eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolbuszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172275880

1.5.8.) Numer faksu: 172271523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a15bbc5-b8d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054451/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a15bbc5-b8d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienia, oświadczenia, wyjaśnienia, dokumenty podmiotowe składane na wezwanie, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: na adres mailowy przetargi@kolbuszowski.pl oraz
2). przy użyciu platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona poprzez Platformę.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (przetargi@kolbuszowski.pl) oraz formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os. fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46MIE („RODO”) jest: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@kolbuszowski.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarz, będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udz. zam. publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) oraz na podstawie art.6 ust 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.
4. Odbiorcami Państwa danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r., dalej „ustawa Pzp".
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• uzyskania informacji, czy Zamawiający/Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to do uzyskania dostępu do nich, z takim zastrzeżeniem że Zamawiający/Administrator ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zamówienia;
• sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem że prawo nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane .
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) w przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi - okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat - przez okres jego trwania.
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobow. jest wymogiem ustaw. określonym w przep. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; tj. odrzucenie oferty, lub wykl. wykonawcy i odrzucenie oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. W odniesieniu do Państwa danych osob.decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
1) będącego os. fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarb., o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kk lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 S 20 Kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczyp. Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospod.o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kk lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczyp. Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administ. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. IJ doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ust.z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamów.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w
art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Zadanie obejmuje trzy obiekty:
1) Modernizację Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej:
a) przebudowa i rozbudowa wejścia głównego,
b) zadaszenia wejścia i schodów głównych
c) zadaszenia wejścia od strony "poradni",
d) zadaszenia wejścia od strony "wydziału komunikacji",
e) zadaszenia 3 wejść od strony parkingu głównego,
f) instalacja fotowoltaicznej na dachu budynku o moc ok. 50 kW, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
g) wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN).,wykonanie okablowania w pom. wejściowym pod planowane zmontowanie w przyszłości systemu wejść/wyjść pracowników
h) dostawa serwera sieciowego telekomunikacyjnego umożliwiającego podniesienie funkcjonalności i parametrów oraz uruchomienie nowych usług poprzez pełną integrację z centralą telefoniczną KX-TDA200 wraz z uruchomieniem usług w środowisku Zamawiającego.
i) wymiana wskazanych okien w budynku Starostwa,
j) wykonanie orynnowania, malowanie i impregnacja podbicia dachowego
k) przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej mająca na celu zmianę sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia biurowe oraz salę narad.
2) Budowę siedzimy Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej:
Zakres rzeczowy obejmuje rob. inwestycyjne w zakresie budowy budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (np. zjazdy, parking, ogrodzenie). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie
Powiatu Kolbuszowskiego w Weryni.
3) Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej:
Remont pomieszczeń polegający na zerwaniu starych wykładzin, frezowaniu posadzek z położeniem wylewki samopoziomującej oraz nowych płytek, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana inst. elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urz. Pracy.
Uwaga 1!. Zadanie dotyczące „Przebudowy części pomieszczeń piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia gospodarcze” ujęte w projekcie budowlanym i przedmiarach wykonanym przez firmę Rexi budownictwo holistyczne, styczeń 2021 r. nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i nie należy go uwzględniać w zakresie robót i wyceniać.
Uwaga 2. W przedmiarach nie uwzględniono wykonania rozbudowy okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN). wykonanie okablowania w pom. wejściowym pod planowane zmontowanie w przyszłości systemu wejść/wyjść pracowników, dostawy serwera sieciowego telekomunikacyjnego wraz z uruchomieniem usług w środowisku Zamawiającego, wymiany wskazanych okien w budynku Starostwa, wykonania orynnowania, malowanie i impregnacja podbicia dachowego są one jednak przedmiotem niniejszego zamówienia i należy je wkalkulować w cenę oferty

