eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej MuszynaOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0ac2d3e-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056962/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.
2. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@muszyna.pl lub zwietecha@muszyna.pl.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.

Szczegółowe wymagania dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.
2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Dorotę Sadowską. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.6.2023
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”- w systemie zaprojektuj-wybuduj

1. Zakres rzeczowy został określony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna”.
2. W ramach zadania należy wykonać budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont:
-obiektu nr 1 (km 1+300): przepust odprowadzająca wodę z rowu przydrożnego wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m,- [dz. ew. nr 86; 89; 57]
-obiektu nr 2 (km 2+000): przepust odprowadzająca wodę z potoku wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m, [dz. ew. nr 86; 89;61]
-obiektu nr 3 (km 2+132 – 2+141): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 40 m,[dz. ew. nr 30/1; 30/5; 70; 86; 87; 89]
-obiektu nr 4 (km 2+191 – 2+194): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m, [dz. ew. nr 30/5; 31/1; 87;89]
-obiektu nr 5 (km 2+329 – 2+334): przepust okularowy wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 40 m, [ dz. w. nr 34; 35; 87; 88; 89]
-obiektu nr 6 (km 2+429): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok 20 m, [dz. ew. nr 76/7; 78/3; 88; 91]
-obiektu nr 7 (km 2+500): przepust podwójny wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku ok. 20 m [dz. ew. nr 82; 88; 91]
-obiektu nr 8 (km 2+755 – 2+760): przepust okularowy wraz z remontem drogi na odcinku ok. 30 m, [dz. ew. nr 41/3; 100/2; 179; 180]
-obiektu nr 9 (km 2+961 – 2+966): przepust okularowy wraz z remontem drogi na odcinku ok. 20 m,[dz. ew. nr 55/2; 55/4; 131; 143/1; 180]
-obiektu nr 10 (km 3+038): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok 20 m [dz. ew. nr 132; 150/7; 131]
-obiektu nr 11 (3+344 – 3+350): przepust wraz z remontem drogi na odcinku ok. 20 m. [dz. ew. nr 132; 135; 167]
Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zadania określony został w programie funkcjonalno-użytkowym.
Szczegółowe wymagania dot. niniejszego zadania wskazano w SWZ i załącznikach stanowiących jego integralna część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Waga kryterium: 60 pkt
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
Waga kryterium: 40 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” „Okres gwarancji zaoferowany w ofercie” będą liczone wg następującego wzoru:

Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
G = [(Gb/Gn)*40]
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Gb – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji. Maksymalna liczba - 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.

Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G
P – ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna”

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
-pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB,
-zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji,
-sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót,
-reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji,
-przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót,
-bieżące rozwiązywaniu problemów technicznych budowy
-uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,
-informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji,
-sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami,
-współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.,
-sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci),
- potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót,
-udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru,
-sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
-sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
-poświadczenie terminu zakończenia robót,
-Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
-Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń.
-Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 18 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych.
-organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
-sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robót, na każdym etapie robót,
-pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego,
-sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych,
-współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane,
-uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania,
-przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową,
-obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych.
-Jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą prac, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecania Wykonawcy prac.
-Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia wykonania prac dodatkowych.

Wykonawca jako Inspektor nadzoru ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia – potwierdzone wpisem do dziennika budowy – dotyczące:
-usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
-wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
-dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
a) zasadami współczesnej wiedzy specjalistycznej,
b) obowiązującymi normami i przepisami,
c) wymaganiami ustaw,
d) postanowieniami umowy.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: sprzęt i osoby.
2. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością.
4. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Waga kryterium: 60 pkt
Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia
Waga kryterium: 40 pkt
Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę” i „Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
Wzór: C = [(Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia

Punktacja za doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia przyznana zostanie, jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie drogi

Punktacja za ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 robotą budowlaną w powyższym zakresie – 10,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 20,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 30,00 pkt
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższym zakresie – 40,00 pkt

W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie drogi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
- referencje,
- protokoły odbioru,
- oświadczenie inwestora robót budowlanych, potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła należycie ww. funkcję.

Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie drogi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie.

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:
1) nieprzedłożenia wraz z ofertą dowodów potwierdzających, że wskazana do realizacji zamówienia osoba pełniła należycie ww. funkcję,
2) niewykazania doświadczenia osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:
Dowody potwierdzające należyte pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie drogi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i że usługi te zostały wykonane należycie muszą zostać załączone przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby, którą Wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zadania nr 1:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wykonawca, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa Rozdziale 14. ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna”/Zadanie nr 1/nazwa firmy. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej o których mowa w dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy p.z.p.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.


Zadanie nr 2:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w odniesieniu do Zadania nr 1 i Zadania nr 2.
Rodzaj i zakres zmian określono w załączniku nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż Wykluczeniu podlega Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do możliwości zastosowania znaków, Zmawiający informuje, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ i załącznikach stanowiących jej integralną część.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.