejscowości Szadki gm. Serock, na terenie działki nr ewid. 20 obr. 23 Szadki zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy ENERGOBUDOWA 7 Projektowanie i Wykonawstwo Linii Elektro- energetycznych - Jakub Kamiński, ul. Przylesie 7A/1, 05 – 110 Jabłonna , stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
- budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości całkowitej 365m - przewód AsXsn 2x25mm2, bezpieczniki napowietrzne, odgromniki;
- montaż 8 szt. słupów żelbetowych typu ŻN-10;
- montaż 1 szt. słupa żelbetowego typu E 10,5/4,4;
- demontaż 6 szt. opraw sodowych OUSc o mocy 70W zamocowanych na słupach żelbetowych ŻN-10 z wysięgnikami rurowymi;
- oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną 6 szt. wysięgników rurowych;
- montaż 9 szt. wysięgników rurowych o wymiarach 1m x 1m;
- montaż 15 szt. opraw LED o mocy max. 28,8W (moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty) – parametry oprawy wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej;
- dostosowanie zabezpieczeń w szafie SON – montaż zabezpieczeń głównych oraz wyłączników nadprądowych;
- wykonanie innych robót przewidzianych dokumentacją projektową;
- miejsce zasilenia/przyłączenia budowanego oświetlenia: istniejący słup oświetleniowy wg rysunku nr 1 – plan zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314310-7 - Układanie kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57195,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64854,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57195,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energo-Bud Grzegorz Chmiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251211856

7.3.3) Ulica: ul. Pszczelińska 99F lok. 18

7.3.4) Miejscowość: Brwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-840

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57195,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.