eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRYNICY-ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490044147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. prof. Henryka Świdzińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48184146211

1.5.8.) Numer faksu: 4146240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krynica@20wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.20wszur.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.20wszur.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa93792-9773-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042450

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20WSzU-R.ZP.2611.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 416984,5 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest modernizacja pomieszczeń wyszczególnionych w przedmiarach podzielone na etapy ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania Szpitala:
I. Etap - modernizacja pokoi: 707, 708, 709, 710, 717, hol przy klatce schodowej,
II. Etap - modernizacja pokoi 711,712,713, 714, 715, 716, 716A, korytarz,
III. Etap - prace wykończeniowe przy windach osobowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

4.5.5.) Wartość części: 222054 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie, dostawa i montaż w tym fabrycznie nowych mebli z wyposażeniem.
W trakcie I i II etapu obejmuje dostawę i montaż mebli z wyposażeniem do pomieszczeń przy sekretariacie - Biura Dyrekcji i do Działu Infrastruktury i Inwestycji, do wszystkich modernizowanych pokoi, do pokoi pojedynczego wykorzystania, oraz parę drzwi do pomieszczeń przy sekretariacie - Biura Dyrekcji, a także dostawa 26 foteli profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz 45 krzeseł bufetowo-konferencyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 194930 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 7 ustawy Pzp - wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza firma WENA BeataTurek w dniu 03/03/2023 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia umowy.
Zgodnie z Art. 263 Zamawiający unieważnia postępowanie w zadaniu nr 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145779,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 611297,70 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.