eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie ŁódzkimOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstantynów Łódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zgierska 2

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstantynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cbece19-bcc1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047730/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/736931

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/736931

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: zamowienia@konstantynow.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.
8. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego, określono w Rozdziale XI i XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl,
tel. (42) 211 11 73.;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez
email: iod@konstantynow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2023.AM pn. Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w ciągu drogi gminnej publicznej 108587E w miejscowości Konstantynów Łódzki, gmina Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki.
2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o następujących nr ewidencyjnych:
2.1. 116/1, 561/4, 560/2, obręb K-14 Konstantynów Łódzki, stanowiących drogę publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) oraz figurujących w rejestrze dróg
gminnych u Zarządcy przedmiotowej drogi tj. Gminy Konstantynów Łódzki;
2.2. 560/5, 561/9, 561/7, 116/5, 116/4, 116/3 obręb K-14 Konstantynów Łódzki, stanowiących własność lub będących w
zarządzie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej w skrócie „KSM”.
3. Wymienione w pkt 2.2 części działek gruntu zostaną użyczone od dnia protokolarnego przekazania terenu
Zamawiającemu (tj. Biorącemu w Użyczenie) przez KSM (tj. Użyczającego) do dnia zakończenia inwestycji określonej w ust.
1 potwierdzonego protokolarnym przekazaniem przedmiotu użyczenia Użyczającemu przez Biorącego w Użyczenie, lecz
nie później niż dnia 31.12.2028 r – na podstawie Umowy o użyczeniu części działek gruntu z dnia 09.12.2022 r.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
4.1. na terenie będącym w zarządzie Gminy Konstantynów Łódzki (działki o nr ewid. 116/1, 561/4, 560/2):
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, tymczasowa organizacja ruchu),
- roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni drogi wg rysunku PZT, rozbiórka istniejącego chodnika i zjazdów),
- roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstw podbudowy, nasypy, wykopy),
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zatoki parkingowej,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika,
- wykonanie elementów ulic (obramowania jezdni, chodnika, zjazdów i zatok parkingowych),
- wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- regulację wysokościową całej istniejącej armatury uzbrojenia podziemnego w celu dostosowania jej do projektowanych
rzędnych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą być ściśle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.,
- wykonanie docelowych terenów zielonych,
- wysadzenie drzew i przesadzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- tyczenie i inwentaryzację geodezyjną obiektu budowlanego.
4.2. na terenie stanowiącym własność lub będącym w zarządzie KSM (działki o nr ewid. 560/5, 561/9, 561/7, 116/5, 116/4,
116/3):
- roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni drogi wg rysunku PZT, rozbiórka istniejącego chodnika i zjazdów),
- roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstw podbudowy, nasypy, wykopy),
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika,
- wykonanie elementów ulic,
- wykonanie docelowych terenów zielonych.
5. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian
dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały
miejsce.
6. Prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 10
do SWZ i zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
7. Zamówienie publiczne polega na wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz poleceniami
Zamawiającego określonymi w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Podział zamówienia na części jest niecelowy ze względu na spójność realizowanych robót budowlanych oraz oszczędność
środków, a także nieuzasadniony ekonomicznie z punktu widzenia Wykonawców przystępujących do postępowania. Podział
zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, jak również potrzebą skoordynowania działań
różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Rozwiązania równoważne.
9.1. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do
zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
9.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
9.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
10. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z
kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 2.2 SWZ. Zamawiający ustala minimalny
wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy (4
lat), licząc od dnia końcowego odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda musi obejmować przynajmniej następujący zakres: budowę i/lub
przebudowę i/lub remont drogi lub chodnika. Wartość każdej z wykazanych robót musi wynosić co najmniej 150.000,00 zł
brutto.
Uwagi:
1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a, 8
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.).
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb
zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by
Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4) Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów
(umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty
budowlane wykonane na podstawie jednej umowy.
5) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
6) Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na
rzecz którego były wykonane.
1.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.
posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z
późn. zm.).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób,
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, spełniających wymagania określone w
Rozdziale V pkt 2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt 2.4 SWZ w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V pkt 2.4 SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków, z zastrzeżeniem że:
2.1 Zamawiający nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w taki
sposób, że warunek określony w Rozdziale V pkt 2.4.1 SWZ spełniają podmioty łącznie (doświadczenie podmiotów nie
podlega sumowaniu);
2.2 w przypadku określonym w Rozdziale V pkt 2.4.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli podmioty łącznie będą dysponowały
osobą wskazaną powyżej w specyfikacji;
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ - określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej) odnosić należy również
do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia
do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny,
obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia wskazanego w Rozdziale II pkt 1 SWZ. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące
budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym
mowa w pkt 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które
upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się, iż
każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych,
Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z
pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania także w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
4. Powyższe przesłanki wykluczenia zostały szczegółowo opisane w Rozdziale IV pkt 7 SWZ.
5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych Rozdziale IV pkt 7 SWZ, Zamawiający
odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.