eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec"Ogłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125863 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570174030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Janowiecka 98A

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 67 262 14 62 lub (+48) 571 244 401

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 67 216 95 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzgkimwagrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8383281-ec63-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006612/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 przemurowanie kominów i remonty dachów na budynkach komunalnych (mieszkalnych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa. Pl udostępnionej przez Usługodawcę – operatora platformazakupowowa.pl (zwanej dalej „platformazakupowa.pl”, którym jest Open NexusSp z o.o.
Postępowanie prowadzone będzie pod adresem: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902
Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open NexusSp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnych usług dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny „platformazakupowa.pl” opisane zostały w Regulaminie platforma zakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) z dnia 24.05.2021r. - zwanego dalej „Regulaminem”- dostępnego w zakładce „Regulamin”.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej „Rozp.”, informuję, że:
1)Administratorem (Adm.) danych osobowych jest GZGKiM w Wągrowcu reprezentowany przez Dyr. Agnieszkę Ciemachowską ,
2)w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IOD pod adresem: inspektor@cbi24.pl,dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”,
3) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4)podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami ustawy Pzp,
5)odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy platformy zakupowej Open NEXUS.
6)obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7)osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozp. służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.,
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Adm. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
10)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
11)wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
12)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Adm. w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.,
13)od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Adm. nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.,
14)skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
15)w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZGKiM.3310-1/21.ZM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie Nr 1 ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachowego (jednej połaci) z dachówki karpiówki wraz z ołatowaniem na pokrycie blachodachówką. W zakresie elementów więźby dachowej uwzględniono wymianę końca krokwi, wzmocnienie krokwi oraz wymianę murłaty. Wszystkie elementy drewniane należy poddać impregnacji. Zakres prac obejmuje również przemurowanie komina cegłą klinkierową, a w części poddasza wymianę tynku i jego pomalowanie. W zakresie nowego pokrycia przewidziano wykonanie nowych kontrłat i łat wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej. Pokrycie zaplanowano wykonać z blachodachówki modułowej w kolorze brązowym (8017 - d-matt) wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Wykonane pokrycie dachowe zaopatrzyć w instalacje odgromową. Przedmiotowe prace dachowe wymagają uzgodnienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości w zakresie jednoczesnego ich wykonania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego – dla każdej Części (zadania),
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert – dla każdej części:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
--------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą (dla każdej części) zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena"(dla każdej części).
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną(dla każdej części).
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (dla każdej części).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach (dla każdej części).
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ (dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie Nr 2 ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”;
Przedmiotowy zadanie robót budowlanych obejmuje wykucie zniszczonych drewnianych okien skrzynkowych i drzwi zewnętrznych, nowe okna wykonać z pcv drzwi drewniane lub w okładzinie drewnianej wg. parametrów spełniających obecne przepisy w zakresie izolacyjności termicznej wg. wymiarów opisanych w przedmiarze (wykonawca przed wymianą stolarki zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów oraz uzgodnienia z zamawiającym układu podziału otworów okiennych i ich sposobu otwierania, drzwi zewnętrze wykonać o dwóch zamkach i kierunku otwierania jak istniejące)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262690-4 - Remont starych budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego – dla każdej Części (zadania),
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert – dla każdej części:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
--------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą (dla każdej części) zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena"(dla każdej części).
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną(dla każdej części).
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (dla każdej części).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach (dla każdej części).
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ (dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zadanie Nr 3 ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec”;
Zakres prac zadania nr 3 obejmuje przemurowanie kominów cegłą ceramiczną, wstawienie wkładu kominowego w kanale spalinowym, wymianę tynku i nakryw kominów, obrobienie blacharką połączenia z dachem oraz uzupełnienie pokrycia i obróbek z papy termozgrzewalną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego – dla każdej Części (zadania),
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert – dla każdej części:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
--------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą (dla każdej części) zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena"(dla każdej części).
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną(dla każdej części).
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (dla każdej części).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach (dla każdej części).
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ (dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Zadanie Nr 4 ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5, gm. Wągrowiec”;
Obejmuje naprawę pokrycia dachowego z papy asfaltowej, rozebranie zniszczonych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowych obróbek opierzenia dachu, rynien i rur spustowych. Na powierzchni dachu zaplanowano wykonanie ocieplenie ze styropianu gr. 10 cm warstwę izolacji termicznej należy pokryć papą termozgrzewalną dwuwarstwowo wraz z obrobieniem kominów i innych elementów na dachu. W zakresie prac dachowych uwzględniono również wymianę podbitki okapu dachu oraz przemurowanie dwóch kominów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego – dla każdej Części (zadania),
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert – dla każdej części:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
--------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą (dla każdej części) zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena"(dla każdej części).
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną(dla każdej części).
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (dla każdej części).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach (dla każdej części).
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ (dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Zadanie Nr 5 ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec”;
Związane jest z wymiana pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki. W zakresie elementów więźby dachowej uwzględniono wymianę końca krokwi, wzmocnienie krokwi oraz wymianę murłaty oraz prostowanie połaci dachowej. Wszystkie elementy drewniane należy poddać impregnacji. Zakres prac obejmuje również przemurowanie komina cegłą klinkierową, a w części poddasza wymianę tynku i jego pomalowanie. W zakresie nowego pokrycia przewidziano wykonanie nowych kontrłat i łat wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej. Pokrycie zaplanowano wykonać z blachodachówki modułowej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Wykonane pokrycie dachowe zaopatrzyć w instalacje odgromową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego – dla każdej Części (zadania),
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert – dla każdej części:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
--------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą (dla każdej części) zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena"(dla każdej części).
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną(dla każdej części).
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (dla każdej części).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach (dla każdej części).
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ (dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
- dla części 1 – 35 000,00 zł.
- dla części 2 – 14 000,00 zł,
- dla części 3 – 25 000,00 zł,
- dla części 4 – 60 000,00 zł,
- dla części 5 – 80 000,00 zł.
W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
- dla części 1 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o wartości tych prac minimum 30 000,00 zł NETTO,
- dla części 2 – jedno zamówienie polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości tych prac minimum 14 000,00 zł NETTO,
- dla części 3 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o wartości tych prac minimum 25 000,00 zł NETTO,
- dla części 4 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o wartości tych prac minimum 60 000,00 zł NETTO,
- dla części 5 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o wartości tych prac minimum 80 000,00 zł NETTO.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca może wykazać się tymi samymi robotami pod warunkiem, że spełniają one wymagania co do rodzaju robót i spełniają warunki (łączna wartości netto) stawiane dla Części o najwyższym kryterium, spośród części składanych.

