eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego - 4 zadania częścioweOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego – 4 zadania częściowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańsców Warszawy 28

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego – 4 zadania częściowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-403dcabf-957f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038400

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRU.WOP.260.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 370000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 278875,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego i lęborskiego:
A. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków działkowych;
B. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni od 2 ha zabudowanych i niezabudowanych;
C. Wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
D. Wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
E. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
F. Wycena aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej wcześniej nieodpłatnie na rzecz JST;
G. Wycena nieruchomości w celu nieodpłatnego przekazania ma rzecz JST;
 szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C, D, E, F i G do SWZ – dot. zadania 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 54165,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu bytowskiego i człuchowskiego:
A. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków działkowych;
B. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni pow. od 2 ha zabudowanych i niezabudowanych;
C. Wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
D. Wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
E. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
F. Wycena aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej wcześniej nieodpłatnie na rzecz JST;
G. Wycena nieruchomości w celu nieodpłatnego przekazania na rzecz JST;
 szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C, D, E, F i G do SWZ – dot. zadania 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 103615,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wycenie nieruchomości położonych na terenie powiatu wejherowskiego, puckiego, tczewskiego, starogardzkiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego (M. Gdańsk, Sopot, Gdynia):
A. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków działkowych;
B. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni pow. od 2 ha zabudowanych i niezabudowanych;
C. Wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
D. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
E. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
F. Wycena aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej wcześniej nieodpłatnie na rzecz JST;
G. Wycena nieruchomości w celu nieodpłatnego przekazania na rzecz JST;
 szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C, D, E, F i G do SWZ – dot. zadania 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 64630,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego;
A. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków działkowych;
B. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni pow. od 2 ha niezabudowanych;
C. Wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
D. Wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
E. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
F. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na przeznaczenie i funkcje nieruchomości;
G. Wycena aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej wcześniej nieodpłatnie na rzecz JST;
 szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C, D, E, F i G do SWZ – dot. zadania 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 56465,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53078,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65903,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53078,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RADIUS Obrót i Wycena Nieruchomości Henryk Jankowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5841550397

7.3.3) Ulica: ul. Jaśkowa Dolina 72/7

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-286

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53078,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107732,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116235,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107732,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RADIUS Obrót i Wycena Nieruchomości Henryk Jankowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5841550397

7.3.3) Ulica: ul. Jaśkowa Dolina 72/7

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-286

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107732,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68848,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68848,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68848,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DAK" Biuro Obsługi Nieruchomości Dariusz Kopeć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7392258492

7.3.3) Ulica: Zbigniewa Herberta nr 6

7.3.4) Miejscowość: Kieźliny

7.3.5) Kod pocztowy: 10-371

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68848,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54747,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54747,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54747,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DAK" Biuro Obsługi Nieruchomości Dariusz Kopeć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7392258492

7.3.3) Ulica: Zbigniewa Herberta nr 6

7.3.4) Miejscowość: Kieźliny

7.3.5) Kod pocztowy: 10-371

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54747,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.