eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną SterylizatornięOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300904130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +65 5376222

1.5.8.) Numer faksu: +65 5467064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.pazola@szpitalrawicz.pl; agata.becela@szpitalrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-752434fc-98ab-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-752434fc-98ab-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu nr RPWP.11.02.00-30-0011/22 pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NLO-3821-01/TP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego (wg przedmiaru robót budowlanych poz. 2) oraz części wyposażenia technologicznego w celu utworzenia Centralnej Sterylizatorni na terenie piwnic budynku nr 1A Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., a następnie dokonanie rozruchu technologicznego i dokonanie wszystkich wymaganych prawem odbiorów zrealizowanej inwestycji przez instytucje państwowe.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu nr RPWP.11.02.00-30-0011/22 pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Instrument REACT-EU-EFRR” dla Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”.
Kwota dofinansowania wynosi: 2 195 292,93 złotych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3690000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4348084,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3690000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BUDOPOL - POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630904478

7.3.3) Ulica: Wiktora Jankowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-248

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacje elektryczne i teletechniczne,
Instalacje sanitarne,
Dźwig towarowy,

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3690000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.