eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna GóraOgłoszenie z dnia 2021-07-29


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130358 z dnia 2021-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09f347d6-f03a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazkupowa.pl/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował
się z Wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/kamiennagora.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/kamiennagora. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana o Zamawiającego. 3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie
w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych -MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu
Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zmianami), dalej „Ustawa”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art.
18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.4. prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont/renowacja pokrycia dachu z papy i systemu odwodnienia,
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Uporządkowanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
- Uporządkowanie i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na klatce schodowej,
- Remont elewacji budynku z opcją docieplenia ścian zewnętrznych,
- Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej i w pomieszczeniach ogólnych.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Papieża Jana Pawła II 21 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Remont i wymiana instalacji oświetlenia na klatce schodowej wraz z oprawami,
- Remont/wymiana podłogi na poziomie poddasza,
- Wymiana stolarki okiennej na poddaszu i klatce schodowej,
- Uporządkowanie i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na klatce schodowej,
- Remont elewacji budynku wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych,
- Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej i w pomieszczeniach ogólnych,
- Remont studzienki wodomierzowej.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Karola Miarki 1 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont pokrycia dachu z papy i dachówki z wymianą części deskowania,
- Wymiana świetlika dachowego,
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Remont i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i częściach wspólnych,
- Remont/odnowienie elewacji budynku,
- Wymiana stolarki okiennej piwnic i części wspólnych.
- Przebudowa/odtworzenie strefy wejścia do budynku (montaż drzwi wejściowych w miejscu obecnego okna) i rozdzielenie komunikacji wewnętrznej (obecnie wspólnej) budynków przy Karola Miarki 1 i Starej 2.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej
terytorialnie Izby inżynierów Budownictwa – dotyczy każdej części zamówienia;
b) Dysponuje do najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów
Budownictwa – dotyczy każdej części zamówienia;
c) Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej
terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczy każdej części zamówienia.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom
określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.
1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do
wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać
decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub posiadać prawo
do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.
1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09

2021-07-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.