eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta RadomskaOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039224/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II z podziałem na 5 części, CPV: 45230000-8, 45233120-6,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”) pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl. (link bezpośredni): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.Oferty należy złożyć za pomocą platformy e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/ w tym (link bezpośredni): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zamowienia@radomsko.pl(maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB),z wyłączeniem składania ofert

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu .
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@radomsko.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB).
6. Szczegółowe informacje w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Remont Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku”:
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową oraz projektem remontu, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9a,
2) Projekt Remont Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku - stanowiący dodatek nr 10,
3) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 11.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełni:
1) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 12.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, Projekcie remontu oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.
7. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy - szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
1) Część nr 1 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Remont Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku”:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 1 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia (z wyłączeniem zieleni, obiektów małej architektury tj. ławek, koszy, stojaka naprawczego dla rowerów), licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii”:
1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową oraz projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym branża sanitarna, elektryczna, warunkami technicznymi/uzgodnieniami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót branża sanitarna, elektryczna oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9b,
2) Projekt budowlany – branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 13,
3) Projekt techniczny – branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 14,
4) Projekt wykonawczy – branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 15,
5) Projekt budowlany – branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 16,
6) Projekt techniczny – branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 17,
7) Projekt wykonawczy – branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 18,
8) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 19,
9) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna- stanowiąca dodatek nr 20.

4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełni:

1) Przedmiar robót branża sanitarna- stanowiący dodatek nr 21,
2) Przedmiar robót branża elektryczna- stanowiący dodatek nr 22,
3) Przedmiar robót czyszczenie rowu i przepustu – stanowiący dodatek nr 23.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych lub w opisie, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych lub w opisie, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacjami technicznymi lub w opisie funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.
7. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
Część nr 2 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii”:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 2 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku”:
1. Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową oraz projektami budowlanym, technicznym, wykonawczym, projektem organizacji ruchu, opisem kosza na śmieci, opinią geotechniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem inwentaryzacji dendrologicznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9c,
2) projekt budowlany (tomy I-VII: Część formalno – prawna, Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej, Projekt architektoniczno – budowlany branży sanitarnej, Projekt architektoniczno – budowlany branży elektrycznej – usunięcie kolizji, Projekt architektoniczno – budowlany branży elektrycznej – oświetlenie, Projekt architektoniczno – budowlany branży telekomunikacyjnej) – stanowiący dodatek nr 24 do SWZ,
3) Projekt techniczny (tomy I-V : Projekt techniczny branży drogowej, Projekt techniczny branży sanitarnej, Projekt techniczny branży elektrycznej – usunięcie kolizji, Projekt techniczny branży elektrycznej – oświetlenie, Projekt techniczny branży telekomunikacyjnej – stanowiący dodatek nr 25 do SWZ,
4) Projekt wykonawczy (Projekt wykonawczy – architektura krajobrazu oraz tomy I-V: Projekt wykonawczy branży drogowej, Projekt wykonawczy branży sanitarnej, Projekt wykonawczy branży elektrycznej – usunięcie kolizji, Projekt wykonawczy branży elektrycznej – oświetlenie, Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej) - stanowiący dodatek nr 26 do SWZ,
5) Projekt inwentaryzacji dendrologicznej z wycinką - stanowiący dodatek nr 27 do SWZ,
6) Opinia geotechniczna - stanowiąca dodatek nr 28 do SWZ,
7) Projekt organizacji ruchu - stanowiący dodatek nr 29 do SWZ,
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża architektury krajobrazu - stanowiąca dodatek nr 30 do SWZ,
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża drogowa - stanowiąca dodatek nr 31 do SWZ,
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża elektryczna – oświetlenie - stanowiąca dodatek nr 32 do SWZ,
11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża sanitarna - stanowiąca dodatek nr 33 do SWZ,
12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża telekomunikacyjna - stanowiąca dodatek nr 34 do SWZ,
13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża elektryczna – usunięcie kolizji - stanowiąca dodatek nr 35 do SWZ,
14) Opis kosza na śmieci - Załącznik A stanowiący dodatek nr 36 do SWZ.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełni:
1) Przedmiar robót Branża architektury krajobrazu - stanowiący dodatek nr 37,
2) Przedmiar robót Branża drogowa - stanowiący dodatek nr 38,
3) Przedmiar robót Branża elektryczna – oświetlenie - stanowiący dodatek nr 39
4) Przedmiar robót Branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 40
5) Przedmiar robót Branża telekomunikacyjna - stanowiący dodatek nr 41
6) Przedmiar robót Branża elektryczna – usunięcie kolizji - stanowiący dodatek nr 42.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.
7. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
Część nr 3 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku”:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 3 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia (z wyłączeniem zieleni, obiektów małej architektury tj. koszy), licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa dróg gminnych ulic Witosa i Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj”
1. Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa dróg gminnych ulic Witosa i Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, planami, opiniami oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9d,
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku - stanowiący dodatek nr 43,
3) Plan Sytuacyjny - rozbudowy drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku - stanowiący dodatek nr 44,
4) Inwentaryzacja - rozbudowy drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku - stanowiąca dodatek nr 45,
5) Plan Podziału Nieruchomości - rozbudowy drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku - stanowiący dodatek nr 46,
6) Opinia geotechniczna - rozbudowy drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku - stanowiąca dodatek nr 47,
7) Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy drogi gminnej ul. Witosa w Radomsku - stanowiący dodatek nr 48,
8) Plan Zagospodarowania - rozbudowy drogi gminnej ul. Witosa w Radomsku - stanowiący dodatek nr 49,
9) Plan Podziału Nieruchomości - rozbudowy drogi gminnej ul. Witosa w Radomsku - stanowiący dodatek nr 50,
10) Inwentaryzacja - rozbudowy drogi gminnej ul. Witosa w Radomsku - stanowiąca dodatek nr 51,
11) Opinia geotechniczna - rozbudowy drogi gminnej ul. Witosa w Radomsku - stanowiąca dodatek nr 52.