Uwaga 3!
1. Roboty budowlane wykonywane na czynnych budynkach użyteczności publicznej –STAROSTWO W KOLBUSZOWEJ , POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ (z wyj. budowanego budynku ZDP) Należy zapewnić bezpieczeństwo i pracownikom i petentom oraz umożliwić normalne funkcjonowanie placówek podczas wykonywania robót budowlanych.
W związku z powyższym zakres prac i terminy ich realizacji należy obowiązkowo konsultować ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielami Starostwa oraz PUP oraz na Radach Budowy. Przedstawiciele tych obiektów mają prawo czasowo wstrzymać realizacje niektórych robót jeśli będzie tego wymagało zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek.
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać do 20 miesięcy od podpisania umowy
B Termin i etapy realizacji
Za termin wykonania robót budowlanych rozumie się każdorazowo datę zgłoszenia Inwestorowi przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.
2. Zamawiający dokona płatności za wykonany przedmiot zamówienia w 3 transzach:
1) Transza 1 obejmować będzie płatność po wykonaniu robót budowlanych dotyczących budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej – zadanie nr 1.
Termin rozpoczęcia zadania nr 1: dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia zadania nr 1: Dzień zgłoszenia zadania do odbioru końcowego , z zastrzeżeniem zapisów ust 1.
Zadanie nr 1 ze względu na konieczność normalnego funkcjonowania obiektu i obsługi petentów podzielono na 3 etapy:
a) Etap 1 - w pierwszej kolejności należy wykonać roboty budowlanej i dostawy związane z przebudową wejścia głównego do budynku Starostwa, wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN).,wykonanie okablowania w pomieszczeniu wejściowym pod planowane zamontowanie w przyszłości systemu wejść/wyjść pracowników, dostawę serwera sieciowego telekomunikacyjnego wraz z uruchomieniem usług w środowisku Zamawiającego.
b) etap 2 – roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszeń nad wejściami bocznymi do budynku i od parkingu głównego, dostawa i montaż fotowoltaiki, elewacja, wymiana wskazanych okien w budynku Starostwa, wykonanie orynnowania, malowanie i impregnacja podbicia dachowego
c) etap 3 roboty budowlane polegające na przebudowie poddasza na pomieszczenia biurowe.
Po wykonaniu robót budowlanych etapu 1 należy je zgłosić do odbioru końcowego.
Po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu częściowego (odbiór etapu 1) Wykonawca może rozpocząć prace przy etapie 2.
Analogicznie jak wyżej dopiero po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru częściowego etapu 2 Wykonawca może przystąpić do wykonywania etapu 3.
Płatność i wystawienie faktury dotyczącej wypłaty transzy 1 za wykonanie zadania nr 1 może nastąpić dopiero po zrealizowaniu robót budowanych całego zadania nr 1 podpisaniu przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru etapu nr 3 (końcowego zadania nr 1).
2) Transza nr 2 - Zadanie nr 2 obejmować będzie roboty budowlane związane z budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.
Termin rozpoczęcia prac – dzień podpisania umowy, termin zakończenia dzień zgłoszenia do odbioru końcowego z zastrzeżeniem ust 1.
Wystawienie faktury dotyczącej wypłaty transzy 2 za wykonanie zadania nr 2 może nastąpić dopiero po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru zadania nr 2.
3) Transza nr 3 obejmować będzie wykonanie robót dotyczących budowy obiektu Zarządu Dróg Powiatowych.
Termin rozpoczęcia zadania nr 3 - dzień podpisania umowy , data zakończenia: dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania nr 3.
Wystawienie faktury dotyczącej wypłaty transzy 3 za wykonanie zadania nr 3 może nastąpić dopiero po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru zadania nr 3.


