eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4,6,7 w trybie "zaprojektuj-wybuduj" wraz z remontem klatki schodowej i strychu w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 35 w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4,6,7 w trybie „zaprojektuj-wybuduj” wraz z remontem klatki schodowej i strychu w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891337815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Andersa 48

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzb@mzbwalbrzych.pl; zp@mzbwalbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4,6,7 w trybie „zaprojektuj-wybuduj” wraz z remontem klatki schodowej i strychu w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7c00648-9b25-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052303

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T-8/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7
w budynku przy ul. Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w trybie zaprojektuj i wybuduj, jak również wykonanie remontu klatki schodowej i strychu w budynku mieszkalnycm przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu (działka nr 167/1, obręb Glinik Nr 44).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:
1) Etap nr 1 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona:
a) koncepcję (przedstawiającą układ funkcjonalny mieszkań, sposób wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej), i dopiero na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajaćego koncepcji, Wykonawca sporządzi dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na przebudowę lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7, tj.:
• wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej - 2 egz.,
• kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego– 4 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na przebudowę lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7;
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
2) Etap 2 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie zaprojektowanej przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7.
3) Etap 3 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie remontu klatki schodowej i strychu na podstawie posiadanego opracowania technicznego i przedmiaru robót (przedmiar robót stanowi element pomocniczy w wyliczeniu ceny ofertowej).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268965,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 398475,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268965 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany Ryszard Kołtyś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8860010999

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 15/1

7.3.4) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 58-310

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

remont klatki schodowej i strychu

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268965 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.