eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 17Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni specjalistycznej
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000584484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 2-4

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni specjalistycznej
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 17

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27e12e9d-be60-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27e12e9d-be60-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
2.1. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-27e12e9d-be60-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.2. https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowo określone w pkt. nr 11 i nr pkt. 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski;
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim jest pan Łukasz Struczyk, tel. 83/371-83-60, poczta e-mail: iod@spzozmc.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/2023/TP.
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.e.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.e.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.e.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 17
szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwanej SWZ.

Zakres robót obejmuje w szczególności: zerwanie starej warstwy papy, pokrycie nową warstwą, drobne naprawy, naprawa i wymiana obróbek blacharskich (pasy i rynny), obróbka kominów - obróbki blacharskie, kratki i kominki wentylacyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca musi na okres realizacji przedmiotu zamówienia dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe oraz należącymi do właściwej Izby:
1) Kierownikiem Budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika budowy;
2) Kierownikiem robót budowlanych - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika robót;
Zamawiający wymaga określonych ważnych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego – osoba jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, r.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 20.1.4. ww. branżach przez jedną osobę pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wskazana do pełnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadającym jej uprawnieniom.
2 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub przebudowę dachu / pokrycia dachu, w istniejącym lub nowobudowanym obiekcie użyteczności publicznej o wartości brutto zrealizowanej roboty min. 100 000,00 zł. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
2. wykaz osób na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 20.1.4 SWZ - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3. wykaz robót budowlanych na potwierdzenie warunku z pkt. 20.1.6 SWZ - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
1.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1.1.1. pieniądzu;
1.1.2. gwarancjach bankowych;
1.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
1.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, numer rachunku: 38 8039 0006 0000 0000 0455 0162
„Wadium do sprawy: 8/2023/TP – Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaski, ul. Wiejska 17", w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert
znajdowała się na rachunku Zamawiającego.
1.3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość
udzielenia pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
5. Oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres i warunki wprowadzenia zmian umowy określone w załączniku nr 4 do SWZ.
Zakres możliwych zmian określony w pkt. 7.2 SWZ (w pkt. 1 do 10).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” - Formularz ofertowy załacznik nr 1 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy:
1. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę z określeniem stanowisk i czynności jakie będą wykonywać podczas realizacji przedmiotu zamówienia, oraz oświadczenie, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
2. oryginał lub kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz zdarzeń losowych, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenie związane z przedmiotem zamówienia.
3. Kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową (przedmiar materiał pomocniczy) - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.