cd zmian umowy -zmiana zakresu
c) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, technologii wykonania, wykonania robót zamiennych, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń, technologii wykonania, robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, późniejszą lepszą eksploatacją przedmiotu umowy lub wynika to z względów technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych, uzasadnione jest postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa robót budowlanych lub obiektu, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu, lub wpływa to na podniesienie standardu, lepszej eksploatacji, walorów użytkowych i/lub przyczyni się do skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy lub rozwiązania te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń,
Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt posiadać powinny co najmniej takie same parametry jakościowe jak i cechy użytkowe jak te, które wskazano w pierwotnej dokumentacji technicznej lub ofercie.
Roboty zamienne będą opisane w odrębnym protokole i nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób wykonania i/lub ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej– dalej „roboty zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru) do akceptacji Zamawiającego. Do realizacji robót zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zamienne rozliczne będą na podstawie kosztorysu zamiennego. Wycena ich wykonania powinna być oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD). Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
d) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub zbyt dużą ilością zamówień u producenta w wyniku czego nastąpiłoby opóźnienia w realizacji umowy,
e) pojawienia się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót, co umożliwi skrócenie terminu realizacji umowy, lepsze funkcjonowanie przedmiotu umowy lub eksploatacji obiektu, obniżenie kosztów późniejszej eksploatacji, walory użytkowe itp.
2) zakresu robót poprzez rezygnację z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji, rozpoczęcia eksploatacji ub zakończenia przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
l) KI: Cena -60%.
2) K2: Okres gwarancji i rękojmi- 40 %
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ad 1) Kryterium: Cena (na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty) - znaczenie w ocenie 60% (60 pkt)
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

/Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu /Cena badanej oferty brutto X 60 pkt;

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów
Ad 2) Kryterium: okres gwarancji i rękojmi- znaczenie w ocenie 40%.
Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi ” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt., na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. Okres rękojmi będzie wynosił tyle samo ile zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę okres gwarancji.
Maksymalny okres gwarancji do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (5 lat) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja
Liczba punktów w ramach kryterium ,,okresu gwarancji” wylicza się następująco:

Okres gwarancji i rękojmi / Liczba przyznanych pkt
1. 3 lata 0
2. 4 lata 20
3. 5 lat 40
Minim. wymagany ok. gwarancji i rękojmi to 3 lata. W przypadku nie wpisania okresu oferowanej gwarancji Zamawiający uzna, że zaoferowano 3 lata i przyzna 0 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę pkt (P=Kl+K2):
K1 - liczba pkt uzyskanych w kryt: cena
K2 - liczba pkt uzyskanych w kryt: okres gwarancji
cd zmiany umowy - zmiana zakresu:
f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń projektowych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
h) wystąpienia warunków terenu budowy, linii elektrycznych i innych, kabli, rur, przewodów odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
i) wystąpi konieczność wykonania zamówień, robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego (np. materiały, technologia).

2) zakresu robót poprzez rezygnację z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji, rozpoczęcia eksploatacji ub zakończenia przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, jeżeli nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w ust 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; co najmniej:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości prac co najmniej 1 000 000,00 zł brutto,
- wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem o mocy min. 40 kWp,( w ramach jednej umowy)
- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/przebudowy konstrukcji żelbetowej i stalowej o wartości, co najmniej 800,00 tys. zł.
Każda robota budowlana wykazywana na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków może być wykonana w ramach jednej osobnej umowy na każdą robotę lub łącznie w jednej umowie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót budowlanych z różnych kontraktów w celu ich zsumowania dla osiągnięcia określonej wartości np. wartość remontu/modernizacji/przebudowy budynku
Każda robota budowlana wykazywana na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków może być wykonana w ramach jednej osobnej umowy na każdą robotę lub łącznie w jednej umowie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót budowlanych z różnych kontraktów w celu ich zsumowania dla osiągnięcia określonej wartości np. wartość remontu/modernizacji/przebudowy budynku
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami np. w konsorcjum, wówczas może wykazać tylko te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał).
W przypadku, gdy wykazywana robota budowlana realizowana była z innymi robotami budowlanymi, usługami, lub dostawami niewymienionymi w ust. 2 pkt 4, lit a Wykonawca musi określić wartość tylko tej roboty udowalnej, która potwierdza spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy –
posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik budowy,
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/ budowy
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/budowy/
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych -posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/budowy

