eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosorowice › Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w KosorowicachOgłoszenie z dnia 2022-04-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosorowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kosorowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531641251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9A

1.5.2.) Miejscowość: Kosorowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tarnowopolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona Przeciwpożarowa

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Tarnów Opolski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 991 04 62 831

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Dworcowa 4

1.11.4.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-050

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.tarnowopolski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosorowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00510aed-b031-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) poczty elektronicznej: zp@tarnowopolski.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPorta

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę
wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego wskazany w SWZ
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosorowicach, Gmina Tarnów Opolski.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ..

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy załączyć:

8.1. Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania przez Wykonawcę określeń/parametrów niejednoznacznych, niekonkretnych lub wpisania tylko nazwy oferowanego sprzętu.

8.2. Rysunek

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Rysunek - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia następujący zmian do umowy:
a) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1A do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
b) W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy
w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy
w zakresie zawartych w załączniku nr 1A rozwiązań konstrukcyjnych.
c) W przypadku zmian korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1A do niniejszej umowy.
d) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.
e) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a inną niż WYKONAWCA stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.