eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie SokólskimOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857110876

1.5.8.) Numer faksu: 857110876

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aedb6450-bca6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031913/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie gminy Szudziałowo

1.3.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza w przypadku braku dostępu do platformy zakupowej, możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: przetargi@sokolka-powiat.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat , zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu
komunikatu, że oferta została złożona.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Komunikaty”.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ .
6. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat i formularza „Wyślij wiadomość”.
7. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku dostępu do platformy zakupowej, możliwość komunikowania się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@sokolka-powiat.pl - nie dotyczy składania ofert).
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
9. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.
10. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. W przypadku większych plików w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip , .7Z
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
14. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, tel. 85 711 08 76, www.sokolka-powiat.pl, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krzysztof Borowski, kontakt: pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl., tel. 85 711 08 15;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18 oraz art. 74-76 ustawy prawo zamówień publicznych;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat
kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. osoba, której danych osobowych to dotyczy posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy osoba, której danych to dotyczy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie, której danych osobowych to dotyczy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-VIII.272.20.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3575312,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającego na:
a. wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze -Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)
b. przebudowie drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie
Sokólskim.
2) Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4.1 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
􀀀 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
􀀀 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
􀀀 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
4) Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący
Załącznik nr 10 do SWZ.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 3522448,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”.
2) Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczą w szczególności:
􀀀 reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i
zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
􀀀 zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
􀀀 sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych;
􀀀 organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez
Wykonawcę;
􀀀 zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
􀀀 sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robót, zaopiniowanie programu zapewnienia jakości (PZJ).
􀀀 prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robot i materiałów z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez
Wykonawcę;
􀀀 akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST;
􀀀 akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia;
􀀀 kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz;
􀀀 egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań
Wykonawcy;
􀀀 sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań,
używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie - dopuszczenie do użytku;
􀀀 sprawdzanie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie;
􀀀 przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu
kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego;
􀀀 sprawdzenie częściowego i ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie go do wypłaty;
􀀀 udział w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i
powiadomieniu o tym Zamawiającego;
􀀀 ilość pobytów na budowie oraz ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego według potrzeb dla prawidłowej realizacji
zadania;
􀀀 uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwoływanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb,
nie częściej niż raz w tygodniu przez okres realizacji Inwestycji;
􀀀 strony ustalają, że Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie
później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego;
􀀀 wszelkie odstępstwa od dokumentacji na realizację robót wymagają akceptacji Zamawiającego;
􀀀 godziny pracy Inspektora Nadzoru winny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót;
􀀀 rozliczenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia;
􀀀 Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów do odbioru ostatecznego i
dopuszczenia do użytkowania obiektu;
􀀀 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenie ich
wykonania
3) Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4.2 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
􀀀 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
􀀀 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
􀀀 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4.2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 52863,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w
punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy):

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim
a. wskazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jako Wykonawca, Wykonawca robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami lub Podwykonawca, wykonał, zrealizował i zakończył co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN)
lub
2 zadania polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN)
[Jako zadanie zrealizowane (zakończone) należy rozumieć zrealizowanie roboty, dla której wystawiono Protokół odbioru robót lub równoważny dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy. W przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.]
[Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się
całym wymaganym doświadczeniem).]
b. wskazać do [wykonania/uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia następujące [osoby/podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia - dysponować w trakcie realizacji zadania:
- Kierownikiem budowy:
a) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa,
b) doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót rozumiane jako pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu co najmniej:
1 zadania polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN)
lub
2 zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN)
- Projektantem:
a) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa.
Część 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim
a. wskazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, zrealizował i zakończył (a w przypadku realizacji zamówień powtarzających się lub
ciągłych wykonał, zrealizował i zakończył części zamówień), jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej:
1 zadanie polegające na usłudze w zakresie pełnienia nadzoru nad realizacją budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogi o wartości brutto tej drogi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)
lub
2 zadań polegające na usłudze w zakresie pełnienia nadzorów nad realizacją budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogi o łącznej wartości brutto tych dróg nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)
[Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna:
− usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami
Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości;
− sprawowanie usługi nadzoru z całym okresie realizacji zadania, tj. od dnia przekazania placu budowy albo rozpoczęcia budowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót].
b. dysponować w trakcie realizacji zadania osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa;
- doświadczenie w specjalności drogowej na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót, rozumiane jako pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu (a w przypadku realizacji zamówień powtarzających się lub ciągłych wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu części zamówień) co najmniej:
1 zadania w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o wartości brutto tej drogi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)
lub
2 zadań w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o łącznej wartości brutto tych
dróg nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN).
[Przez wykonanie, zrealizowanie i zakończenie zadania w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi rozumie się wykonanie, zrealizowanie i zakończenie zadania usługi nadzoru w pełnym okresie realizacji
zadania, tj.: od dnia przekazania placu budowy albo rozpoczęcia budowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia):
a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b. działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415), zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – Załącznik nr 3 do SWZ,
c. działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415), zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tego podmiotu, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 – dotyczy Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazali w ofercie, iż polegają na zdolności lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby – Załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zakresie Części 1:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 8 do SWZ, (w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył)
b. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SWZ,
w zakresie Części 2:
a. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy [w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami niniejszy wykaz
dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy]. (Załącznik nr 9 do SWZ);
b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7a do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie (jeżeli
dotyczy), jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) chyba ze Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów,
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp - jeżeli dotyczy,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy,
- dowód wniesienia wadium,
- wykaz rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium:
W zakresie I części zamówienia w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).
W zakresie II części zamówienia w wysokości 500,00 PLN (pięćset 00/100 PLN).
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
9) pieniądzu;
10) gwarancjach bankowych;
11) gwarancjach ubezpieczeniowych;
12) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w
Sokółce na numer rachunku 82 8093 0000 0013 9016 2000 0080 tytułem: „wadium w postępowaniu OR-VIII.272.20.2023.DM na część …………………”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2
pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Stosownie do treści art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy , jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
6. Stosownie do treści art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do tych Wykonawców. W konsekwencji Wykonawcy ci, w okolicznościach o których mowa w art.
117 ust. 2 i 3 Ustawy, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4.1 i 4.2 do SWZ –Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Stosownie do treści art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w załączniku nr 4. 1 i 4.2 do SWZ– Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.