eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeziorzany › Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie JeziorzanyOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEZIORZANY

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Jeziorzany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Jeziorzany

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-146

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeziorzany.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2b9adcf-bf33-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054608/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany nr RPLU.05.05.00-06-0024/19-00 współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jeziorzany.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jeziorzany.ezamawiajacy.pl, przetargi.jeziorzany@jeziorzany.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty
elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty
złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na
serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie Gminy Jeziorzany; https://jeziorzany.ezamawiający.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeziorzany, adres: Urząd Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22, 21-146
Jeziorzany
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN.271.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zamówienie obejmuje m.in.:
1) wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA Rejon Lublin Teren, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,
2) demontaż 305 szt. istniejących opraw,
3) dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 305 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),instalację dostarczonych opraw oświetlenia
4) zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany” (tabele), w ilości 305 szt.,
5) dostawę i instalację opraw LED OZE z panelem fotowoltaicznym, w ilości 2 szt.
6) montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,
7) montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A,
8) montaż bezpieczników napowietrznych w ilości 305 szt.,
9) wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (305 szt.).Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,
10) wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowanych nad linią, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż nad linią jest niemożliwy – pod linią zasilającą - w ilości 305 szt.,
11) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
12) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
13) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,
14) wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia,
15) sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,
16) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeżeli jest wymagane
17) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
18) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3 - Wykonywanie badań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium najniższa moc zainstalowana wszystkich opraw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium trwałość strumienia światła opraw L80B10

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia tj. warunek dotyczący wykonania, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 zadanie
obejmującego swoim zakresem dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z instalacją i wdrożeniem systemusterowania o wartości min. 500 000, 00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. warunek dotyczący dysponowania:
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia (każda z osób):
• aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV
• świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek
szkoleniowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia
postępowania:
1) przedmiotowe środki dowodowe składne w celu potwierdzenia zgodności z kryteriami oceny ofert:
a) dokument niezbędny do określenia całkowitej mocy zainstalowanej wszystkich opraw oferowanych przez wykonawcę tj.
obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic wskazujące zgodność z Normą PN-EN 13201:2016 lub równoważną, z
zastosowaniem mocy nie większej niż 16,73 kW i uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w obliczeniach
wskazanych w „Opisie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia
drogowego w Gminie Jeziorzany” – Załącznik nr 1,
b) pliki fotometryczne zastosowanych w obliczeniach opraw w formie bazy danych, umożliwiające na jej podstawie
dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania
obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt)
c) dokument niezbędny do oceny trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10, którym jest sprawozdanie z badania
LM-80-08 źródeł światła LED dla temp. Ts (Tc) = 55⁰C oraz 85⁰C wraz z prognozą trwałości strumienia, zgodnie z wzorem
Memorandum Technicznym TM 21-11 lub inny dokument równoważny. Przy czym za dokument równoważny do LM-80-08
oraz TM-21-11 uznaje się dokument opracowany przy zachowaniu podobnych standardów badania trwałości strumienia
światła LED, w równoważnych warunkach otoczenia, tj. badania strumienia co ok. 1000 godzin min. 5 razy w ciągu
testowanego czasu min. 10 000 godzin w temperaturach wskazanych jako referencyjne wraz z prognozą trwałości
strumienia, zgodnie ze wzorem matematycznym używanym w przypadku Memorandum Technicznego TM-21-11. 2)
przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z opisem
przedmiotu zamówienia:
a) karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne producenta oprawy oświetleniowej i
producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech,
określonych odpowiednio w tabelach od 4 do 8 Załącznika nr 1 do SWZ,
b) karta katalogowa, specyfikacja techniczna lub inny dokument równoważny producenta systemu sterowania, które
posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niego parametrów i cech, określonych w tabeli od 4 do 8
Załącznika nr 1 do SWZ wraz z oświadczeniem wykonawcy, że serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje
dotyczące pracy instalacji oświetleniowej gwarantują bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych oraz, że związana z
systemem serwerowania stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite
bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów/osób nieupoważnionych oraz przed ich
fizycznym zniszczeniem,
c) certyfikat na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej ze względu na zgodność z normami europejskimi lub
równoważnymi systemami odniesienia (ENEC+ lub równoważny) lub równoważny dokument, zgodnie z art. 105 ust. 1
ustawy,
d) sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność oferowanych opraw oświetleniowych
znakiem ENEC+ lub równoważnym, lub inny równoważny dokument zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w następstwie ustawowej zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar
podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego
wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca; 2) zmiany terminów wykonania części
przedmiotu umowy, określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania inwestycyjnego, jeżeli warunki
atmosferyczne odnotowane w dzienniku modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Jeziorzany uniemożliwią
prowadzenie prac ze względu na zachowanie bezpieczeństwa osób wykonujących prace lub ze względu na niemożliwość
dochowania standardów jakościowych określonych w obowiązujących przepisach – o ilość dni roboczych wynikających z
tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, odnotowanych
w dzienniku modernizacji oświetlenia drogowego Gminy Jeziorzany.
3) zmniejszenia zakresu prac i odpowiednio zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty
ujęte w dokumentach zamówienia nie są niezbędne do wykonania. 4) zwiększenia zakresu prac i odpowiednio zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, że roboty nie ujęte w dokumentach zamówienia są niezbędne do wykonania. 5) zmiany
technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentów
zamówienia, w trakcie prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz pisemnego
zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy .
2. Poza wymienionymi w ust. 1 przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 455
ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/jeziorzany.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.