eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu - etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241226

1.5.8.) Numer faksu: 874241238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cbf00a9-bf09-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037766/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cbf00a9-bf09-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-4cbf00a9-bf09-11ed-b311-9aae6ad31be8
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy
e-Zamówienia.
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: joanna.banach@pisz.home.pl
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub znakiem postępowania (Org.271.9.2023).
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy zawarte są w cz. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy (zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”) jest Gmina Pisz z siedzibą w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego
w Piszu””;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Org.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidzianej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”, a w szczególności:
1) Dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych;
2) Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i bramami wjazdowymi;
3) Dostawa i montaż monitoringu;
4) Dostawa i montaż obiektów małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci);
5) Dostawa i montaż oświetleniowych lamp solarnych;
6) Utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cnr o gr. 20 cm, podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:8, grubości 4 cm oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafit;
7) Wykonanie nawierzchni z płyt z ażurowych 40x60x10 cm, kolor szary;
8) Wykonanie kanalizacji deszczowej;
9) Podłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej: budynku toalet, wiat drewnianych i wiaty stalowej;
10) Dostawy i montażu szlabanu wjazdowego o długości 8 m na kod PIN wraz z przekazaniem 20 szt. kart dostępu;
11) Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6,3 z wyłączeniem odcinka o długości około 160 m, który został wykonany przy realizacji wcześniejszej inwestycji;
12) Utwardzenie terenu nawierzchni, w tym nawierzchni pod wiatami drewnianymi, wiata stalową i wokół pawilonu;
13) Wykonanie zasilania szlabanu i monitoringu, ułożonego w kanalizacji kablowej rura RHDPE110/6,3 (YKY 5X4,0 mm2 + światłowód zew. 9/125, A-DQ(ZN)B2Y, 12J (2x6) 4,0 kN);
14) Wykonanie podłączeń w istniejącej szafce rozdzielczej, wskazanej w projekcie zagospodarowania terenu jako „Projektowana szafka pomiarowa lokalnego operatora wg odrębnego opracowania” według schematu tablicy rozdzielczej – WG+ZR;
15) Wykonanie kabla abonenckiego YKY 5x10 mm2 do budynku toalet
w kanalizacji kablowej w rurze RHDPE110/6,3 + światłowód zew. 9/125,
A-DQ(ZN)B2Y, 12J (2X6) 4,0 kN do monitoringu wraz z podłączeniem
i odłączeniem zasilania istniejącego;
16) Wykonanie odwodnienia liniowego;
17) Wykonanie odwodnienia z koryt ściekowych;
18) Wykonanie oznakowania miejsc postojowych;
19) Urządzenie zieleni;
20) Wykonanie robót rozbiórkowych.
2. Zamawiający informuje iż, przedmiot zamówienia prowadzonego postępowania nie obejmuje:
1) Rozbiórki budynku w miejscu lokalizacji pawilonu, która została wykonana;
2) Montażu stacji meteo;
3) Budowy wiaty śmietnikowej;
4) Budowy dwóch wiat o konstrukcji drewnianej;
5) Budowy wiaty o konstrukcji stalowej;
6) Budowy pawilonu handlowego;
7) Przebudowy budynku toalet;
8) Wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynku pawilonu;
9) Wykonania nawierzchni chodnika przy budynku toalet;
10) Wykonania oświetlenia w wiatach drewnianych oraz wiacie stalowej;
11) Wykonania przyłącza wody wraz z montażem wodomierza w pomieszczeniu 1/2 w budynku pawilonu;
12) Wykonania przyłącza energetycznego do budynku pawilonu;
13) Kompleksowego sprawdzenia i naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku toalet w niezbędnym zakresie;
14) Wykonania przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku pawilonu do przepompowni ścieków, przewodu tłocznego od przepompowni ścieków do studni betonowej wraz z włączeniem do kanalizacji sanitarnej, a także z przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię;
15) Ułożenia i podłączenia kabla abonenckiego YKY 5x10 mm2 w rurze kablowej od szafki rozdzielczej do istniejących boksów handlowych oraz usunięcia dwóch słupów wraz z napowietrzną linią zasilającą te budynki.
3. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 pkt;
2) długość okresu udzielonej gwarancji – 40 pkt.
2. Ocena poszczególnych kryteriów będzie obliczana oddzielenie według następujących zasad i wzoru:
1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 pkt
X
------- x 60 pkt
Y
gdzie: X – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia oferty
z najniższą łączną ceną brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia
Y – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia oferty ocenianej
2) długość okresu udzielonej gwarancji – 40 pkt
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
Wykonawca może zaproponować następujące okresy gwarancji: 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:
– okres gwarancji - 60 miesięcy – 40 pkt
– okres gwarancji - 48 miesięcy – 20 pkt
– okres gwarancji - 36 miesięcy – 0 pkt
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów.
Zamawiający odrzuci jako niezgodną z treścią SWZ ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji inny niż 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
3. Ocena ofert nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.
4. Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową nastąpi podsumowanie przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w art. 224 ust. 2 ustawy, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 224 ust. 3 ustawy.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
10. Ocena ofert, w oparciu o podane w ust. 1 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu komisji przetargowej, po otwarciu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.). Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać dysponowanie co najmniej:
1) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
2) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej:
1) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
2) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do prowadzonego postępowania Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005, zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Wadium – Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Z treści gwarancji i poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 6.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
10. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia
w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowy środek dowodowy, wymieniony w cz. XXII ust. 2 pkt 2 SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Istotne zmiany w Umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - 2 wynikającej
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
a) wystąpienia opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych;
b) wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ i dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrologicznych lub terenowych, mających wpływ
na wykonanie Umowy w szczególności:
- odkrycia na terenie robót niewypałów i niewybuchów;
- odkrycia na terenie robót kopalnych szczątków roślin lub zwierząt
lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami;
- ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury;
c) zawieszenia lub wstrzymania robót przez Zamawiającego
lub przez uprawnione organy administracji publicznej lub samorządowej;
d) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, trwających dłużej
niż 10 dni;
e) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań, wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którymi nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością, ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązanych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje
się wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze
u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to związane bezpośrednio spowodowane siłą wyższą. Strona,
która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, zobowiązana jest poinformować druga stronę na piśmie, niezwłocznie od jej wystąpienia lub ustania. Zaistnienie siły wyższej powinno być przez Stronę udokumentowane;
f) zmiany dokumentacji projektowej;
g) wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.);
h) wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami, gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje
to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
i) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót, stanowiących Przedmiot Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi
o liczbę dni niezbędnych do wprowadzenia zmian w Dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiającego.
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron Umowy.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi 3 Wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert, które zostały opisane w części XVII SWZ.
Natomiast, w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których
mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym - 5907699060009.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 15 stycznia 2024 r. (z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie, która musi być zrealizowana w określonym terminie).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.