eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - rozwiązania energooszczędne i smartCitiesOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc – rozwiązania energooszczędne i smartCities

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242758654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.goszczycki@um.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sierpc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc – rozwiązania energooszczędne i smartCities

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-129e10f6-be60-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045595/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto
Sierpc (ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc) (Administrator) jako zamawiający. Kontakt z Administratorem: +48 24 275 86 86, info@sierpc.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
[Szczegółowa klauzula informacyjna RODO została określona w Rozdziale XXIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc – rozwiązania energooszczędne i smartCities” w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz prac związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z przyjętą ofertą i SWZ.
2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) Etap I: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót z zatwierdzeniem,
na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych stanowiących załączniki do SWZ.
2) Etap II: wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w opracowanej dokumentacji projektowej i w programach funkcjonalno-użytkowych stanowiących załączniki do SWZ oznaczają pełen zakres robót budowlanych, robót rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą umową, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
3. Zgodnie ze złożonym w lutym 2022 r. wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Zamawiający w ramach realizacji etapu I i II przedmiotu umowy oczekuje:
1) przebudowy istniejących skrzyżowań i pasów drogowych w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg;
2) zastosowania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych poprzez wprowadzenie nowych elementów infrastruktury kontroli ruchu (między innymi sygnalizacja świetlna, liczniki czasu, doświetlenie przejść dla pieszych, inteligentne znaki drogowe i urządzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego);
3) przebudowy i rozbudowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych i przestrzeniach publicznych (tereny zielone) wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej;
4) wykonania nasadzeń, wycinek i korekty zieleni w ramach istniejących terenów w pasach drogowych;
5) w przypadku konieczności, skablowania istniejących napowietrznych elementów infrastruktury technicznej i ułożenie ich w istniejących pasach drogowych, usunięcie kolizji, odwodnienie dróg – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, lokalizacja i montaż elementów małej architektury w przestrzeniach pasów drogowych.
4. Wykonanie etapu I i II przedmiotu umowy będzie dotyczyć wymienionych poniżej ulic:

