eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › Remont drogi dojazdowej do pól - Drogi koło Zająców w miejscowości Dzianisz - etap IOgłoszenie z dnia 2021-07-21


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122874 z dnia 2021-07-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi dojazdowej do pól - Drogi koło Zająców w miejscowości Dzianisz - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Podhalańskich 44

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi dojazdowej do pól - Drogi koło Zająców w miejscowości Dzianisz - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-338cff20-c84c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075831/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi koło Zająców w Dzianiszu - odcinek I (w km od 0+000 – 0+071 i od 0+079 – 0+275) – KATEGORIA RUCHU KR 3-4, w zakres, których wchodzi:
1. Kompleksowa obsługa geodezyjna, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
2. Remont drogi obejmujący:
 Roboty rozbiórkowe – rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego,
 Roboty ziemne – profilowanie podłoża,
 Remont kanalizacji burzowej – ściekowe kraty drogowe,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa,
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) oraz pobocza z tłucznia.
3. Dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
4. Niezbędne próby technologiczne,
5. Sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 117275,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151667,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 117275,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7350009666

7.3.3) Ulica: Szaflarska 102

7.3.4) Miejscowość: Nowy Targ

7.3.5) Kod pocztowy: 34-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 117275,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-17
2021-07-21 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.