eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze - postępowanie nr 2Ogłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze – postępowanie nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 836 55 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b781f306-a2c4-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze – postępowanie nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b781f306-a2c4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044712/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze” – postępowanie nr 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4101465,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) remont drogi gminnej w m. Grodziec Mały, o długości 540m w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 455/2 i 368, obręb 0004 Grodziec Mały, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów.
2) remont drogi gminnej w m. Klucze, o długości 1100m w m. Stare Serby w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 28, obręb 0013 Stare Serby oraz w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 184, 185, 190/1, 195, 180/2, obręb 0005 Klucze, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów.
3) remont drogi gminnej w m. Wilków, ul. Spółdzielcza, o długości 1.100m i szerokości 5,5m, o długości 300 i szerokości 5m, o długości 82m i szerokości 4m oraz o długości 50m i szerokości 4,5m w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 567, 418, 538/2, 538/1, 562, 467 obręb 0017 Wilków, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów.
4) remont drogi gminnej w m. Serby, ul. Kościelna, o długości 380m w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 333, obręb 0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów.
5) remont drogi gminnej w m. Serby, ul. Gospodarcza, o długości 680m w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 285/1 i 285/2, obręb 0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów.
Remont dróg gminnych będzie obejmował wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na asfalt. Remont nie będzie obejmować zmiany parametrów użytkowych i technicznych istniejących dróg gminnych oraz nie będzie obejmować zmiany granic pasa drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4927426,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5362381,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4927426,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330917763

7.3.3) Ulica: Podmiejska

7.3.4) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

7.3.5) Kod pocztowy: 78-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4927426,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.