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, Programach Funkcjonalno – Użytkowych.

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach Funkcjonalno – Użytkowych, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Programach Funkcjonalno – Użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

6. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
Część nr 4 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa dróg gminnych ulic Witosa i Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj”:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 4 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia (z wyłączeniem zieleni), licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej do ul. Jagiellońskiej oraz ul. Targowej na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
1. Przedmiotem części nr 5 zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej do ul. Jagiellońskiej oraz ul. Targowej na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9e,
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy Rozbudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej do ul. Jagiellońskiej oraz ul. Targowej na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej - stanowiący dodatek nr 53,
3) Opinia geotechniczna - stanowiąca dodatek nr 54.

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Programem Funkcjonalno – Użytkowym funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

6. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
Część nr 5 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej do ul. Jagiellońskiej oraz ul. Targowej na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 5 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia (z wyłączeniem zieleni, obiektów małej architektury tj. ławek, koszy), licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dot.zdolności technicznej lub zawodowejOkreślenie warunków:5.4.1)wymagane jest posiadanie wiedzyidoświadczenia:dot.Częścinr1zamówienia:5.4.1.1)wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane(zamówienia–umowy)o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł netto(bez VAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni mineralno- bitumicznych/ z betonu asfaltowego wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,dot.Częścinr2 zamówienia:5.4.1.2)wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane(zamówienia–umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł netto (bezVAT)polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej zamkniętej i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,dot.Częścinr3 zamówienia:5.4.1.3) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia–umowy) o łącznej wartości co najmniej4 000 000,00zł netto (bez VAT)polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni mineralno–bitumicznej/z betonu asfaltowego wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizację sanitarną i/lub sieć wodociągową, w tym w/w jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto(bezVAT)wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,dot. Części nr4 zamówienia:5.4.1.4)wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia–umowy)o łącznej wartości co najmniej3 000 000,00zł netto (bezVAT)polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni mineralno – bitumicznej/z betonu asfaltowego wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizację sanitarną i/lub sieć wodociągową, w tym w/w jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto (bezVAT) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,dot. Części nr5zamówienia:5.4.1.5)wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 4 000 000,00 zł netto (bezVAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni mineralno–bitumicznej/z betonu asfaltowego wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizację sanitarną i/lub sieć wodociągową, w tym w/w jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto (bez VAT) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, 5.4.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:dot.Części nr1 zamówienia: 5.4.2.1)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:a)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, b)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,dot.Częścinr2 zamówienia:5.4.2.2)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:a)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,b)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, dot.Części nr3 zamówienia: 5.4.2.3)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:a)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,b)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,c)osobą,która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,d)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,dot.Części nr4 zamówienia:5.4.2.4)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:a)osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie,b)osobą,która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,c)osobą,która pełnić będzie projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,d)osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,e)osobą,która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie,f)osobą,która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,g)osobą,która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,h)osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, ciąg dalszy sekcjaIX

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do
SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te
zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru
stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 6)
SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z
ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia
wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i
3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych
podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt
1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2023 r. poz.
129 ze zm.)-szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) część nr 1 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Remont Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

2) część nr 2 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii”: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

3) część nr 3 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku”: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

4) część nr 4 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa dróg gminnych ulic Witosa i Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj”: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

5) część nr 5 zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej do ul. Jagiellońskiej oraz ul. Targowej na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Tysiąclecia i Targowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1302 0265 3475
z dopiskiem: Wadium - „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska część nr ………. zamówienia”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-4 SWZ wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawiony na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 niniejszej SWZ).

Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska część nr ………. zamówienia”
7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).Wszelka korespondencja
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (link
prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu
4)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
6) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
7) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców
składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
3.Szczegółowe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 9a do niniejszej SWZ (dot. części nr 1 zamówienia), dodatek nr 9b do niniejszej SWZ (dot. części nr 2 zamówienia), dodatek nr 9c do niniejszej SWZ (dot. części nr 3 zamówienia), dodatek nr 9d do niniejszej SWZ (dot. części nr 4 zamówienia), dodatek nr 9e do niniejszej SWZ (dot. części nr 5 zamówienia) oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy
oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie E-Zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e182bc-bbf5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy warunki udziału:dot. Części nr 5 zamówienia:
5.4.2.5) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) osobą, która pełnić będzie projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
e) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
f) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
g) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
h) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm).
UWAGA:1) Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję w przypadku osób posiadających uprawnienia w budowlane w kilku zakresach,2) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie jest zobowiązany wykazać się różnymi osobami dla każdej z części zamówienia. szczegóły dot. warunków udziału w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.