eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lecha 12

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 530 51 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarz@gmina-tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fca25d6-bcd8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056380/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fca25d6-bcd8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub ww. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, administrator informuje, iż: 1) Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, z siedzibą przy ul. Lecha 12, 83-110 Tczew. 2) Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –mail: iod@gminatczew.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 3) Cel oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na budowie drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) Prawa osób, których dane są przetwarzane. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia). Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt 25.1 rozdziału V SWZ. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Okres przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dobrowolność podania danych osobowych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Profilowanie. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOS.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167). W stanie istniejącym występuje jezdnia o nawierzchni tłuczniowej. Prace budowlane zostały podzielone na 3 równomierne etapy. Podział etapowania został wskazany na rysunku D-02 – Plan Sytuacyjny. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie I ETAPU od km 0+627 do km 0+966,81, w niżej wymienionym zakresie:
1) budowy nawierzchni drogowej z płyt drogowych typu „YOMB”, jako dwuślad,
2) wykonania pobocza w postaci muldy trawiastej,
3) regulacji skarpy na odcinku o długości 40 m,
4) dowiązań sytuacyjnych i wysokościowych drogi do istniejących zjazdów i furtek,
5) usunięcia pni drzew wraz z zasypaniem dołów,
6) montażu znaków drogowych, zgodnie ze stałą organizacja ruchu.
W miejscach szczytowych niwelety należy wykonać poszerzenie jezdni do 5,25 m, w celu ułatwienia wymijania się pojazdów.
Dodatkowo na odcinku 96 m należy zastosować konstrukcję nawierzchni z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i wodoprzepuszczalności k≥8m/dobę, warstwę wykonać do głębokości około 1,2 m lub do warstwy wodoprzepuszczalnej. Pas środkowy o szerokości 1,0 m projektowanej jezdni w dwuśladzie należy uzupełnić materiałem tłuczniowym pozyskanym z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Cały pozostały tłuczeń wbudować pod zjazdy i miejsca nieutwardzone przez płyty YOMB ze względu na ich wymiary. Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVI SWZ, tj. Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 robotę budowlaną* o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), obejmującą m.in. budowę i/lub
przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi i/lub ulicy i/lub chodnika i/lub ciągów pieszych (chodników) i/lub nawierzchni drogowych. * Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo
Przejęcia (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień ukazania się w BZP ogłoszenia o zamówieniu niniejszego postępowania (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). - do realizacji zamówienia skieruje osobę, która posiada niżej określone uprawnienia budowlane, tj.: co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne
uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy
organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 4.1.a) rozdziału XIX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - załącznik nr 3 do SWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, tj.: interaktywnym formularzem oferty udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe'' niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie
art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ, 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy), sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, 4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, 5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli
dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Rozdział XII SWZ, tj. Opis sposobu przygotowania i składania oferty stosuje się odpowiednio do składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych: a) warunków geologicznych odmiennych od projektowych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) pierwotny termin ulega przedłużeniu maksymalnie o 5 dni roboczych,
b) wykopalisk archeologicznych - strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania wykopalisk uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, c) niewybuchów, niewypałów – pierwotny termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie
niewybuchów, niewypałów przez odpowiednie służby, d) wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych (opady gradu, śniegu, deszczu wiatry, ujemne temperatury poniżej minus 5o C i wysokie temperatury powyżej 30oC) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót tj. zgodnie z technologią ich wykonania, trwających nieprzerwanie przez okres 5 dni -
wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) – wydłużają termin o okres max. 10 dni roboczych,
f) awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowego zachowania Wykonawcy - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, h) zmian w dokumentacji projektowej – wydłużają termin o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
i) siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego − wszystkie zdarzenia (wstrzymanie robót oraz ich wznowienie) muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udokumentowane; Wykonawca o zaistniałych zdarzeniach musi także
poinformować pisemnie Zamawiającego, − brak wpisu w dzienniku budowy oraz brak pisemnego powiadomienia Zamawiającego powoduje utratę możliwości zmiany terminu umowy, − liczba dni w których nastąpiła przerwa zostanie zsumowana i umowa przedłużona o sumę dni roboczych w których nastąpiła przerwa w pracach licząc od pierwotnego terminu zakończenia robót; bieg terminu aneksu zaczyna się następnego dnia po dniu pierwotnego terminu ustalonego w umowie. 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto: a) w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, b) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego. 2. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.