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
3. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potw. braku wykluczenia obejmują również:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potw, spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmują również:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wymagane warunki wskazano w pkt powyżej - Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

cd zmian umowy- zmiana terminu realizacji w przypadku:
8) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, ograniczeniem produkcji, dużą ilością zamówień u producenta a w związku z tym długim oczekiwaniem na produkt, wycofaniem z rynku- o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji technicznej, oraz niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi zmianami lub o czas oczekiwania na zamówiony produkt/materiał/ towar, jeśli nie jest to spowodowane zbyt późnym zamówieniami towaru przez Wykonawcę na hurtowni/u producenta.
9) wykonywania robót, prac zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową. jeżeli konieczność ich wykonania może spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy–o czas wynikający z przygotowań do ich realizacji oraz o czas ich wykonywania jeżeli wymagają one dłuższego okresu wykonywania niż w pierwotnej umowie
10) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.
11) wystąpienia warunków architektonicznych tj. przebiegu kabli przewodów elektrycznych, rur, przewodów wentylacyjnych i innych w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.
Paragraf 19Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja i.t.p.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.
Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę podwykonawcy (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),
2) rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) możliwość zmiany zakresu /robót/ prac jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców (zmniejszenie, zwiększenie), jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa (nie dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)
Zmiany mogą nastąpić po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców, w szczególności wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy.
Zapisy dotyczące podwykonawców i zawierania z nimi umów wynikające z SWZ oraz wzoru umowy stosuje się odpowiednio.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo- jeśli dotyczy
formularz ofertowy wg załącznika nr 3 do SWZ
cd zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego w następujących przypadkach:
1) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, robót zamiennych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, innych materiałów, parametrów technicznych, innego rodzaju robót niż wskazane w dokumentacji przetargowej, i/lub technicznej a wynikających ze stwierdzonych nieprecyzyjnych zapisów, nieprawidłowości, błędów, tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i/lub obowiązujących przepisów prawnych i/lub w celu zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy lub ułatwiających późniejsza eksploatację
b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały, sprzęt o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania przedmiotu umowy, walory użytkowe lub obniżenie kosztów eksploatacji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wadium w wysokości 50 000,00 PLN
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 291).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 09 1240 1792 1111 0010 8529 4083
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kolbuszowski ul.11 Listopada 10 ,36-100 Kolbuszowa.

. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1). wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2). wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3). wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art.117 ust.4 Pzp), z którego ma wynikać, które roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potw, spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmują również:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wymagane warunki wskazano w pkt powyżej - Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
a) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie dziennej temperatury niższej niż minus 10 °C. oraz wyższej niż plus 30 stopni.
Dopuszcza się jako niekorzystną inną temperaturę jeżeli uniemożliwia ona prawidłowe wykonanie robót, montażu, z powodu technologii realizacji prac/robót, wymagań sprzętowych, materiałowych określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych temperatur i warunków atmosferycznych.
b) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni w zakresie robót budowlanych zewnętrznych.
c) Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót, podtopienia, zalegający śnieg, oblodzenia.
Przesunięcie terminu nastąpi o okres adekwatny do występującego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, czasu jego trwania i o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
2) prowadzenia równoległych robót budowlano - montażowych przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu.
3) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, stan wojenny, stan wyjątkowy, rozruchy, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie, stany pandemii, znaleziska archeologiczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn, których nie mógł przewidzieć, lub w przypadku niezbędnej konieczności np. z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, pracowników, konieczność realizowania zadań szkoły np. matury itp.
b) brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody, gazu czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy),
- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
5) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej np. urzędy nadzoru budowlanego (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
6) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
7) realizacji w drodze odrębnej umowy, w tym zleconej przez innego Zamawiającego, przez inny podmiot prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych – o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu robót.
2) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, akcyzowego
b) wprowadzenia nowego podatku lub opłaty wpływającej istotnie na koszt realizacji umowy
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, b lub c,
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godz.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy.
7. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20%.
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
9. Maks.wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 7 to maksymalnie 2% wynagrodzenia za zakres Przedm.umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku.
10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10.
11. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 7 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, 12. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.