W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
b) dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – zapewnią nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej i instalacji elektrycznych).
Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także będzie uznawał kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz.220 t.j. ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w wymaganym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZ .
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIACE OFERTĘ
1.Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
2.Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3.Pełnomocnictwo lub inny dokument - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenia zamówienia publicznego.
4.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie XIX - XXI SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- podmiot udostępniający zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji takiego podmiotu. W takim wypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy (o ile dotyczy) potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani - wg wzoru stanowiącego Załącznikiem nr 6 do SWZ.
7.Kosztorys ofertowy - wydruk uproszczony kosztorysu z podaniem cen jednostkowych wykonania robót oraz informacją o zastosowanych stawkach czynników produkcji (roboczogodzinie, kosztach zakupu, kosztach pośrednich i zysku).
8. Wadium - zgodnie z wymaganiami w punkcie XXIII SWZ (jeśli dotyczy).
9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla części 1 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
- dla części 2 – nie jest wymagane,
- dla części 3 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
- dla części 4 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
- dla części 5 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 7 września 2021 r.) z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem:
Wadium – ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec” Część …….
- Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8. Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) nazwę zamówienia,
3) nazwę i adres Wykonawcy,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w Art.98 ust 1 - 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) wspólnie spełnią warunki udziału w postępowaniu
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust.1
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) jeśli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu do Umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt 1 Pzp: 1)zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych); pod warunkiem sporządzenia protokołu koniczności, z którego będzie wynikała konieczność / zasadność wykonania tych robót oraz wydłużenie terminu realizacji; 2)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, epidemię, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na realizację zamówienia oraz oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację; 3)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na termin realizacji zamówienia oraz ewentualne dowody (np. kopie decyzji administracyjnych), inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację; 4)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na termin realizacji zamówienia oraz ewentualne dowody (np. kopie decyzji administracyjnych), inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację; 5)zmiana terminu realizacji umowy aneksem do umowy, w przypadku konieczności zapewnienia dłuższego terminu realizacji robót, wynikających z terminów dostaw materiałów lub urządzeń (w tym w związku z panującym stanem pandemii), pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę, udokumentowania go (np. poprzez przedstawienia kopii zamówień, zleceń, umów, informacji od dostawców); powyższa okoliczność powinna znaleźć odzwierciedlenie w protokole spisanym przez uczestników procesu budowlanego; 6)zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru – pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem i udokumentowaniem, że zaproponowany nowy kierownik budowy (robót) spełnia wymagania postawione w SWZ;
7)Zmiana kwoty umownej: a)aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert, a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.
2.Na podstawie art.455 ust.1 punkt 2 Pzp
3.Na podstawie art.455 ust.1 punkt 3) i 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia t.j.:
Dla zadania Nr 1, 3-5:
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych remontowych w zakresie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych: robót rozbiórkowych, naprawczych pokryć dachowych, murarskich, tynkarskich, malarskich i ślusarskich;
- wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych: instalacji odgromowej,
Dla zadania Nr 2:
- wykonywanie robót w zakresie wymiany stolarki otworowej instalacji.
2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
1) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
-oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika, powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań:
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny (w tym oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownika),
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy/wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności,
6) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.