eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Dostawa 750 ton kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie Gminy HrubieszówOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 750 ton kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie Gminy Hrubieszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hrubieszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Prusa 8

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f6a717d-970b-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 750 ton kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie Gminy Hrubieszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f6a717d-970b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040499

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIPG.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60975,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego łamanego kamiennego frakcji 0-31,5 mm. lub 0-32 mm., o odporności na rozdrabnianie co najmniej LA25, w ilości 750 ton przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy Hrubieszów.
Dostarczone kruszywo powinno spełniać warunki normy PN-EN 13242, posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy, kruszywo nie może być zanieczyszczone, w szczególności kawałkami drewna, drutu, gwoździ itp., mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, kruszywo powinno być jednorodne, nie może być rozwarstwione.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kruszywa na teren Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Świerszczowie, Świerszczów 108 w godzinach od 7.00 do 15.00 i dokonania rozładunku. W wyjątkowych sytuacjach dostawa może odbyć się w innych godzinach za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku możliwości rozładunku we wskazanym miejscu z przyczyn niezależnych materiał zostanie rozładowany w innym miejscu, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca przed rozładunkiem zawiadomi kierownika GZUK, przedłoży dokument z ważenia materiału. W sytuacji dostarczania kruszywa bezpośrednio od producenta, dystrybutora Wykonawca dodatkowo okaże dokument, który określa ilość kruszywa. W przypadku wątpliwości co do jakości i ilości dostarczonego materiału osoba uczestnicząca przy odbiorze zażąda wyjaśnień, na które wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi. W zakresie ilości dostarczanego kruszywa dostawy Zamawiający ma prawo dokonać ważenia dostarczonego kruszywa. Zamawiający dysponuje wagą (do 50 t), znajdującą się w m. Moniatycze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79335,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124675,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79335,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ''ROTEX" Robert Tadla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 950276117

7.3.3) Ulica: Teratyn 2A

7.3.4) Miejscowość: Uchanie

7.3.5) Kod pocztowy: 22-510

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79335,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.