eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu SierpeckiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SIERPECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 2A

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242759121

1.5.8.) Numer faksu: 242759100 wew.144

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ra@powiat.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.sierpc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f756f7-bda8-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049819/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52f756f7-bda8-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.sierpc.starostwo.gov.pl/przetargi/index, https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e–Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu , dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ra@powiat.sierpc.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik”).
5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja”
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ra@powiat.sierpc.pl (nie dotyczy składania ofert.)
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ.
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.
• inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu jest Pan Bogusław Dziubek , kontakt: email: ido@powiat.sierpc.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Powiatu Sierpeckiego, która obejmuje:
1) przebudowę drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ
2) przebudowę drogi powiatowej nr 3719W ( Czumsk Duży) – granica województwa – droga ( Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie g. Szczutowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ
3) przebudowę drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz, - wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ,
4) przebudowę drogi powiatowej nr 3758 W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 13 SWZ
5) przebudowę drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ
6) przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku od m. Borkowo Kościelne do m. Białe Błoto na terenie gm. Sierpc – w formule ,, zaprojektuj i wybuduj” wg załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego załącznik nr 15 do SWZ - zakres prac projektowych oraz robót budowlanych obejmuje odcinek 0,999 km tj. 0+411 do 1+410
7) przebudowę drogi powiatowej nr 3772 W Sierpc ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc- w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wg załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego załącznik nr 16 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

44132000-4 - Elementy przepustów

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 265 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu
2. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 2.1 w SWZ;
2.1. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności, gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że zrealizował zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu budowy/ przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości robót brutto min. 7.000.000,00 zł lub dwóch analogicznych robót budowlanych o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Sposób oceny spełnia / nie spełnia.
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
Dysponuje zespołem projektowym, który w ostatnich 5 latach wykonał należycie co najmniej dwa projekty; dotyczące budowy, przebudowy lub remontu drogi zawierającej w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej.
- zapewni kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy oraz realizacji minimum 2 robót po uzyskaniu w/w uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) w którym wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ustawy pzp ( rozdział. 14 SWZ) . Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców.
3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium. - ( zgodnie z rozdziałem 19 SWZ)
4. Kosztorys y ofertowe odrębnie na każdą z dróg( nie dotyczy formuły ,,zaprojektuj i wybuduj”).
5. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania spełniające wymagania określone przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz według Załącznika nr 6 do SWZ robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający wymaga przedstawienia jedynie robót w zakresie wymaganym dla potwierdzenia spełnienia powyższego warunku. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.
2. wykaz osób według Załącznika nr 7 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3 dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3.000.000,00 zł. Do dokumentu, należy dołączyć potwierdzenie opłacenia składki.
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej, powinno być wniesione w postaci elektronicznego oryginalnego dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w formie umożliwiającym odczyt dokumentu. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
4. Przy wnoszeniu wadium zamawiający zaleca wpisanie w treści dokumentu numeru postępowania. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: ZP.272.12.2023
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7.1. Złożenie wniosku o zwrot wadium o którym mowa w art. 98 ust.2 i ust.3 pzp powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunku udziału – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku, kiedy Zamawiający określił szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, dołączają oni od oferty oświadczenia o których mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie prze Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. 14 składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 2.1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia w miarę postępu robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - projekt umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduję zamiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiajacego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podgladzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe" stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.