1) Ulica Jaśminowa (od ul. Powstańców do ul. Akacjowej):
• Pieszo jezdna – z kostki bet. gr 8 cm na podbudowie z KŁSM gr. 20 cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm – 1300 m2;
• Opornik betonowy 12x25 cm – 370 m;
• Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 315 – 161 m;
• Wpusty kan. deszczowej DN500 – 4 szt.;
• Rozbiórka chodnika z kostki bet. – 270 m2;
• Rozbiórka krawężnika bet. – 130 m;
• Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – 730 m2;
2) Ulica Spacerowa (od ul. Spokojnej do ul. Kalinowej):
• jezdna – warstw ścieralna z AC 11S gr 5cm. – 1425 m2;
• poszerzenie konstrukcji jezdni (podbudowa z KŁSM gr. 20 cm, warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm, wykop koryto gł. 40 cm – 265 mx1,0 m+100 m2=360 m2;
• Wyrównanie podbudowy KŁSM gr. 8 cm- 1155 m2;
• Opornik betonowy 12x25 cm – 530 m;
• Pobocze gruntowe z KŁSM gr. 10 cm – 2x265 mx0,75 m=397,5 m2;
3) Ulica Spacerowa (od ul. Kalinowej do ul. Ziemiańskiej):
• jezdna – warstw ścieralna z AC 11S gr 5 cm.- 590 m2;
• poszerzenie konstrukcji jezdni (podbudowa z KŁSM gr. 20 cm , warstwa odcinająca z piasku gr.15 cm, wykop koryto gł. 40 cm – 118 mx2 m=236 m2;
• Wyrównanie podbudowy KŁSM gr. 8 cm- 424 m2;
• Opornik betonowy 12x25 cm – 247 m;
• Pobocze gruntowe z KŁSM gr.10 cm – 2x118 mx0,75 m=177 m2;
4) Ulica Ziemiańska (od ul. Wiklinowej do ul. Batalionów Chłopskich):
• jezdna – warstw ścieralna z AC 11S gr 5cm – 1340 m2;
• poszerzenie konstrukcji jezdni (podbudowa z KŁSM gr. 20 cm , warstwa odcinająca z piasku gr.15 cm, wykop koryto gł. 40 cm – 254 mx1 m=254 m2;
• Wyrównanie podbudowy KŁSM gr. 8 cm – 1086 m2;
• Opornik betonowy 12x25 cm – 520 m;
• Pobocze gruntowe z KŁSM gr. 10 cm – (254+28) mx0,75 m=211,5 m2;
5) Ulica Ziemiańska (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Powstańców):
• jezdna – warstw ścieralna z AC 11S gr. 5 cm – 230 m2;
• Wyrównanie podbudowy KŁSM gr. 8 cm – 230 m2;
• Opornik betonowy 12x25 cm – 210 m;
• Pobocze gruntowe z KŁSM gr. 10 cm – 230 mx0,75 m=172,5 m2;
6) Ul. Braci Tułodzieckich od ul. Świętokrzyskiej (droga powiatowa) do ul. Płockiej (DW 560):
• rozbiórki z utylizacją 1 kpl (materiały betonowe z rozbiórki – do przekazania inwestorowi);
• jezdnia – 3730 m2;
• zjazdy, zatoki – 650 m2;
• chodnik – 2830 m2;
• nawierzchnia z kostki betonowej (skrzyżowanie) – 450,0 m2;
• krawężnik – 1400 mb;
• obrzeże – 550 mb;
• sieć ciepłownicza – 1kpl;
• sieć kanalizacji deszczowej – 1 kpl;
7) Ul. Gen. S. Grota Roweckiego – zamawiający posiada dokumentację i dokonał zgłoszenia robót:
• Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa;
• Rozbiórka istniejącej zatoki postojowej i chodnika z kostki betonowej zlokalizowane w rejonie ul. Piastowskiej;
• Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nowej konstrukcji nawierzchni jezdni;
• Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z 3 rzędów kostki betonowej;
• Wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni na całej szerokości jezdni między krawężnikami:
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z AC11S 50/70 gr. 4 cm;
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z AC16W 50/70 gr. 5 cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm;
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa gr. 22 cm;
- Podłoże gruntowe G3;
• Wykonanie obramowania i konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zatoki postojowej w rejonie zlokalizowanych w rejonie ul. Piastowskiej:
Chodnik: Nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm;
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm;
Zatoka postojowa: Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm;
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw naturalnych
łamanych 0/31,5 gr. 15 cm;
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm;
Podłoże gruntowe G3;
• Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych zlokalizowanych w jezdni;
8) Ul. Pogodna:
• Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej – dł. 46 mb + przykanaliki.
5. Szczegółowo przedmiot umowy i zakres robót opisują następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – ”Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu”, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy;
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy – „Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i Wiosny Ludów w Sierpcu”, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy;
3) Projekt Techniczny – „Przebudowa ulicy Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu”, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy;
4) Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
6. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;
2) wynikami badań i pomiarów własnych;
3) wynikami opracowań własnych.
7. Wiosny Ludów w Sierpcu”, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy;
3) Projekt Techniczny – „Przebudowa ulicy Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu”, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy;
4) Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
6. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;
2) wynikami badań i pomiarów własnych;
3) wynikami opracowań własnych.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z § 8 Umowy, gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

[Szczegółowo Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Rozdziale VII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena (z VAT): 60%,
Gwarancja: 40%.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

Kryterium nr 1: Cena (60%) „C”, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:
C= C_(min.)/C_o ×100 pkt= ...pkt,gdzie:
Cmin. – cena oferty najtańszej (brutto)
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)

Kryterium nr 2: Gwarancja (40%).
Kryterium „Gwarancja” G - będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 5 lat.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 7 lat.
Termin gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
5 lat – 0 punktów;
6 lat – 50 punktów;
7 lat – 100 punktów;
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Gwarancja”, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną, tj. 5 lat i przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P=C × 60% +G × 40%= ...pkt,gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
Łączna suma punktów przyznanych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością pozwalającą na wybór oferty o największej liczbie punków, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na cały przedmiot zamówienia, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą łączną sumę punków.
Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga:
a) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) aby Wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) drogi o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion tysięcy złotych 00/100);
c) aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności drogowej;
d) aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. b-d musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności drogowej;
3) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty (tj. Formularza oferty) Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:
1) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 1a.
2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a.
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Inne dokumenty dołączane do Formularza oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
[Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno;
b) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego
z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności (określone w § 11 Projektu umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ);
[Rodzaje i zakresy zmian oraz warunki waloryzacji wynagrodzenia, zostały określone w Projekcie umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ - ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i
rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.