eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skórzec › Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą technicznąOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skórzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 3

1.5.2.) Miejscowość: Skórzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-114

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 253081130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaskorzec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03b0546d-a087-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03b0546d-a087-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067805

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1Zadanie 1 - Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową
oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej
w m. Grala-Dąbrowizna; zadanie obejmuje: rozbudowę budynku szkoły z przebudową pomieszczeń w budynku istniejącym oraz infrastrukturą techniczną, w tym przyłączem i instalacją gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym o poj. 9200l oraz remont elewacji budynku istniejącego z częściowym dociepleniem obiektu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 5729999,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w m. Dąbrówka-Stany;
zadanie 2 obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego, boiska do badmintona oraz skoczni do skoków w dal.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 554920,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1.
Zadanie 3 obejmuje budowę:
a) budynku zaplecza sportowego wraz z instalacją gazu,
b) boiska do piłki nożnej z wyposażeniem,
c) boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem,
d) piłkochwytów,
e) placu zabaw,
f) małej architektury: ławki, śmietniczki,
g) ogrodzenia terenu z bramą oraz furtkami,
h) dróg wewnętrznych i chodników,
i) miejsc parkingowych,
j) instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetlenia boisk i drogi dojazdowej,
k) instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
l) instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
m) instalacji zewnętrznej gazowej,
n) wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 5980000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5729999,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7857819,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5729999,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektrotechniczny „ZELTECH” Stanisław Przesmycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8210010782

7.3.3) Ulica: Brzeska 139

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ZAB-BUD Sp. z o.o.
Nowosielecka 14a/2,
00-466 Warszawa,
NIP: 701068 26 83

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5729999,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 554920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1265670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 554920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „MARTINEX” Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 825148108

7.3.4) Miejscowość: Zabiele 42

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 554920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5980000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9089700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5980000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „MARTINEX” Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251948108

7.3.4) Miejscowość: Zabiele 42

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5980000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.