eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjnościOgłoszenie z dnia 2021-07-26


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00127160 z dnia 2021-07-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17108,rewitalizacja-centrum-miejscowosci-bolimow-poprzez-uporzadkowanie-przestrzeni-urbanistycznej-w-celu-.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eff378ac-dfd9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108776/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w zakresie części drogowej i zagospodarowania terenu.
UWAGA! Obszar w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie położony jest w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, integracji konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej, w obszarze miejscowości Bolimów (wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Ochrony zabytków decyzją KL.IV – 5340/18/89 z dnia 10 sierpnia 1989 roku, Nr rejestru 792/89 A) oraz w obszarze chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań objętych zamówieniem, 2) pozyskanie map do celów projektowych, 3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, 5) uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (lub ich zmiany) o ile będą wymagane, 6) uzyskanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 7) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych jeśli będą wymagane, 8) uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca, 9) uzyskanie decyzji w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wniesie stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, za wyjątkiem drzew i krzewów objętych decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZZ.5146.3.2021.BS z dnia 18 czerwca 2021 r. stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ, 10) uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, o zakresie i rodzaju badań archeologicznych oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, 11) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 12) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymagane przepisami prawa, 13) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w przypadku nowoprojektowanego oświetlenia Rynku, 14) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli po wykonaniu dokumentacji projektowej zajdzie taka konieczność, 15) przeprowadzenie badań geotechnicznych, 16) przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki obejmującą: a) wykonanie dróg i placów o nawierzchni z betonu asfaltowego, b) przebudowę istniejących wjazdów, c) wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, d) wykonanie parkingów z betonowej kostki brukowej, e) wykonanie poboczy, f) wykonanie odwodnienia, g) likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika, h) w zakresie małej architektury: -wymiana starych ławek, - konserwacja słupów masztowych, - wymiana koszy na śmieci, - usunięcie tablic informacyjnych i montaż nowej tablicy informacyjnej, - montaż stojaków rowerowych, - usunięcie wszystkich tablic reklamowych, - odnowienie wiaty przystankowej (w tym wymiana pokrycia), - przebudowa cokołu przy pomniku zlokalizowanym w centralnym miejscu placu, i) wykonanie nowego oświetlenia parkowego stylizowanego, j) aranżację zieleni, w tym usunięcie chorych drzew i dokonanie nowych nasadzeń zgodnie z Koncepcją nr 1 stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ i decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiąca załącznik nr 14 do SWZ, k) renowację 2 szt. zabytkowych pomp zlokalizowanych w rynku (piaskowanie, zabezpieczenie, malowanie, inne prace niezbędne do renowacji), l) renowację dzwonu strażackiego wykonanego z butli po chlorze zlokalizowanego w rynku (piaskowanie, zabezpieczenie, malowanie, inne prace niezbędne do renowacji), 17) przebudowę ulicy Koziej obejmującą:
a) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, b) odtworzenie kanalizacji deszczowej, c) wykonanie nowego odpływu dla wód deszczowych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r. stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, d) wykonanie kanalizacji w części nieobjętej kanalizacją obecnie, e) przebudowa istniejących wjazdów, f) wykonanie pobocza, 18) przebudowę ulicy Żabiej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, b) wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
c) przebudowa istniejących wjazdów, d) wykonanie pobocza, 19) przebudowę fragmentu ulicy Senatorskiej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, b) wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
c) przebudowa istniejących wjazdów, d) wykonanie pobocza, 20) przebudowę fragmentu ulicy Zastodolnej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, b) przebudowa istniejących wjazdów, c) wykonanie pobocza, d) odtworzenie rowu przydrożnego, e) wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód do rowu, f) wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie objętym pozwoleniem wodnoprawnym decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r. stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ lub zaproponowanie rozwiązania równoważnego pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie 21) remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie obejmujący: a) wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
b) wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie do odbiornika, c) likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika, UWAGA! Materiały z rozbiórki chodników, ulic, placów (kostka betonowa, płyty betonowe) nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dlatego też rozbiórkę należy wykonać w sposób umożliwiający odzyskanie jak największej ilości materiału. O przydatności materiałów decydował będzie Zamawiający. 22) roboty wskazane w pkt 16-21 należy wykonać zgodnie z Koncepcją nr 1 Rynek im. Tadeusza Kościuszki stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ i opiniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi: WUOZ-ZN.5183.472.2019.MK z dnia 4 czerwca 2019 r. i WUOZ-AN.5183.175.2021.KW z dnia 21 kwietnia 2021 r. stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, 23) zapewni wymagane nadzory właścicielskie oraz specjalistyczne, w tym konserwatorskie, archeologiczne, dendrologiczne lub inne wymagane stosownymi przepisami, 24) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 25) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa, 26) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 27) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztów mediów, ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca, 28) uporządkowanie terenu po budowie, 29) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca, 30) inne prace określone w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, 31) oraz wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji został wskazany w SWZ oraz określają:
1) Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ,
2) Koncepcja nr 1 Rynek im. Tadeusza Kościuszki i opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi: WUOZ-ZN.5183.472.2019.MK z dnia 4 czerwca 2019 r. i WUOZ-AN.5183.175.2021.KW z dnia 21 kwietnia 2021 r. stanowiące załącznik nr 9 SWZ,
3) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ,
4) decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 22/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ,
5) pozwolenie wodnoprawne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r. wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego tj. wlotu do rowu komunalnego stanowiące załącznik nr 12 do SWZ,
6) pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich UD.746.2.19.2021.DJ z dnia 8 marca 2021 r. i pismo Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18.01.2021 r. wyrażające zgodę na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego usytuowanego w drodze wojewódzkiej nr 705 stanowiące załącznik nr 13 do SWZ,
7) decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZZ.5146.3.2021.BS z dnia 18 czerwca 2021 r. na usunięcie drzew w Rynku im. T. Kościuszki stanowiąca załącznik nr 14 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena złożonej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, dlatego też unieważnienia postępowanie.
2021-07-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.