eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości CiosmyOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 88

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4516390f-bf26-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055252/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowosci Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej:
https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej sekretariat@gminabilgoraj.pl. 2. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Biłgoraj: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl. 3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
-kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
-jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Biłgoraj tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 4.Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:-
Podłączenie do internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);-
Komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;-
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta: MS Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome lub MS Edge;5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-
zainstalowana bezpłatna wersje oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub
użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest
AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;- podłączony lub wbudowany do
komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę;- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat
musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows
o nazwie „Osobisty”).6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.7. Zamawiający
określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:- Plik załączony przez Wykonawcę
na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
poupływie terminu otwarcia ofert.- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.8.Składanie ofert8.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
a) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”
oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”;b) O terminie złożenia Oferty decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie;c) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany.
Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie
„usuń"8.2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 9.Wykonawca może
przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy“ prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia - „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól”, której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności:
Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól (m.in. wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i fundamentowych, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę instalacji i opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, montaż instalacji fotowoltaicznej)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa (część 1 zamówienia – „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól”) na który składają się następujące dokumenty:
1) Projekt architektoniczno-budowlany
2) Projekt techniczny - konstrukcja
3) Projekt wykonawczy – konstrukcja
4) Projekt techniczny/wykonawczy – branża elektryczna
5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)
6) Projekt Zagospodarowania Terenu

Uwagi do dokumentacji:
• Fragmenty elewacji segmentu D (od strony segmentu C) oraz segmentu C (od strony segmentu E) należy wykonać z materiałów niepalnych (wełna mineralna). Są to powierzchnie ścian przylegające do granicy strefy pożarowej.
• Na granicy stref pożarowych, tj. pomiędzy segmentem E a segmentem oznaczonym na PZT numerem 5, należy wykonać ścianę oddzielenia p.poż. wysuniętą poza lico ściany na odległość 30 cm, wykonaną z cegły ceramicznej pełnej licowej klasy 15 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5. Przewiązanie z istniejącym murem na kotwy rozporowe. Kotwy stalowe rozporowe M8x163/100 montowane co 6 spoinę poziomą, w ilości 2 kotwy/przewiązanie.
W/w zmiany do dokumentacji zostały uwzględnione w odrębnym dziale w przedmiarze robót i należy je uwzględnić w kalkulacji ofertowej.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym
w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) i 2) SWZ oraz SSTWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4. 1) i 2) lub SSTWiOR

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert stosowanych w każdej części odrębnie:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 60
2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia 40

17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
Pc - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.4. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i zamontowane urządzenia” - 40% liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36, a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt
wg wzoru:
G o
G = -------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż
36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty
w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach
(w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

17.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy”, której zakres obejmuje w szczególności:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły
w miejscowości Ciosmy, który aktualnie składa się z segmentu dydaktycznego oraz z segmentu mieszkalnego (3 mieszkania). Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę segmentu dydaktycznego w którym poziom piwnic i parteru pełnić będzie funkcję oświatowo-wychowawczą, natomiast piętro funkcję mieszkalną (5 mieszkań socjalnych). W istniejącym segmencie mieszkalnym budynku zakres robót obejmuje prace remontowe tj. remont kotłowni służącej do ogrzewania całego budynku, remont instalacji c.o. i wod-kan. oraz remont elewacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1b do SWZ – Dokumentacja projektowa (część 2 zamówienia – „ Przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy”) na który składają się następujące dokumenty:
1) Projekt budowlano-wykonawczy - branża budowlana
2) Projekt wykonawczy – branża sanitarna
3) Projekt wykonawczy - branża elektryczna,
4) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)
5) Projekt Zagospodarowania Terenu
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym
w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) i 2) SWZ oraz SSTWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4. 1) i 2) lub SSTWiOR

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert stosowanych w każdej części odrębnie:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 60
2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia 40

17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
Pc - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.4. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i zamontowane urządzenia” - 40% liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36, a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt
wg wzoru:
G o
G = -------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż
36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty
w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach
(w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

17.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe
w wysokości co najmniej:
a) w zakresie części 1 zamówienia 1 000 000,00 zł.
b) w zakresie części 2 zamówienia 600 000,00 zł.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
a) W zakresie części 1 zamówienia:
co najmniej jedno zadanie (zamówienie, umowa, kontrakt) polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/termomodernizacji budynku o kubaturze
min. 5000 m3
b) W zakresie części 2 zamówienia:
co najmniej jedno zadanie (zamówienie, umowa, kontrakt) polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie budynku o kubaturze min. 2000 m3

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) W zakresie części 1 zamówienia:
• min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
• min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
b) w zakresie części 2 zamówienia:
• min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
• min. jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
• min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
• Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
• Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących
w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
• Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 6.1.4 ppkt. 2) SWZ może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
• Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.
• W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę jednocześnie o udzielenie obydwu części zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób do wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę.
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału
w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.3. ppkt 1) SWZ,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 ppkt. 1) SWZ,
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na
dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w
pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie
dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
12.1.1. W zakresie części 1 zamówienia 40.000,00 PLN (słownie zł: czterdzieści tysięcy 00/100)
12.1.2. W zakresie części 2 zamówienia 30.000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100)
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Lubelski Bank Spółdzielczy
numer konta: 95 9614 0008 2001 0000 0606 0005
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.6.2023 część ……..”.
12.4. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia……-do dnia..…”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych
w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pzp oraz projektami umów § 20Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 Prawa zamówień publicznych.
3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa
w art. 455 ust 1 pkt 1) mogą być dokonane w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia lub jego etapów :
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
- klęski żywiołowe
- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania przerwy w robotach na skutek tych okoliczności.
b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi lub terenowymi, w szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały
i niewybuchy, istnienie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych mających wpływ na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres usuwania/zabezpieczania znaleziska/wykopaliska lub o okres realizacji robót w związku z usuwaniem lub zabezpieczeniem kolizji z niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym obiektem budowlanym.
c) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.
d) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących konieczność wstrzymania realizacji robót.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.
e) Zmiany będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres czasu potrzebny na realizację robót w wyniku wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.
f) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wykonywania innych robót.
g) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych-ciąg dalszy w Sekcji
IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl w sposób określony w rozdziale 11.15. SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

numeracja zgodna z SWZ
Kontynuacja sekcji 7.4) h) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności i realizacji robót uzależnionych od tych okoliczności.
i) Zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
j) Zmiany będące następstwem stanu epidemii COVID-19 skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia tej okoliczności strony niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na termin wykonania umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji przedmiotu mowy,
 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na strony obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
 okoliczności, o których mowa wyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Przedstawione przez strony umowy dokumenty będą podstawą do ustalenia zmiany terminu przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy.
2) zmiana zakresu świadczenia umownego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego oraz których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub zmiana będzie uzasadniona z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, korzystna dla Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa ze zmienionym zakresem świadczenia umownego i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego. Ograniczenie (zmniejszenie) zakresu świadczenia umownego (zamówienia) przez Zamawiającego może dotyczyć robót o wartości maksymalnie 15% wartości pierwotnie ustalonej w umowie, minimalna wartość świadczenia stron wynosi 85%.
3) Zmiana sposobu realizacji świadczenia umownego spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami;
zpowodu ograniczonej liczby znaków odsyła się do zapisu załącznika nr 2a i 2b do SWZ-projekt umowy § 20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.