eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.Ogłoszenie z dnia 2022-04-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 3884003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,404479,igkr271162022mb-modernizacja-i-wyposazenie-placow-zabaw-w-gminie-iwanowice.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8030652-8b41-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006735/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa placów zabaw w miejscowości Lesieniec i Narama

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00055408/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKR.271.1.6.2022.MB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.
Zakres zamówienia obejmuje:
A. modernizację placu zabaw w Naramie, w tym: roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, roboty przygotowawcze – tyczenie, stopy fundamentowe pod urządzenia zabawowe, wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (zestaw wielofunkcyjny, zestaw czworokąt, zestaw statek),
B. wyposażenie placu zabaw w Lesieńcu, w tym: dostawę i montaż urządzeń (zestaw zabawowy wielofunkcyjny, orbitrek, wyciskanie siedząc), stopy fundamentowe pod urządzenia zabawowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ, zawierający: projekt zagospodarowania terenu pn. Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Naramie w Gminie Iwanowice - część 2 zakres niniejszego zamówienia ujęto w rozdziale VII.7, oraz projekt zagospodarowania terenu pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w tym: ławek, koszty na śmieci, urządzeń zabawowych, rekreacyjnych oraz tablicy informacyjnej jako urządzenia służącego utrzymaniu porządku zakres niniejszego zamówienia ujęto w rozdziale III.1, przedmiar opisujący zakres robót i innych świadczeń, a także opis kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 182044,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229887,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 182044,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Magic Garden Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851468361

7.3.3) Ulica: Wyszyńskiego 60a

7.3.4) Miejscowość: Pakość

7.3.5) Kod pocztowy: 88-170

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182044,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.