eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Margonin › Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin-termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i c.o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin-termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Zbyszewicach-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i c.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 28 46 068

1.5.8.) Numer faksu: 67 28 47 273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin-termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Zbyszewicach-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i c.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1c7a95b-bdd3-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

WRPO 2014+

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/ https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/ https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w jęz. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/ https://platformazakupowa.pl
2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się,aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3.Za datę przekazania(wpływu) oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji,zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja,której zgodniez obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6.Zamawiający, zgodnie z§3 ust.3Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych(Dz.U.z2017r.poz.1320;dalej:“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,tj.:a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s,
b.komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram,procesorIntel IV2GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych-MSWindows7, Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d.włączona obsługa JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,7.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8,8.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9.Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone wRegulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,w szczególności za sytuację,gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert(np.złożenie oferty w zakładce„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).11.Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony wart.221Ustawy Pzp.12.Zamawiający informuje,że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczącew szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotycz. ochrony danych osobowych zostały zawarte w pkt. XII.4.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotycz. ochrony danych osobowych zostały zawarte w pkt. XII.4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach w ramach zadania: “Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Zbyszewicach - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i instalacji c.o.”.
I. Instalacja elektryczna
1. Instalacja paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na dachu budynku sali wiejskiej w miejscowości Zbyszewice. Zakres projektu obejmuje - instalacja fotowoltaiczna, instalacja wlz-tu, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych:
a) instalacja fotowoltaiczna,
b) instalacja pionu zasilającego PV,
c) ochrona przepięciowa instalacji,
d) zasilanie pompy ciepła,
e) ochrona przeciwporażeniowa,
f) uwagi końcowe.II. Instalacja sanitarna
1. Instalacja C.O. dla sali w Zbyszewicach
a) ogrzewanie - źródłem ciepła dla istniejącego budynku będzie projektowana kaskada 2 pomp ciepła:
- ogrzewanie grzejnikowe,
- izolacja termiczna,
- próby i rozruch instalacji.
b) charakterystyka pompy ciepła:
- moduł zewnętrzny, moduł wewnętrzny, podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, sterowanie pracą obiegu, zbiornik buforowy wody grzewczej, zabezpieczenie obiegu grzewczego.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem sali wiejskiej, budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową.
Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazw marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 99 ust.2 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach technicznych lub dokumentacji projektowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składają się: projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót budowlanych. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na wykonaniu – 1 dostawy polegającej na dostarczeniu urządzeń i montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła (instalacja elektryczna,
instalacja sanitarna) w obiektach użyteczności publicznej, związanej
z termomodernizacją budynków o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, dostawy wraz z montażem i podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonane należycie - załącznik nr 5 do SWZ
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.)
c) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej    wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. Wykazu dostaw, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie VI.4 a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2.4. Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie VI.4 b), c) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - Zał. Nr 1, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Zał. Nr 3, pełnomocnictwo - o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
5) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia " pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian dotyczący umowy określony - Rozdz. XVIII ust.2 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/ https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.